Welkom!

Welkom op de site van de driehoek Noordpolder te Berkel & Rodenrijs. Deze site is opgezet door en namens betrokken en bezorgde bewoners van de Edelsteenwijk. Hier worden alle ontwikkelingen rondom de voorgenomen bouwplannen van de gemeente bijgehouden.

Wat willen wij als buurtbewoners bereiken:

 • Het bundelen van de betrokkenheid en bezorgdheid van de buurtbewoners van de Edelsteenwijk.
 • In gesprek komen met de gemeente Lansingerland over de voorgenomen plannen. Nu wordt stellig door gemeentelijke functionarissen aangegeven dat het plan – linksom of rechtsom – doorgang zal hebben. Deze opstelling getuigt van een ongehoorde arrogantie en ouderwets bestuurlijk gedrag. De bewoners moeten gehoord en serieus genomen worden en niet afgescheept met een inloopavond.
 • Actief de politiek in de volle breedte benaderen om onze zienswijze onder de aandacht te brengen en daarmee het besluitvormingsproces te beïnvloeden.
 • Via deze site de belangrijkste informatie kenbaar maken aan de buurtbewoners en hun te mobiliseren voor een gezamenlijk en eenduidig platform naar de politiek en bestuur.

 

Plan gemeente

Laatste ontwikkelingen

Dinsdag 30 augustus 2022

Deze week hebben wij het slechte nieuws gelezen dat de provincie – ondanks 118 ingediende zienswijzen – toch heeft besloten om de pro-actieve aanwijzing te geven aan de gemeente Lansingerland om in de Driehoek Noordpolder woningbouw te realiseren. De brief waarin dit is verwoord en die is gedateerd op 23 augustus maakt deel uit van de vergaderstukken voor de Commissie Ruimte Wonen en Economie van 31 augustus a.s. en kan via onderstaande link worden ingezien.

https://pzh.notubiz.nl/document/11756273/1/GS+brief+Proactieve+aanwijzingen+Lansingerland+en+Noordwijk

Er is alleen nog beroep mogelijk via de Raad van State. Dat is een lange en kostbare weg met naar ons inzicht weinig kans op resultaat.

Het is tekenend voor de gemeente dat wij niet op de hoogte zijn gesteld van dit besluit en dat wij het zelf hebben moeten lezen op de website van de provincie. 

Woensdag 20 april 2022

OPROEP: kom naar ingelaste raadsvergadering

Vorige week is in de commissie Ruimte gesproken over het sturen van een zienswijze namens de nieuwe raad als reactie op de voorlopige proactieve aanwijzing van de provincie voor de Driehoek. Werd eerst gedacht dat dit schriftelijk in samenwerking met de griffie kon worden afgehandeld, nu blijkt dat er toch een extra raadsvergadering voor is ingepland. Deze vindt plaats op donderdag 21 april om 19.00 uur op het gemeentehuis. 

De agenda met bijbehorende stukken kunt u hier vinden: 

https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/203f46d8-f65c-41b5-866e-7396a15dee4c . 

Het tweede concept van de zienswijze is hier te vinden: 

https://lansingerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/203f46d8-f65c-41b5-866e-7396a15dee4c?documentId=5913e1b9-4ba1-4013-87b1-8894d0059f3e&agendaItemId=11dca4f8-15a1-4b6b-bfd6-4a5a7942b227 .

PvdA heeft zich in haar weekbericht over afgelopen week al uitgesproken tegen de concepttekst van de zienswijze en heeft dat blijkens de stukken ook kenbaar gemaakt naar de griffie.

De nieuwe raad geeft hiermee invulling aan het verzoek dat wij middels brieven en inspraak in de commissie Ruimte hebben gedaan. Door ons inspreken in deze ingelaste raadsvergadering is nu niet aan de orde. Maar met onze aanwezigheid in de raadszaal kunnen we wel onze betrokkenheid als bewoners van de Edelsteenbuurt tonen. Wij roepen u dan ook van harte op om naar de ingelaste raadsvergadering toe te komen.

Donderdag 31 maart 2022

Houd de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd

Aan alle bewoners van de Edelsteenbuurt,

Recent hebt u een brief ontvangen van de gemeente Lansingerland, waarmee wethouder Arends u op de hoogte stelt van het voornemen van de provincie Zuid-Holland om de gemeente Lansingerland een proactieve aanwijzing te geven voor het maken van een bestemmingsplan voor de Driehoek Berkel Noord, bij ons bekend als de Driehoek Noordpolder. In concreto betekent dit dat de provincie de gemeente opdraagt om binnen een jaar de bestemming van de Driehoek te wijzigen van groen/agrarisch naar wonen. Daarmee bepaalt de provincie wat er gebeurt met de Driehoek en wordt de gemeente buiten spel gezet. 

Tegen dit voorgenomen besluit kan bezwaar worden gemaakt. In officiële termen heet dit dat een zienswijze kan worden ingediend bij de provincie. Het college kan die zienswijze indienen, maar ook iedere omwonende of andere belanghebbende kan een zienswijze indienen.

De reactie van het college van Lansingerland, zoals verwoord in de brief die u recent hebt ontvangen, houdt in dat zij dit dossier doorschuiven naar het nieuwe college. Het is de vraag wanneer dit nieuwe college zal aantreden en of dit op tijd is om de zienswijze in te dienen. Voor het college geldt dat de zienswijze op 25 april a.s. bij de provincie moet zijn.

Des te belangrijker is het dat wij als omwonenden wel die zienswijze indienen. Bent u ook van mening dat de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd blijft en dat de woonerven van de Edelsteenbuurt geen verkeersriool worden, dien dan een zienswijze in bij de provincie.

We hebben het u gemakkelijk gemaakt en onderstaande tekst opgesteld waarin u alleen nog uw eigen naam en adres hoeft in te vullen, deze te printen en ondertekenen en te verzenden naar het adres dat vermeld staat in de zienswijze. 

Uiteraard bent u vrij om een eigen versie te maken. Let wel: de zienswijze dient uiterlijk 4 mei a.s. in het bezit van de provincie te zijn.

We hopen op uw aller steun.

Bewonerscommissie Edelsteenbuurt

VOORBEELD ZIENSWIJZE

Aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

Van: 

[uw naam]

[straat + huisnummer]

[uw postcode] Berkel en Rodenrijs

Datum: [xx] april 2022

Betreft:

Ontwerpbesluit proactieve aanwijzing gemeente Lansingerland

Dossiernummer: DOS-2022-0000651

L.S.,

In uw voorgenomen aanwijzing gaat u ervan uit dat er gebouwd kan worden op de locatie Driehoek Berkel Noord. Dit is een onterechte en onjuiste veronderstelling. Het vraagt kennis van de geschiedenis van de ontwikkeling rond deze locatie om deze stelling te kunnen begrijpen.

Eind jaren zeventig/begin jaren tachtig van de vorige eeuw is de grond in de Noordpolder verworven door projectontwikkelaar Eurowoningen. Eurowoningen heeft in dit gebied de huidige woonwijk Edelsteenbuurt gerealiseerd. Uitzondering hierop was een klein stukje grond in de vorm van een driehoek, door u aangeduid als Driehoek Berkel Noord. Tijdens de ontwikkeling van de woonwijk heeft de Rijksoverheid besloten dat op deze Driehoek Berkel Noord niet gebouwd kon worden i.v.m. de aanleg van een rijksweg (RW 15) over deze grond. De invulling van de rest van de Edelsteenbuurt is ingericht en voltooid in de veronderstelling dat op deze Driehoek Berkel Noord geen huizen zouden komen. Voor wat betreft de ontsluiting van de Driehoek Berkel Noord en de woonwijk Edelsteenbuurt is hier ook geen rekening meer mee gehouden en het huidige bestemmingsplan bevat hiervoor ook geen voorziening. 

Na de voltooiing van de Edelsteenbuurt zijn de plannen voor de rijksweg ingetrokken en is het stukje grond in gebruik gebleven als agrarische grond en groen. Nog wat later is aan de andere kant van de Driehoek Berkel Noord de HSL en de ZoRo busbaan aangelegd, met als gevolg dat de Driehoek Berkel Noord ingesloten raakte en er geen ontsluiting van de locatie meer mogelijk was.

In de loop der jaren is door Eurowoningen, later onder de naam Blauwhoed, verschillende keren geprobeerd een plan te maken voor woningen op deze locatie en steeds was de uitkomst dat woningbouw op deze locatie niet gerealiseerd werd. Meer recent heeft Blauwhoed opnieuw een plan gemaakt voor woningen op deze locatie en gesteld dat het gebied dan maar ontsloten moet worden via bestaande woonerven in de Edelsteenbuurt. Dit is uit oogpunt van verkeersveiligheid, verkeersbelasting en aantasting van het woongenot van bewoners van de Edelsteenbuurt onaanvaardbaar. Samen met alle betrokken partijen, d.w.z. de inmiddels twee ontwikkelaars Blauwhoed en Kalliste (die zeer recent het resterende deel van de Driehoek Berkel Noord in eigendom heeft verworven), de gemeente en bewoners uit de Edelsteenbuurt, is uitvoerig studie gedaan naar de ontsluitingsproblematiek van de Driehoek Berkel Noord. Een ruim aantal mogelijke alternatieven voor de ontsluiting is onderzocht. Hiervan is een uitvoerig rapport gemaakt dat slechts één conclusie toelaat: de Driehoek Berkel Noord is niet te ontsluiten. 

Deze conclusie is een resultaat van een uitvoerig participatieproces met alle betrokkenen, ook de gemeente en de grondeigenaren/projectontwikkelaars. Een nieuw participatietraject met ondersteuning van de Mobiele Brigade heeft geen kans van slagen als u daarmee de uitkomsten van participatie tot nu toe naast u neer legt. 

Als een locatie niet bereikbaar is per auto, dan kunnen er in onze ogen ook geen woningen worden gebouwd, ook geen sociale woningen. Het college/de raad van Lansingerland heeft verzuimd om dit gegeven om te zetten in een beleidsbeslissing. Keer op keer werden bestaande bestemmingen en begeleidende teksten overgenomen in nieuwe (bestemmings-)plannen en visies zonder er een politieke discussie over te voeren. Laatste keer in november 2021. Toen al duidelijk was dat de Driehoek niet ontsloten kon worden is verzuimd aan de provincie te verzoeken de Driehoek van de 3 ha kaart te verwijderen. De burgers hoeven niet het slachtoffer te worden van een niet goed functionerende gemeentelijke overheid.

De officiële status van de locatie Driehoek Berkel Noord in de Omgevingsvisie 1.0 (hier aangeduid als Driehoek Noordpolder) is dat het een studielocatie is waarvan dus nog niet vaststaat dat er gebouwd kan worden. De uitkomsten van de door u genoemde inventarisatie van de Antea Group (voorjaar 2021) moeten dan ook tegen deze achtergrond worden bezien. D.w.z. onder de veronderstelling dat er gebouwd zou kunnen worden op de Driehoek Berkel Noord, dan zouden er in Lansingerland 100 tot 150 sociale woningen meer kunnen worden gebouwd, waarvan een deel in de Driehoek Berkel Noord. Zoals hiervoor betoogd is deze veronderstelling onjuist en kan er niet gebouwd worden op de Driehoek Berkel Noord.

In uw overwegingen geeft u aan dat wonen een gemeente-overstijgend thema betreft, waarvoor regionale woningbouwprogramma’s worden gemaakt. Dat hoeft niet te impliceren dat de regionale afspraken evenredig worden verdeeld over alle deelnemende gemeenten. Regionale samenwerking is er ook voor bedoeld om ruimte te laten voor sterktes en zwaktes van de afzonderlijke gemeenten. Lansingerland kent een zeer hoge waardering van inwoners voor de woonfunctie en dat is een gevolg van het groene en dorpse karakter dat Lansingerland nog heeft. In het verleden heeft Lansingerland haar inbreng gehad met het realiseren van de Vinex-locaties. Maar er zijn grenzen aan de groei en de bevolking van Lansingerland heeft zich hierover ook duidelijk uitgesproken in de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 

U geeft ook aan dat er binnen Zuid-Holland voldoende woningbouwplannen zijn tot 2030. En dan hebben we het over duizenden te bouwen woningen. Alleen al op een locatie als BleiZo kunnen 4.000 tot 6.000 woningen worden gerealiseerd. De marge in dit project is een veelvoud van het aantal te realiseren woningen in de Driehoek Berkel Noord. Het lijkt op inwoners pesten als u vol blijft houden dat die circa 125 woningen moeten worden gerealiseerd op de locatie Driehoek Berkel Noord, die niet ontsloten kan worden voor het verkeer anders dan door bestaande woonerven. Dit neigt naar onbehoorlijk bestuur. 

U geeft aan dat het een provinciaal belang is dat voldoende sociale woningen worden gebouwd. Dat betekent dat u als provincie aan kunt geven hoeveel woningen er in bepaalde categorieën gebouwd zouden moeten worden. Het vereist echter lokale kennis om te kunnen bepalen waar die woningen kunnen worden gebouwd. Laat dit dus over aan de gemeenten die een uitstekende kennis hebben van de lokale situaties. 

Ik vraag u dan ook met klem om de voorlopige aanwijzing aan de gemeente Lansingerland in te trekken en het democratische proces te laten bepalen wat er gaat gebeuren met de Driehoek Berkel Noord. 

Hoogachtend,

[uw naam]

Donderdag 3 maart 2022

VOOR EEN GROENE DRIEHOEK NOORDPOLDER

Kom ook a.s. zaterdag en toon betrokkenheid!

In het verkiezingsprogramma heeft het CDA aandacht gevraagd voor een groene schil rond onze gemeente. In het verlengde hiervan hebben zij zich, in gezelschap van D66 en GroenLinks, in de laatste raadsvergadering expliciet uitgesproken voor het groen houden van de Driehoek Noordpolder. Zij willen uiting geven aan hun groendoelstelling door het plaatsen van een spandoek in de Edelsteenbuurt. 

Zaterdag a.s., 5 maart, wordt dit spandoek feestelijk onthuld in de tuin van CDA-lid Cees van den IJssel, gelegen aan het begin van de Edelsteenbuurt. Daarna volgt een wandeling over de Oostersingel richting de weilanden en via het voetpad langs de weilanden over de Spinel en de Smaragd in de richting van de Driehoek. Daar staat een kopje koffie klaar en kan men in gesprek met elkaar. 

Onze actie tegen bouwen in de Driehoek Noordpolder begon in september 2019 met de massale opkomst van bewoners van de Edelsteenbuurt bij een beeldvormende avond in de raadszaal van het gemeentehuis. Dit heeft een grote indruk gemaakt op politici. Laten we er blijk van geven dat we met z’n allen nog steeds onvermoeid achter onze visie staan om de Driehoek Groen te houden. Kom daarom zaterdag a.s. naar de onthulling van het spandoek en de bijeenkomst op de Smaragd, grenzend aan de Driehoek. 

Wat:

Onthulling spandoek CDA

Waarom:

Aandacht voor het groen houden van een schil rond de gemeente waaronder de Driehoek Noordpolder

Waar:

Oostersingel, even voorbij de hoek Edelsteenweg, bij het voetgangersbruggetje naar de Veldspaat

Wanneer:

Zaterdag 5 maart, 11.00 uur

Woensdag 15 december 2021

Reactie buurtcommissie Edelsteenbuurt aan Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad.

Zo de waard is vertrouwt hij zijn gasten

Gisteren viel er bij alle bewoners van “de buurten in het Noordoosten van Berkel, wijk Noordpolder”, een brief op de mat met een uitnodiging voor een enquête over de Driehoek Noordpolder. De brief is geschreven namens de projectontwikkelaars, die eigenaar zijn van de gronden op de Driehoek Noordpolder, Blauwhoed en Kalliste. 

Aan wie is de brief eigenlijk gericht? Aan de bewoners van de wijk Noordpolder. Maar wie zijn dat? Dat zijn de koeien, schapen, hazen, reigers, en andere dieren die nu een vreedzaam leven leiden in de weilanden van de Noordpolder. Wat zegt dit nou over de ontwikkelaars? Ze hebben niet eens de moeite genomen om zich te verdiepen in de situatie. Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden ze de brief gericht aan de bewoners van de Edelsteenbuurt en ook de andere wijken die ze hebben aangeschreven, bij naam genoemd. 

De ontwikkelaars laten zich van hun beste kant zien. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, burgerparticipatie. Maar als bewoners van de Edelsteenbuurt zaten we toch al aan tafel met deze ontwikkelaars? En waren we toch al bezig met een participatietraject? Tijdens de werkzaamheden van de werkgroep Verkeer hebben we menig avondje (eerst fysiek en later virtueel) bij elkaar aan tafel gezeten. Waarom zijn we als bewonerscommissie Edelsteenbuurt dan niet door deze ontwikkelaars benaderd voor een volgende stap in het participatieproces? Waarschijnlijk was de uitkomst van dit deel van het participatieproces niet welgevallig. En wat doe je dan? Je ruilt gewoon je gesprekspartner in. En benadert achter de rug van de bewonerscommissie Edelsteenbuurt om de bewoners met een vragenlijst, die veel interpretatiemogelijkheden openlaat. 

En dan komt de titel van dit schrijven in beeld: zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Steeds werd door de ontwikkelaars getwijfeld aan de uitkomst van onze enquête. Als bewonerscommissie Edelsteenbuurt hebben wij in de wijk een handtekeningenactie gehouden om te peilen in hoeverre de bewoners van de Edelsteenbuurt achter onze missie om de Driehoek groen en onbebouwd te houden, stonden. Liefst 90 % van de huishoudens heeft zich achter onze missie geschaard. Maar ook dat was de ontwikkelaars niet welgevallig.

Nu ligt er die uitnodiging voor de enquête. Niet alleen in de Edelsteenbuurt, maar ook in verder van de Driehoek af gelegen wijken zoals de Componistenbuurt. Ze hadden ook gelijk heel Lansingerland kunnen aanschrijven met de vraag wat men vindt van bouwen op de Driehoek Noordpolder. Dat zal zeker leiden tot een lager percentage dan 90% dat vindt dat de Driehoek groen en onbebouwd moet blijven. Dat is een hoofdstuk uit het boek “Hoe manipuleer je uitkomsten van een enquête?” 

Veel vragen in die enquête hebben de schijn van compenserende maatregelen in de Edelsteenbuurt in de situatie dat er gebouwd gaat worden op de Driehoek. De ontwikkelaars lopen al ver vooruit op een raadsbesluit dat nog niet is genomen en dat voor de gemeenteraadsverkiezingen ook niet meer op de agenda van de Raad zal komen. En dan komt weer de titel van dit schrijven: zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ons vertrouwen in de projectontwikkelaars is gedaald tot onder het vriespunt. 

Hoe zit het dan met de pauze in het proces Driehoek Noordpolder, die door het college in juli van dit jaar is afgekondigd? Het is net als bij een toneelstuk. In de pauze verlaat het publiek de zaal en wordt gelaafd met een kopje koffie (al of niet met taart). Dat kregen wij als vertegenwoordigers van de bewonerscommissie Edelsteenbuurt ook in de laatste bijpraatsessie met de wethouder. Maar de hoofdrolspelers in het toneelstuk nemen in de pauze achter de coulissen nog even hun rol door en overleggen hoe ze het publiek na de pauze kunnen verrassen met een apotheose. In de politiek heet dit achterkamertjespolitiek. De ontwikkelaars schrijven in hun brief overleg te hebben gehad met verschillende fracties in de gemeenteraad en daarna te hebben besloten het initiatief te nemen voor verdere participatie. Blijkbaar hebben die gesprekken de ontwikkelaars zoveel vertrouwen in de politiek gegeven, dat ze vooruitlopen op de nog door de Raad te nemen beslissing over bouwen in de Driehoek Noordpolder. Voor de bewonerscommissie is het tegendeel waar. En ook hier komt weer de titel van dit schrijven: zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Bij de bewonerscommissie is het vertrouwen in de gemeentepolitiek zover gedaald dat de thermometer het niet meer kan aangeven. 

Ingezonden brief van Burgemeester en Wethouders in Heraut

Vandaag is in de Heraut een brief geplaatst vanuit het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Lansingerland. Deze brief is een reactie op een door één van de Edelsteenbuurtbewoners ingezonden brief (zie ons bericht van 9 december jl.) met de titel “Burgerparticipatie: een wassen neus“.

Noordpolder: B&W Lansingerland antwoorden

Graag willen we als college van Burgemeester en Wethouders een reactie geven op de ingezonden brief dd 8 december in de Heraut. We merken dat er zorgen leven en gaan daarover graag in gesprek. Het schrijven van de heer P. van den Berg vraagt van onze kant om enige context en uitleg.

Het is correct dat de gemeente Lansingerland bij hoofde van wethouder Kathy Arends in overleg met de gemeenteraad is overeengekomen de mogelijke ontwikkelingen van de Driehoek Noordpolder stil te leggen. Dit tot minimaal aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

Deze afspraak is ongewijzigd tot op heden. B&W doen bovendien hun afspraak gestand om geen acties te ondernemen rond Driehoek Noordpolder, hetzij bestuurlijk, hetzij politiek, hetzij ambtelijk.

Mijnheer Van den Berg benoemt in zijn ingezonden stuk dat er naar zijn mening geen recht wordt gedaan aan toegezegde gemeentelijke transparantie en – in zijn eigen woorden – de met de mond beleden burgerparticipatie en dan met name door wethouder Arends.

De gemeente heeft bij hoofde van wethouder Arends een heldere en duidelijke afspraak gemaakt met de vertegenwoordiging van de Edelsteenbuurt en dit via de gemeenteraad bekrachtigd. Dit gaat over het gebied Driehoek Noordpolder. Tot en met de gemeenteraadsverkiezingen rust hier een status quo op.

Uw klacht heeft betrekking op de daaraan grenzende Noordpolder. Eind van de zomer hebben onze ambtenaren daarover indirect vernomen dat een ontwikkelaar gronden heeft aangekocht. Daarop is dit ambtelijk ook kadastraal gecontroleerd én bevestigd. De gemeente Lansingerland heeft echter geen formeel bericht, directe melding of kennisgeving ontvangen over de transactie met betrekking tot die Noordpolder. Ook heeft geen enkele partij zich gemeld met voornemens, vragen of plannen voor eventuele ontwikkelingen. Het is op dit moment ook niet zo dat de gemeente Lansingerland hierin een rol speelt. Het staat in Nederland partijen vrij om gronden te aan- en verkopen.

Echter: uit uw schrijven stellen wij vast dat er sprake is van ongerustheid. Dit is voor ons reden genoeg u uit te nodigen voor een persoonlijk onderhoud. Wij nemen uw signalen ter harte. Daarom verzoeken wij u via het secretariaat van wethouder Kathy Arends een afspraak te maken voor overleg over de situatie. Wij zullen dan graag feiten delen, naar u luisteren en naar vermogen antwoorden geven op vragen.

Burgemeester en Wethouders van Lansingerland

Dinsdag 14 december 2021

Blauwhoed en Kalliste gaan enquete houden.

Vandaag is een brief van Buurtpeil.nl ontvangen in de Edelsteenbuurt. Zij gaan namens Blauwhoed en Kalliste een enquête uitvoeren om onder de bewoners de aandachtspunten op te halen voor mogelijke ontwikkelingen in de DNP. Met nadruk wordt in de brief aangegeven dat een Raadsbesluit over de toekomst van het gebied DNP nog niet is genomen. Ons is niet bekend hoe groot het gebied is waar Buurtpeil.nl de enquête gaat houden.  

Wij willen u waarschuwen dat de vraagstelling in de enquete suggestief van aard kan zijn en dat sommige vragen losgekoppeld lijken te zijn van de Driehoek Noordpolder. Echter uw antwoorden worden wel toegerekend aan uw zienswijze ten aanzien van de Driehoek Noordpolder.

Daarnaast is de timing van de enquête ook van belang. Zoals gezegd heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen t.a.v. de Driehoek Noordpolder, maar de uitkomst van de enquête zal zeker meewegen in de besluitvorming van de gemeenteraad.

Het standpunt van de buurtcommissie Edelsteenbuurt is en blijft:

Houd de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd!

Wij roepen u allen op om actief deel te nemen aan deze enquête en duidelijk aan te geven wat ons gezamenlijke standpunt is. Om dit standpunt duidelijk te maken zal het waarschijnlijk nodig zijn om uw contactgegevens in de enquête aan te geven. Ook vragen wij aan iedereen om zich aan te melden voor het participatietraject. Wij hopen dat dit niet nodig zal zijn, maar mocht de gemeenteraad toch besluiten tot woningbouw in de Driehoek Noordpolder, dan is het noodzakelijk om met zoveel mogelijk deelnemers onze stem te laten horen tijdens de participatieprocedure.

Donderdag 9 december 2021

Vandaag enkele ingezonden lezersbrieven in de Heraut, n.a.v. de ontwikkelingen zoals door ons gepubliceerd op 5 december jl.:

Provincie in de fout over bebouwing Driehoek Noordpolder

Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland schrijven op 9 november een brief aan de Gemeente Lansingerland waarin zij vragen om de woningbouwlocatie Driehoek Noordpolder te realiseren. Gemakshalve wordt echter voorbijgegaan aan het feit dat deze gronden geen woonbestemming hebben, maar een agrarische en/of groenbestemming. Dat de projectontwikkelaar dit gebied omstreeks 1980 heeft verworven, komt slechts doordat bij de realisering van de Noordpolder, dit ‘gebiedje’ onderdeel was van een veel groter aan te kopen kavel. De toenmalige wethouder van de Gemeente Berkel en Rodenrijs heeft toen ook uitdrukkelijk aan de projectontwikkelaar medegedeeld dat dit gebied nooit en te nimmer bebouwd zal mogen worden. In het bestemmingsplan voor dit gebied, dat in 2016 definitief vastgesteld is, is dit nog eens vastgelegd. Er is dus geen sprake van een woningbouwlocatie! Helaas is het geheugen van de projectontwikkelaar hierover aanzienlijk minder goed dan dat van de eerste bewoners van dit gebied. De ontwikkelaars hebben hier helaas ‘geen actieve herinnering aan’. Het lijkt erop dat er stevig gelobbyd is door een aantal projectontwikkelaars om deze brief te versturen en zodoende de druk te verhogen. Gemeenteraad laat je niet onder druk zetten!

Henk van der Horst

Burgerparticipatie: een wassen neus

Vorige week ging het gerucht dat een woningbouw projectontwikkelaar vrijwel alle gronden ten noorden van de Berkelse Edelsteenwijk heeft verworven. Nader onderzoek wees uit dat dit helaas geen gerucht was. Bij navraag bleek ook de bewonerscommissie Driehoek Noordpolder van niets te weten. De koop zou eind juni jongstleden al hebben plaatsgevonden. Medio juli werd door wethouder Arends medegedeeld dat de ontwikkelingen met betrekking tot het Driehoekje on hold zouden worden gezet tot na de verkiezingen. Door de aankoop van de weilanden in de Noordpolder komt dit besluit opeens in een heel ander licht te staan. Waarom is de bewonerscommissie hierover niet geïnformeerd? En waarom kon de beeldvormende avond voor de raad op 2 december jongstleden, ondanks het feit dat de agenda openbaar was, ineens niet meer worden gevolgd, omdat dit ‘geheim’ was? Het komt mij allemaal wat te toevallig over (en dan zeg ik het nog heel netjes). En dan is er ook nog de uitspraak van het CDA in haar nieuwe verkiezingsprogramma 2022-2026: “Een groene schil rond Lansingerland: van de Zuidpolder tot aan het Groene Hart, van de Groenzoom tot de Rottemeren. En natuurlijk houden we de Noordpolder open.” De PvdA heeft in haar nieuwsbrief van 3 december jongstleden de verkoop van de gronden vermeld. Ik ben geen wappie, maar welke partijen waren allemaal op de hoogte? Is dit nu de veelgeprezen en (niet alleen door mevrouw Arends en haar VVD) met de mond beleden burgerparticipatie? Ik hoor de politiek al zeggen: “wij hebben (nog) geen bouwplannen ontvangen, dus wij weten van niets.” Ja hoor, een ontwikkelaar koopt zo maar voor miljoenen grond aan (met bestemming hoogwaardige kassenbouw), zonder eerst met de verantwoordelijke wethouder dan wel haar ambtenaren te overleggen of woningbouw op die plek ook maar enige kans van slagen heeft. Veel perikelen en niet alleen rondom het Driehoekje hebben al duidelijk gemaakt dat heel veel partijen (ook die in de coalitie) het niet zo nauw nemen met in verkiezingsprogramma’s gedane beloften. Ik denk dat ik niet de enige ben die het vertrouwen in de (plaatselijke) politiek zo langzamerhand volledig kwijt is. Je kunt je afvragen of stemmen nog wel zin heeft. Nou ja, als je voor een groene gemeente bent, héél misschien het CDA, maar dan moet deze partij wel heel groot worden …

P. van den Berg

Zondag 5 december 2021

Onderstaand bericht is verzonden aan wethouder Arends.

Geachte mevrouw Arends,

Graag wil ik onderstaande mail (noot: email van 1 december jl.) nog eens onder uw aandacht brengen. We hebben als bewonerscommissie Edelsteenbuurt nog geen reactie van u mogen ontvangen.

Ontwikkelingen gaan snel en onze volgende vraag heeft zich al aangediend.

Recent bereikte ons het bericht dat de weilanden in de Noordpolder, direct grenzend aan de Driehoek Noordpolder en zich uitstrekkend van de Landscheiding/Anthuriumweg tot aan de Noordeindseweg, in handen zijn gekomen van een projectontwikkelaar, gespecialiseerd in woningbouw. Bij navraag bleek deze informatie juist te zijn; de laatste transactie dateert van medio 2021. PvdA Lansingerland schrijft er ook over in het laatste weekbericht op hun website.

Wij vragen ons af wanneer u in het kader van burgerparticipatie ons op de hoogte had willen brengen van de nieuw ontstane situatie. Tevens vragen wij u aan te geven hoe deze ontwikkeling van invloed is op het proces Driehoek Noordpolder, mede tegen de achtergrond van de brief van de provincie waarover wij u in voorgaande mail hebben bevraagd.

Wij zien uw antwoorden graag op korte termijn tegemoet.

Woensdag 1 december 2021

Onderstaand bericht is door buurtcommissie per email verzonden aan wethouders Arends.

Geachte mevrouw Arends,

Nog niet zo lang geleden hebben wij informeel met elkaar gesproken over het proces Driehoek Noordpolder. We zijn uit elkaar gegaan met de belofte om elkaar op de hoogte te houden en begin 2022 opnieuw een informeel bijpraat-gesprek te hebben.

Nu heeft zich een onverwachte gebeurtenis aangediend. Afgelopen week kwam een brief van de provincie Zuid-Holland in ons aandachtsveld. De brief is opgesteld op 2 november j.l., verzonden op 9 november j.l., is voor binnenkomst bij de gemeente afgestempeld op 10 november j.l. en staat per 23 november j.l. op de lijst van binnengekomen brieven en memo’s (zonder onderwerp aanduiding) voor de Raad. Daarmee komt deze brief op de agenda van de raadsvergadering van 23 december a.s. Op dat moment is de door de provincie gestelde termijn voor beantwoording van deze brief reeds voorbij. 

We nemen daarom de vrijheid om u op dit moment rechtstreeks te benaderen over deze brief. U zult begrijpen dat deze voor veel onrust heeft gezorgd bij de bewoners Edelsteenbuurt. Van alle kanten wordt ons de vraag voorgelegd hoe de inhoud van de brief en met name de dreiging met het provinciaal juridisch instrumentarium moet worden gelezen en geïnterpreteerd. Vooral ook omdat blijkens een brief hierover aan de Raad, recent is besloten door het college om het besluit over de Driehoek Noordpolder over de gemeenteraadsverkiezingen heen te tillen. Wellicht kunt u hier uw licht op laten schijnen.

En in het verlengde hiervan zijn er grote zorgen over het antwoord dat het college gaat formuleren naar de provincie toe. Met name de vraag of er bij de beantwoording melding zal worden gemaakt van de grote problemen die er zijn voor de ontsluiting van de Driehoek Noordpolder. Als bewoners van de Edelsteenbuurt willen wij u vragen om er in uw antwoord blijk van te geven dat u de opbrengst van het participatieproces tot nu toe, inclusief de rapportage van de Werkgroep Verkeer, serieus neemt. De studie naar de locatie Driehoek Noordpolder is nog niet afgerond en het ligt nog niet vast dat ontsluiting van deze locatie voor woningbouw wel mogelijk is. Bovendien vragen wij ons af of de suggestie van een veertigtal villa’s, die u aan ons hebt voorgelegd in de laatste bijpraatsessie, een plaats zal krijgen in de beantwoording. 

Graag ontvangen wij uw reactie.

Maandag 13 september 2021

Ondanks de door het college aangekondigde pauze in het proces rondom de Driehoek Noordpolder, worden toch allerlei zaken doorgezet. Voor de komende commissie Ruimte van dinsdag 14 september staat de Omgevingsvisie 1.0 op de agenda. Hierin staat de Driehoek wederom opgenomen als woningbouwlocatie.

Wij zien ons dus weer genoodzaakt om in te spreken bij de commissie Ruimte en wederom aandacht te vragen voor deze onwelgevallige situatie. Via onderstaande link kunt u de commissie Ruimte online bijwonen. De commissie vangt aan om 20:00.

Commissie Ruimte, dinsdag 14 september 2021 om 20:00

Volledigheidshalve vermelden wij onderstaand en op voorhand onze tekst zoals die bij de komende commissie Ruimte ingesproken zal worden.

Geachte commissieleden en overige toehoorders,

Het is met enig ongemak dat ik hier vanavond opnieuw inspreek namens de bewonerscommissie Edelsteenbuurt om wederom uw aandacht te vragen voor de Driehoek Noordpolder. Vlak voor het zomerreces hebben wij namelijk met een soortgelijke aanleiding als vanavond ingesproken in de commissie Ruimte en de Raad, n.a.v. de behandeling van de Woonvisie.

In de Woonvisie staat de Driehoek Noordpolder genoemd als woningbouwlocatie, zonder verdere nuancering. Wij hebben toen gevraagd om de Driehoek te schrappen als woningbouwlocatie of tenminste toe te voegen dat het hier slechts gaat om een studielocatie. En dat de uitkomst van deze studie nog steeds kan zijn dat er niet gebouwd kan worden op de Driehoek Noordpolder.

Een motie op initiatief van D66 over het onderscheid ontwikkellocatie en studielocatie is door alle fracties aangenomen. Wij betreuren het dat dit onderscheid niet wordt aangebracht in de Woonvisie zelf maar pas in het uitvoeringsprogramma. Zo blijft de onduidelijkheid en onzekerheid rond de toekomst van de Driehoek voor de omwonenden voortduren. En voor hoelang?

Vlak voor het zomerreces hebben wij als bewonerscommissie Edelsteenbuurt en de Raad een brief gekregen van het college met de boodschap dat er een pauze is ingelast in het proces rond de Driehoek Noordpolder. Het is niet duidelijk hoelang die pauze gaat duren en of achter de schermen toch niet verder wordt gewerkt aan de planvorming. Half juli heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente en de projectontwikkelaars die eigenaar zijn van de grond in de Driehoek. Wij zijn zeer benieuwd naar de inhoud van deze gesprekken en we kunnen ons voorstellen dat u dat ook bent.

Vanavond staat de Omgevingsvisie 1.0 op de agenda en wederom moeten wij constateren dat de Driehoek Noordpolder op alle kaartjes staat aangeduid als woningbouwlocatie. En wederom is hierbij niet de nuancering aangebracht dat de planvorming zich nog in de studiefase bevindt. En ook niet dat die studie zelfs is stilgelegd voor onbepaalde tijd. Het enige verschil met de Woonvisie is dat er in de tekst nu de toevoeging “op termijn” is gemaakt bij de plannen voor woningbouw op de Driehoek Noordpolder. Waarom niet vermelden wat de feitelijke status quo is in het proces Driehoek Noordpolder? Dan is het duidelijk voor iedereen. En bovendien: de omgevingsvisie moet een levend document worden dat regelmatig (jaarlijks) moet worden bijgesteld naar de actuele inzichten. Er is dus alle ruimte voor een dergelijke status quo en korte termijn nuanceringen. Met de formulering waar nu voor is gekozen zouden we er ook uit kunnen lezen: “Beste projectontwikkelaars, nog even geduld. We moeten nog even wat plooien gladstrijken en dan kunt u uw gang gaan.”

Daarnaast viel ons het volgende op in een publicatie over gebiedsontwikkeling: “Met name bij plannen die afwijken van het Omgevingsplan zal participatie een vereiste worden bij het doen van vergunningsaanvragen”. Met andere woorden: als in de Omgevingsvisie de Driehoek al aangegeven staat als woningbouwlocatie en dus ook in het Ontwikkelingsplan terecht komt, dan is participatie niet vereist. We krijgen hierbij het gevoel dat woningbouw op de Driehoek via de onoverzichtelijke en nog niet volledig aangelegde weg van de invoering Omgevingswet erin gefietst wordt.

Wij vragen ons daarbij ook af of het uitvoeringsprogramma van de Omgevingsvisie (het Omgevingsplan) wel de instemming van de Raad zal behoeven? Immers, de raad moet nog besluiten over de vraag hoe zij betrokken wil zijn: alleen op hoofdlijnen of ook in de uitvoering. Kiest u als raad voor betrokkenheid op hoofdlijnen, dan kan er een situatie ontstaan dat het college onder de nieuwe Omgevingswet kan besluiten over bouwen op de Driehoek zonder dat de raad om instemming hoeft te worden gevraagd.

Geachte commissieleden, begrijpt u ons ongenoegen en onze onrust? Ongenoegen over het feit dat onze inbreng m.b.t. de Woonvisie (die toch een bouwsteen is voor de Omgevingsvisie) in die Omgevingsvisie volledig is genegeerd. En onrust omdat we gesust zijn met de brief van het college dat er een pauze is ingelast in het proces Driehoek Noordpolder, maar in officiële nota’s zoals deze Omgevingsvisie nog steeds wordt vooruitgelopen op de uitkomst van de studie naar de (on-)mogelijkheid van woningbouw in de Driehoek Noordpolder.

Ook vanuit de gedachte dat de Omgevingsvisie een integraal document dient te zijn waarin alle aspecten van de leefomgeving aan de orde komen, kunnen wij niet begrijpen dat de Driehoek Noordpolder wordt genoemd als woningbouwlocatie, zonder één enkel woord te wijden aan de vrijwel onoverkomelijke problemen van een verkeersontsluiting van deze locatie. U hebt de rapportage van de Werkgroep Verkeer hierover kunnen lezen. Een rapportage die in onze ogen slechts één conclusie mogelijk maakt: de Driehoek is niet te ontsluiten voor het autoverkeer.

Waar blijft de gedachte van het integrale beleid voor de leefomgeving, dat in de omgevingsvisie verwoord zou moeten worden, als niet wordt gekeken naar dwarsverbanden; als bij een woningbouwlocatie niet wordt gekeken naar de ontsluitingsmogelijkheden? Zo blijft de Omgevingsvisie een samenvoeging van losse bouwstenen zonder cement waar je niet op kunt leunen en die als een kaartenhuis in elkaar kan storten.

Het mag duidelijk zijn dat we u opnieuw vragen om de Driehoek Noordpolder niet op te nemen als woningbouwlocatie in de Omgevingsvisie. In diezelfde Omgevingsvisie lezen wij het volgende: “De Groenzoom, het Rottemerengebied en het tussenliggende groen en water kunnen pas optimaal ecologisch, klimaat adaptief en recreatief functioneren als ze goed verbonden zijn met elkaar en met andere groengebieden in de omgeving en het groen in de kernen.” De Driehoek Noordpolder is een prachtige en al groene schakel in de verbinding tussen het Rottemerengebied en de Groenzoom en met een aantakking op het Annie M.G. Schmidtpark. Geef de Driehoek definitief die groenbestemming en leg dat nu vast in de Omgevingsvisie.

Dank voor uw aandacht!

Donderdag 22 juli 2021

Heraut: Bouwplannen Driehoek Noordpolder op pauze gezet

Lansingerland – Het college van b. en w. heeft op woensdag 14 juli jl. een brief aan de gemeenteraad gestuurd waarin het meedeelt het proces voor woningbouwontwikkeling in de Driehoek Noordpolder even te pauzeren om de emotie uit het dossier weg te nemen. Onduidelijk is hoe lang de pauzeknop ingedrukt blijft, op welk moment er herstart kan worden òf dat er misschien wel definitief gestopt wordt met de plannenmakerij. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022?

Klik hier om verder te lezen.

Dinsdag 20 juli 2021

College kondigt pauze aan in ontwikkelproces Driehoek Noordpolder

In de vergadering van de commissie Ruimte van dinsdag 29 juni 2021 is namens de buurtbewonerscommissie Edelsteenbuurt ingesproken over het benoemen van de Driehoek Noordpolder als ontwikkellocatie in de Woonvisie. 

De discussie over de Woonvisie is in deze vergadering van de commissie Ruimte niet afgerond. Verschillende woordvoerders kondigden aan dat hun fracties met moties en/of amendementen zouden komen. Daarom stond de Woonvisie niet als hamerstuk maar als bespreekpunt op de agenda van de Raadsvergadering van donderdag 15 juli jl.. 

Naast het door ons inspreken in de commissie Ruimte vonden wij het ook van belang om ook in de voltallige raadsvergadering van de 15e juli wederom om aandacht te vragen voor alle ontwikkelingen rondom de Driehoek Noordpolder. 

Via deze link kunt u e.e.a. terugkijken: https://channel.royalcast.com/gemeentelansingerland/#!/gemeentelansingerland/20210715_1

Op de lijst van ingekomen stukken voor de 15e juli stonden o.a. het verslag van het webinar van 8 april jl.,  behandeling van de vragen en antwoorden n.a.v. het webinar, de Nota van Uitgangspunten en een brief van het College van burgemeester en wethouders aan de Raad. Via deze link kunt de stukken downloaden:  https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Lansingerland&ListId=f085f305-a43b-4f45-8994-8b8f607132f0&ReportId=439afe4c-ee84-4ab1-9797-6fb881d51454&EntryId=b1d0400c-f495-4b8b-8d8e-4e3d24c15acd&searchtext=

In de brief van het College aan de Raad, kondigt het College een pauze aan in het ontwikkelproces Driehoek Noordpolder. Het College stelt dat het dossier in een complexe situatie is beland. Na de beeldvormingspresentatie in de commissie Ruimte in 2019 zijn er de afgelopen 2 jaar gesprekken gevoerd. De constatering is dat de meningen uiteenlopen en er op dit moment te weinig (politiek) draagvlak is om de locatie Driehoek Noordpolder verder te bestuderen. In de komende periode laat het College de gebeurtenissen neerdalen en bezinnen zij zich op een vervolgproces. Het is een complex proces waarin op verschillende niveaus binnen de gemeente, van raadslid tot ambtenaar, het vervolgproces goed doordacht dient te worden om tot de juiste besluitvorming te komen. Graag wil het College ook deze tijd nemen.

Zoals voorgaand vermeld stonden enkele stukken, zoals ook de brief van het College, op de lijst ingekomen stukken en dus niet op de agenda ter bespreking. Enkele raadsleden hebben aangegeven dat zij deze brief van het College over de ingelaste pauze op de agenda willen hebben van de eerstkomende vergadering van de Commissie Ruimte. Dit zal dan na het zomerreces zijn.

Onderstaand volgt voor de volledigheid onze inspreektekst voor zowel de commissie Ruimte (29 juni) alswel de raadsvergadering (15 juli):

Inspreektekst Bewonerscommissie Edelsteenbuurt Raadsvergadering 15 juli 2021.

Geachte raadsleden, geacht college en overige toehoorders,

In de vergadering van de commissie Ruimte van 29 juni jl. is gediscussieerd over de Woonvisie. In die vergadering hebben wij als bewonerscommissie Edelsteenbuurt ingesproken. De discussie over de Woonvisie wordt vanavond in dit gremium voortgezet. Wij willen niet te veel van uw kostbare tijd op deze avond met een overvolle agenda in beslag nemen en dezelfde tekst nogmaals voorlezen. De inspreektekst is voor de zekerheid nog eens opgenomen aan het eind van deze inspreektekst, die u door de griffie is toegezonden. De essentie is dat wij u als Raad vragen om in de Woonvisie de Driehoek Noordpolder niet te benoemen als ontwikkellocatie voor toekomstige woningbouw. Er wordt studie gedaan naar de Driehoek, een studie die door het college “on hold” is gezet en waarvan de uitkomst dus allerminst vaststaat. Met het op voorhand benoemen van de Driehoek Noordpolder als ontwikkellocatie in de Woonvisie wordt in onze ogen onterecht vooruitgelopen op raadsbesluiten die nog moeten worden genomen.

Dank voor uw aandacht.

Inspreektekst bewonerscommissie Edelsteenbuurt commissie Ruimte van 29 juni 2021.

Geachte leden van de commissie Ruimte, overige raadsleden en duo-raadsleden, wethouder en overige toehoorders,

Het zal u allen niet zijn ontgaan dat er op verschillende momenten in deze commissie en in de Raad is gediscussieerd over woningbouw in de Driehoek Noordpolder. In de laatste brief die het college hierover heeft geschreven aan de Raad staat vermeld dat de plannen “on hold” zijn gezet en het college allereerst gaat werken aan herstel van het fors beschadigde vertrouwen van de bewoners, georganiseerd in de Bewonerscommissie Edelsteenbuurt. 

Vanavond staat de Woonvisie op de agenda, een document dat straks één van de bouwstenen zal zijn van de Omgevingsvisie, een document dat de grote lijnen voor de fysieke leefomgeving van de Lansingerlanders voor de toekomst vastlegt. En tot onze grote verbazing staat in deze Woonvisie – en daarmee straks dus ook in de Omgevingsvisie – de Driehoek Noordpolder nog steeds vermeld als grote(re) ontwikkellocatie voor woningbouw, zonder nadere uitleg en zonder voorbehoud. 

Om twee redenen hebben wij hier bezwaar tegen.

In de eerste plaats omdat wij het niet vinden getuigen van oprechte intenties van het college als enerzijds wordt gesteld dat het college wil werken aan herstel van vertrouwen van de bewoners Edelsteenbuurt en daarom de planvorming “on hold” zet en anderzijds handelt alsof de uitkomst van het participatieproces met deze zelfde bewoners Edelsteenbuurt al vaststaat en de Driehoek Noordpolder in de Woonvisie opneemt als woningbouwlocatie. 

In de tweede plaats zijn wij van mening dat hier sprake is van inconsistentie in de Woonvisie. In de Woonvisie wordt gesteld dat uitbreiding en verdichting van woningbouw zo veel mogelijk gebeurt bij knooppunten: sterke OV- en autoverbindingen, rondom voorzieningencentra en randen van de woonkernen. Wat echter ontbreekt in deze Woonvisie is de analyse waarmee wordt aangetoond dat de Driehoek Noordpolder voldoet aan deze eisen die worden gesteld aan woningbouwlocaties. Naar onze mening voldoet de Driehoek Noordpolder namelijk niet aan deze criteria. De Driehoek is geen knooppunt van openbaar vervoer, het staat nog zeker niet vast of er een ontsluitingsmogelijkheid voor de auto te realiseren valt en het is zeker niet dicht bij een voorzieningencentrum. Verder wordt gesteld dat in de Woonvisie, en ook in de Omgevingsvisie, een gezonde leefomgeving een belangrijk aandachtspunt is. Met het realiseren van woningbouw in de Driehoek Noordpolder wordt de gezonde leefomgeving van de bestaande Edelsteenbuurt ernstig aangetast. Ook om die reden voldoet de Driehoek Noordpolder niet aan de uitgangspunten die in de Woonvisie zijn geformuleerd voor toekomstige woningbouwlocaties. 

Bij eerdere discussies over woningbouw in de Driehoek Noordpolder is naar voren gekomen dat de enige reden waarom de Driehoek Noordpolder wordt genoemd als woningbouwlocatie is dat dit is overgenomen uit een vorige versie van een nota, zonder dat daarover expliciet is gesproken dan wel gediscussieerd in de Raad. En zo’n discussie is hard nodig omdat de omstandigheden van de locatie door de jaren heen flink zijn gewijzigd, o.a. door de aanleg van de busbaan en de HSL. Wij vragen u nu gebruik te maken van de gelegenheid die zich voordoet en de locatie niet zonder meer over te nemen uit de huidige structuurvisie. Geef ruimte aan de discussie die nu gaande is en waarin een rol is weggelegd voor burgerparticipatie en neem de locatie Driehoek Noordpolder niet op in de Woonvisie totdat deze discussie volledig is afgerond. De Woonvisie gaat deel uitmaken van de Omgevingsvisie en in de Omgevingsvisie is een belangrijke rol weggelegd voor burgerparticipatie. De website van de gemeente zegt hierover: “Wij vinden het namelijk belangrijk dat iedereen de kans krijgt om mee te denken. De inbreng wordt als serieuze inbreng meegenomen in het proces, naast de informatie die opgehaald wordt in eigen studies en de inbreng van andere partners. De gemeente verbindt zich dus aan de resultaten en als zij hiervan afwijkt, moet dit goed worden gemotiveerd.” Gegeven deze woorden kan het toch niet zo zijn dat in de Woonvisie, die onderdeel is van deze Omgevingsvisie, de Driehoek wordt opgenomen als woningbouwlocatie zonder dat burgerparticipatie een kans heeft gekregen.

Een soortgelijk verzoek hebben wij aan u gericht in relatie tot de brief van het college aan de provincie over de aanscherping woningbouwprogrammering. In die brief is de tekst om redenen die wij hiervoor hebben aangevoerd aangepast. Het zou getuigen van consistentie indien in de Woonvisie eenzelfde lijn wordt gevolgd. 

Dank voor uw aandacht.

Woensdag 26 mei 2021

Pas op de plaats

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij brief aangekondigd dat er een pas op de plaats wordt gemaakt met het proces aangaande de Driehoek Noordpolder. Zie onderstaande brief van het college aan de gemeenteraad.

Zaterdag 15 mei 2021

Overhandiging fotoboek

Vandaag mocht Michiel Muis (D66) namens de gemeenteraad, in aanwezigheid van leden van de bewonerscommissie Edelsteenbuurt, het fotoboek Driehoek Noordpolder (- waarom het zo moet blijven als het is -) in ontvangst nemen van bewoonster en fotografe Yvonne Gruis. Zij heeft dit prachtige fotoboek van de Driehoek gemaakt om te laten zien wat zo bijzonder is aan dit kleine lapje grond.

Yvonne Gruis overhandigt het fotoboek aan Michiel Muis.

Het boek begint met een toelichting van Yvonne op deze visuele wandeling over twee zijden van de Edelsteenwijk in verschillende jaargetijden. 

Driehoek Noordpolder

In Beeld

Door op de bovenstaande foto te klikken, komt u terecht bij het fotoboek.

Veel kijkplezier toegewenst!

Dinsdag 27 april 2021

Het aangekondigde interpellatiedebat heeft inmiddels plaatsgevonden in de raadsvergadering van donderdag 22 april jl. Met spanning hebben wij ernaar uitgekeken. Michiel Muis van D66 opende het debat met het voorlezen van de aanvraag tot het debat en de daarin opgenomen vragen aan wethouder Kathy Arends. Vervolgens was het aan de wethouder om deze vragen te beantwoorden. In onze ogen waren het nietszeggende antwoorden, sommige zelfs pertinent onjuist. Vervolgens kregen alle fracties de gelegenheid erop te reageren. Daarna werd de wethouder nog gelegenheid geboden om in tweede termijn te reageren. Zo mogelijk waren deze woorden van de wethouder nog nietszeggender en wij staan niet alleen in deze kwalificatie. Zelfs uit de nog openstaande microfoon van de woordvoerder van een grote coalitiepartij klonken woorden van die strekking. 

Aan het eind van dit debat heeft Michiel Muis van D66, mede namens GroenLinks, Wij Lansingerland en PvdA twee moties ingediend, een motie van herstel van vertrouwen en een motie van afkeuring. De tekst van deze moties kunt u hierna teruglezen. 

En toen kwam de grootste desillusie van de avond. Beide moties werden weggestemd door de coalitiepartijen. Ondanks dat ook woordvoerders van coalitiepartijen in het debat blijk hadden gegeven van kritiek op wethouder Arends en haar antwoorden niet voldoende leken te vinden, stemden ze niet voor de moties. 

Betekent dit nu dat de wethouder ongehinderd verder kan gaan op de door haar ingeslagen weg? Nee, niet zonder meer. Los van de schade die ze door dit debat heeft opgelopen heeft ze enkele toezeggingen gedaan. De eerste daarvan is dat ze binnenkort een brief zal sturen aan de raad en aan de bewonerscommissie over het vervolg van het participatieproces Driehoek Noordpolder. Wij wachten deze brief af alvorens te besluiten hoe wij als bewonerscommissie daarop zullen reageren.

Zodra we deze brief hebben ontvangen zullen we u ervan op de hoogte brengen.

Motie 1 met als titel: Herstel van vertrouwen

Wat wij onverkort vragen is gedeeld met alle fracties en het college.

Deze luidt: 

De raad van de gemeente Lansingerland; In vergadering bijeen d.d. 22 april 2021 Gehoord de beraadslaging,

– overwegende dat het participatieproces rond de Driehoek Noordpolder voor de tweede keer is mislukt,

– van mening dat het nodig is dat er glasheldere afspraken met de wethouder worden gemaakt over; de participatie van bewoners en een ordentelijk en logisch proces waarin de raad een beslissing kan nemen over de inhoud van dit dossier,

Roept de wethouder op de volgende opdracht van de raad uit te voeren:

 1. Prioriteit heeft het herstellen van vertrouwen bij de bewoners. Samen met de bewonerscommissie wordt vanaf dit punt voor het verdere traject met alle betrokken partijen een nieuw participatieproces vormgegeven en gedeeld met de raad. 
 2. De raad ontvangt een voorstel met mogelijke ontsluitingen voor de nieuwe wijk en beslist òf de varianten wel of niet gewenst zijn, op basis van alle relevante aspecten. Dus niet alleen of iets technisch kan, maar wie welke kosten draagt, hoe het zit met verkeersveiligheid, impact op woongenot etc. 

Als de raad besloten heeft over een of meerdere gewenste varianten, volgt punt 3.

3. Er wordt geen principebesluit tot wel of niet bouwen gevraagd aan de raad op basis van de huidige concept Nota van uitgangspunten.  De raad wordt gevraagd om een definitief besluit, wanneer er een integraal voorstel ligt, waarbij bewoners hebben geparticipeerd. Alle vragen hebben kunnen stellen en onderbouwde antwoorden hebben gekregen. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Of naast deze motie nog een andere motie indienen om ons ongenoegen te uiten, hangt geheel en al af van uw beantwoording. 

Motie 2 met als titel: Motie van afkeuring

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr: 5a, onderwerp: verzoek tot interpellatie over participatieproces Driehoek Noordpolder

ONDERWERP: motie van afkeuring

De raad van de gemeente Lansingerland;

In vergadering bijeen d.d. 22 april 2021

Gehoord de beraadslaging 

Overwegende dat de burgerparticipatie bij de Driehoek Noordpolder wederom is mislukt, de wethouder onvoldoende regie heeft genomen in dit proces, met als resultaat dat bewoners zich het gehele proces niet gehoord en zelfs geschoffeerd voelden, 

Van mening dat er genoeg momenten zijn geweest waarop de wethouder had kunnen ingrijpen en tegelijk ook de raad had kunnen informeren, maar dat niet nodig achtte, 

Van mening dat nu belangrijke informatie en inzichten van bewoners worden gemist (hoe ze hiernaar kijken, wat zij daarvan vinden) maakt dat het gevoerde beleid niet leidt tot een integraal voorstel met alle informatie, om daar als raad een weloverwogen afweging in te kunnen maken,

Spreekt uit het door de wethouder gevoerde beleid qua proces en participatie rond dit ruimtelijke plan af te keuren en stelt voor dat de wethouder dit dossier overdraagt aan een andere wethouder.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinsdag 20 april 2021

In de Heraut van woensdag 14 april jl. heeft u kennis kunnen nemen van het door de D66-fractie aangevraagde interpellatiedebat. Dit naar aanleiding van berichtgeving vanuit de Bewonerscommissie Edelsteenbuurt aan alle (duo)raadsleden. Onze berichtgeving was gericht op het naar ons inzicht tweede keer mislukken van de burgerparticipatie voor de Driehoek Noordpolder.

Maar wat is een interpellatiedebat? Dit is een formeel instrument voor de gemeenteraad om via een debat tot openheid van zaken te komen. Het debat is een politieke discussie. De wethouder wordt opgeroepen om vragen te beantwoorden (eigenlijk verantwoording af te leggen). De vragen zijn door Michiel Muis (van D66) ingediend bij de aanvraag voor dit debat. Ze gaan over het verloop van het participatieproces in de Driehoek. Het debat gaat niet over de inhoud van de plannen voor de Driehoek. Afhankelijk van het verloop van de discussie (lees: hoe goed zullen de antwoorden van de wethouder zijn) kan D66 als aanvrager van het debat een motie indienen. Als het komt tot een motie, dan heeft hij daarbij de keuze – in oplopende zwaarte – tussen een motie van ongenoegen, motie van treurnis, motie van afkeuring of motie van wantrouwen. 

Aanstaande donderdag 22 april om 20:00 start de livestream van de gemeenteraad. Onder agendapunt 5a staat het verzoek (D66) tot interpellatie over het participatieproces Driehoek Noordpolder. Volgens de voorschriften van de gemeenteraad moet een meerderheid van de gemeenteraad instemmen met de aanvraag van het debat. Als de gemeenteraadinstemt met het verzoek dan moet ook vastgesteld worden wanneer dit debat gaat plaatsvinden. Er is een kans aanwezig dat besloten wordt om dat debat diezelfde avond te laten plaatsvinden. 

Gaarne nodigen wij de buurtbewoners uit via onderstaande link mee te kijken en te luisteren naar het interpellatiedebat:

Interpellatiedebat Driehoek Noordpolder

Onderstaand treft u het verzoek voor het debat aan met de door D66 ter beantwoording gestelde vragen aan de wethouder.

Aanvraag interpellatiedebat (D66) & vragen

Verzoek tot interpellatie

Geachte voorzitter van de raad,

Op basis van het reglement van orde van de gemeenteraad van Lansingerland (artikel 35) verzoek ik het college toelichting te geven op het gevoerde participatiebeleid met betrekking tot de Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs. Hiertoe vraag ik een interpellatie aan.

Ik stel het zeer op prijs wanneer u de inhoud van dit verzoek zo spoedig mogelijk onder de aandacht wil brengen van de voltallige raad en het college. Het heeft onze voorkeur dat de raad tijdens de eerstvolgende raadsvergadering over dit verzoek kan stemmen.

Via een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie heeft de raad per mail van vrijdag 9 april jl. vernomen dat de participatie wat de bewoners betreft opnieuw is mislukt. Daarbij voelen ze zich bij monde van de vertegenwoordiger niet gehoord en zelfs geschoffeerd. Aangezien de raad eerder in dit participatieproces al eens heeft ingegrepen, zal u begrijpen dat wij hier op korte termijn tekst en uitleg over willen krijgen en dat gezien de ernst van de situatie voor dit middel is gekozen.

Voor het interpellatiedebat hebben wij op voorhand de volgende vragen:

 • Wat is uw mening over de uitspraak van de bewoners dat alle inbreng die ze afgelopen anderhalf jaar hebben gegeven, niet in de Nota van uitgangspunten is opgenomen?
 • Hoe kan het zo zijn dat de bewoners op 17 maart 2021 niet aanwezig wilde zijn om de resultaten van de werkgroep te overhandigen aan de wethouder?
 • Hoe beoordeelt u het gevolgde participatieproces tot nu toe? Vindt u dat de juiste vormen van participatie in deze fase van de beleidsvorming zijn toegepast?
 • Waarom kiest u ervoor om bewoners en raad apart te informeren? Is de openbaarheid en uitwisseling van standpunten en ideeën niet juist iets om in gezamenlijkheid te doen?
 • Wat was vanuit het college of de verantwoordelijk wethouder de opdracht aan de voorzitter van de werkgroep met betrekking tot de participatie?
 • Hoe kan de raad ingaan op vragen vanuit de bevolking wanneer (concept)stukken alleen met inwoners worden gedeeld. Hoe wilt u de informatiepositie van de raad versterken?
 • Op welke wijze denkt u het geschade vertrouwen van deze 600 bewoners in het gemeentelijke en bestuurlijke handelen nogmaals te kunnen herstellen?
 • Wat betekent deze diskwalificatie van het participatieproces voor de verdere besluitvorming richting commissie en raad?
 • Hoe kan het dat er in de nota van uitgangspunten een conclusie over de ontsluiting wordt getrokken die niet gebaseerd is op de brede rapportage van de Werkgroep Verkeer?
 • Kan de raad deze brede rapportage ontvangen, plus alle overige beschikbare notulen, gesprekverslagen en correspondentie daarover tussen gemeente en bewoners etc.?
 • Is de verantwoordelijk wethouder nog steeds van mening dat een onderzoek naar verantwoorde ontsluiting voorafgaat aan een raadsbesluit over wel of niet bouwen?
 • Is de wethouder voornemens de raad eerst een uitspraak te laten doen over welke ontsluitingsmogelijkheden wenselijk zijn en op draagvlak kunnen rekenen?

Inspreken door buurtcommissie

Tevens zal een afgevaardigde van de bewonerscommissie gebruikmaken van het inspreekrecht voor niet-raadsleden. Dit inspreken zal plaatsvinden bij agendapunt 4 (voorafgaand aan de stemming over de aanvraag voor het interpellatiedebat).

Toelichting op ons bericht van 8 april jl.

Inmiddels hebben wij als buurtcommissie ook een notitie opgesteld. In deze notitie – die inmiddels via de griffie van de gemeente aan alle raadsleden is verspreid – hebben wij gemeend ons eerdere bericht van 8 april jl. van nadere toelichting te moeten voorzien. De notitie luidt als volgt:

Nadere toelichting op de mail van de bewonerscommissie Edelsteenbuurt van donderdag 8 februari jl., t.b.v. de raadsvergadering van 22 april a.s. (tekst via de griffie te verspreiden aan de voorzitter, collegeleden, fractievoorzitters en (duo)raadsleden)

Op 10 maart 2020 hebben wij ons ook tot u gericht. Toen hebben we ingesproken in de commissie Ruimte om ons ongenoegen kenbaar te maken over de invulling van het participatietraject bij de plannen voor de Driehoek Noordpolder. En we hadden vragen voor de wethouder. Wat was er bijvoorbeeld gebeurd met onze petitie die was ondertekend door bijna 600 verontruste medebewoners van de Edelsteenbuurt?

Als later in die vergadering het agendapunt Proces Driehoek Noordpolder wordt besproken, doet de wethouder vele toezeggingen. Bijvoorbeeld: “Daarin heb ik naar een ontwikkelaar gezegd: alvorens wij afspraken maken, gaan we eerst een burgerparticipatietraject invoeren. Blauwhoed heeft daar een verantwoordelijkheid als initiatiefnemer.” Ziet u de vraagtekens in onze ogen? Van Blauwhoed hebben wij in de verste verte nooit iets gezien dat ook maar leek op een participatieproces. En vervolgt de wethouder: “Wij nemen daar zelf ook een rol in.” En dat lijkt ook zo te zijn, want juist die ochtend heeft het college besloten om een werkgroep verkeer in te stellen. Ziet u weer die vraagtekens in onze ogen: alleen op het onderdeel verkeer? Participatie gaat toch over het gehele plan? Dat lijkt de wethouder ook te vinden: in de tweede termijn zegt ze hierover: “Daarna (na de werkgroep verkeer, red.) is er natuurlijk over allerlei onderwerpen ook nog een heel burgerparticipatietraject. Dus dat loopt ook gewoon door. Dus ik hoop u daarmee ook gerust te stellen. We zitten helemaal aan het begin. De bewoners betrekken we bij elke stap, die wij zetten. Belangrijker nog, die informatie vinden wij heel belangrijk, hoe ze hiernaar kijken, wat zij daarvan vinden, en u daarin te voorzien.” Wat ontbreekt in dit antwoord is welk deel van de participatie ligt voor het door de raad te nemen principebesluit en welk deel daarna, wanneer er nog slechts ruimte is om mee te praten over de bloemperkjes en speelveldjes in de nieuw te bouwen wijk.

En wat is – een jaar later – hiervan terechtgekomen? Er is een werkgroep Verkeer geweest en een delegatie van de bewonerscommissie heeft hierin deelgenomen. We hebben ons uiterste best gedaan om alles dat relevant is voor de omwonenden m.b.t. de mogelijke ontsluitingsvarianten in de discussie in te brengen. Maar van een participerende discussie was geen sprake. De ontwikkelaars hielden de kaarten voor de borst en van de gemeente kregen we

een lesje in hoe allerlei verkeer gerelateerde normen toe te passen, zonder oog te hebben voor de menselijke maat. De door de gemeente aangestelde onafhankelijke voorzitter dacht dat hij een mediation-opdracht had gekregen en de onafhankelijke verkeerskundige leek aangewezen als rapporteur. Wij hebben als bewoners het podium gekregen om ons verhaal te doen, maar er is – niet tijdens en niet na de bijeenkomsten van de werkgroep – sprake geweest van een participerende discussie. We hadden nog veel vragen over zaken die nog niet duidelijk waren; aanvullend onderzoek was geen optie. We hadden vragen aan ontwikkelaars: hadden ze bijv. geen mening over aantasting van het woongenot, over verkeersveiligheid, et cetera? We kregen geen antwoord en aanvankelijk werden onze vragen zelfs uit de rapportage geweerd. Uiteindelijk is er een rapportage gekomen waarin de ontsluitingsvarianten zijn beoordeeld op een aantal criteria waarover we het uiteindelijk eens zijn geworden in de werkgroep.

Dat was stap 1. Met veel onvrede van onze kant t.a.v. het proces. Daarna zouden – in de woorden van de wethouder – participatietrajecten volgen op andere onderwerpen. Wat schetst onze verbazing: binnen een week na de oplevering van de rapportage van de werkgroep Verkeer ligt de complete Nota van Uitgangspunten in concept op de mat bij de bewonerscommissie.

Wat is er nu van de werkgroep Verkeer terechtgekomen in de Nota van Uitgangspunten? In de werkgroep Verkeer is geen conclusie getrokken en geen voorkeur uitgesproken voor een van de onderzochte ontsluitingsvarianten. Immers het is aan de raad om een afweging te maken tussen alle belangen en wij – als bewoners – hebben op het punt verkeer hiervoor de relevante informatie aangeleverd (zie de ruim 70 pagina’s tellende beoordelingsmatrix die als bijlage bij de Nota van Uitgangspunten is opgenomen). Maar volgens de tekst van de Nota van Uitgangspunten krijgt de Raad geen kans om een besluit te nemen over de ontsluiting. Want zo staat in de nota (pagina 12): “Na een positief besluit op deze Nota van Uitgangspunten door de Raad zullen de ontwikkelaars gaan starten met de planvorming inclusief de verkeersontsluiting.”

En wat schetst onze verbazing als in het webinar over de Nota van Uitgangspunten naast de projectleider alleen de “onafhankelijke” verkeerskundige aan het woord wordt gelaten, die een uitspraak doet als “professional” en concludeert dat verkeersontsluiting technisch mogelijk is. Hoe komt hij tot deze conclusie? En hoe komt de opsteller van de Nota van Uitgangspunten tot deze conclusie? De verkeerstechnische haalbaarheid was

slechts een half criterium in de beoordeling van de varianten. De andere helft was de financiële haalbaarheid – een onderwerp waarover de ontwikkelaars geen uitspraak hebben willen doen – en daarnaast waren er nog 6 andere criteria op het gebied van de ontsluiting. Hoezo de conclusie dat ontsluiting van de Driehoek haalbaar is? Begrijpt u hiermee dat we ons wederom tot u richten? Participatie is in onze ogen weer mislukt en tot een deceptie verworden. Vorig jaar hebben we de wethouder gevraagd waar onze petitie met bijna 600 handtekeningen is gebleven. Nu vragen wij daarnaast aan de wethouder waar onze inbreng in de werkgroep Verkeer is gebleven?

En in aanvulling op het voorgaande, participatie zou in de woorden van de wethouder niet alleen gaan over verkeer maar over alle andere onderwerpen, over het complete plan voor de Driehoek Noordpolder dus. En bovendien zou er sprake zijn van coproductie. Van beide is geen sprake geweest. Er is geen participatie geweest op andere onderwerpen dan de ontsluiting. En van een coproductie is al helemaal geen sprake geweest, ook niet op het onderdeel ontsluiting. De ontwikkelaars daarentegen hebben hun licht laten schijnen over de complete Nota van Uitgangspunten. Op de andere thema’s is de participatie door bewoners niet meer gevraagd. Die thema’s zijn door de ambtenaren in samenspraak met de ontwikkelaars ingevuld in de Nota van Uitgangspunten. Op 8 april jl. is de nota in een webinar toegelicht aan alle bewoners van de Edelsteenbuurt. Het is wederom één grote verkoopshow op basis van een nota die leest als een reclamefolder. En dat was de druppel die voor de bewoners van de Edelsteenbuurt de spreekwoordelijke emmer deed overlopen. Want we waren weer net zo ver als in september 2019, toen Blauwhoed de plannen voor de Driehoek presenteerde in de raadszaal en er al inschrijfformulieren klaarlagen voor belangstellenden voor een huis in de Driehoek. Anderhalf jaar participatie en niets daarvan is terechtgekomen in de Nota van Uitgangspunten.

Geachte raadsleden, wij realiseren ons ten volle dat wij ons op een niet gebruikelijke manier tot u hebben gericht, op een moment in het proces dat u als raad nog niet kon beschikken over de relevante informatie. Liever hadden wij de koninklijke weg bewandeld. En we willen benadrukken dat voor ons nog steeds de inhoud van de plannen en de manier waarop het participatieproces wordt doorlopen centraal staan, ook nu de discussie een politieke wending lijkt te krijgen. Toch hebben wij gemeend juist nu aan de bel te moeten trekken. Het risico op onherstelbare schade aan het vertrouwen van inwoners in de gemeentelijke politiek zou te groot zijn geworden. Voor ons doemde namelijk het scenario op dat u als raad zou worden gevraagd een principebesluit te

nemen over ja of nee bouwen op de Driehoek Noordpolder op basis van documenten waarin nauwelijks en dan nog zeer selectief plaats is ingeruimd voor de uitkomsten van het participatieproces. Een proces waar wij met z’n allen veel tijd en energie in hebben gestoken. En na dat principebesluit zouden de ontwerpers ook nog eens alle vrijheid hebben om achter de tekentafel een ontsluiting te ontwerpen zonder dat wij als omwonenden en u als raad daarin een echte inbreng zouden kunnen hebben.

De belangrijke vraag die voorligt is: hoe nu verder? Als bewoners van de Edelsteenbuurt vragen wij u om ons te blijven betrekken bij het proces en daarbij geen loze toezeggingen te doen. U zult begrijpen dat er bij de bewoners geen draagvlak is voor de optie om op dezelfde voet verder te gaan en onder dezelfde condities een nieuw participatietraject in te gaan. Alleen als participatie op een hoger plan wordt getild dan informeren en raadplegen en we de toezegging krijgen dat de opbrengst van het raadplegen ook daadwerkelijk een rol gaat spelen in het afwegingsproces, maakt burgerparticipatie kans van slagen. Wij vinden het daarbij ook van belang dat de raad aangeeft welke keuze ze voorgelegd wil krijgen en welke aanvullende informatie daarvoor nog nodig is. In onze ogen heeft de raad twee opties:

(1) Wil de raad een besluit nemen over alleen de mogelijke of onmogelijke ontsluiting van de Driehoek?

(2) Of wil de raad het totaalplaatje van de integrale afweging gepresenteerd krijgen en op grond daarvan haar keuze bepalen?

Ad 1. Kiest de raad voor de eerste optie dan ligt er een uitgebreid document in de rapportage van de werkgroep Verkeer dat als basis kan dienen voor een besluit over de ontsluiting. Als bewoners kunnen wij hier – zonder aanvullend onderzoek – niets aan toevoegen.

Ad 2. Een keuze van de raad voor een integrale afweging wil zeggen dat de raad op een later moment een nieuwe Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder krijgt gepresenteerd waarin:

(a) voor de Driehoek Noordpolder alle mogelijke functies worden bezien op hun plus- en minpunten (ook de optie om de Driehoek deel te laten uitmaken van de groene verbinding in de groen-blauwe slinger) en
(b) waarin het aantal op de Driehoek te realiseren woningen wordt bezien in het totaalplaatje van woningbouwopgave en beschikbare locaties in Lansingerland.

Wij vinden dat simpel de verwijzing naar de verouderde structuurvisie niet voldoende is en dat benoeming van de Driehoek als woningbouwlocatie in de Omgevingsvisie i.o. strijdig is met de uitgangspunten van diezelfde Omgevingsvisie. Wij willen als bewoners van de Edelsteenbuurt graag worden betrokken bij het integrale afwegingsproces, waarbij alle opties voor de Driehoek nog open zijn en in het verleden, onder andere omstandigheden, gedane uitspraken over mogelijke bebouwing van de Driehoek, los worden gelaten. Maar alleen als wij als bewoners van de Edelsteenbuurt kunnen participeren op een hoger niveau dan informeren en raadplegen. Samen met u hopen we uit te komen bij een win-win-situatie, waarin:

(a) in het algemeen belang ergens in Lansingerland 125 woningen kunnen worden gebouwd op een locatie die voldoet aan alle eisen die mogen worden gesteld aan een woningbouwlocatie,
(b) het bewonersbelang in de Edelsteenbuurt wordt gediend met het groen houden van de Driehoek en het veilig en leefbaar houden van de woonomgeving.

Pas als dit totaalplaatje kan worden onderzocht in een proces waarbij echte participatie een kans krijgt, is er een kans op herstel van het vertrouwen in de gemeentelijke politiek.

Woensdag 14 april 2021

Vandaag in de Heraut:

D66-fractie vraagt om een interpellatiedebat over Driehoek Noordpolder

0198402_0154260hera2.jpg
Driehoek Noordpolder

Druk op link naar de Heraut voor het volledige stuk.

Verder ook vele ingezonden lezersbrieven bij de Heraut n.a.v het webinar 8 april jl.

Zondag 11 april 2021

Het door de gemeente Lansingerland gegeven webinar op donderdag 8 april 2021 inzake de Driehoek Noordpolder, blijkt naar onze informatie de gemoederen nogal bezig te houden. Ondanks de vele betrokken bewoners die op deze avond zelf hebben kunnen deelnemen, zijn er ook nog vele andere geinteresseerden die graag terug zouden willen kijken.

Voor diegene die het webinar nog niet hebben gezien, kunnen dit doen door op onderstaande link te klikken.

Terugkijken webinar

U komt dan uit op de site van de gemeente Lansingerland, alwaar u het balkje “Webinar 8 april terugkijken” moet aanklikken. LET OP: pas na 9 minuten start het webinar echt.

Vrijdag 9 april 2021

Gisteravond hebben we als buurtbewoners van de Edelsteenbuurt een treurig webinar mogen aanschouwen. Door de projectleider was de Bewonerscommissie Edelsteenbuurt om een reactie gevraagd op het concept Nota van Uitgangspunten. Hierop is gisteravond de volgende reactie door ons afgegeven:

Aan de projectleider Driehoek Noordpolder en alle raadsleden en duo-raadsleden,

De projectleider heeft de Bewonerscommissie Edelsteenbuurt gevraagd om een reactie te geven op het voorliggende concept van de Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder. We kunnen hier heel kort over zijn.

De Nota van Uitgangspunten oogt als een reclamefolder voor woningen in de Driehoek en als een product van een nauwe en warme samenwerking tussen de gemeente en de projectontwikkelaars Blauwhoed en Kalliste. Het is daarmee een suggestieve opsomming van meningen geworden en geen objectief document op grond waarvan raadsleden hun oordeel kunnen vormen.

Alle inbreng die in de afgelopen anderhalf jaar door de Bewonerscommissie Edelsteenbuurt naar voren is gebracht, is buiten de Nota van Uitgangspunten gebleven. We voelen ons niet gehoord. Van participatie is geen sprake geweest. We voelen ons geschoffeerd. En dat gevoel is mede ingegeven door het feit dat al onze inspanningen voor de Werkgroep Verkeer zijn genegeerd en er in de Nota van Uitgangspunten conclusies over de ontsluiting van de Driehoek Noordpolder worden getrokken die niet zijn gebaseerd op de zeer brede rapportage van deze Werkgroep Verkeer.

Het webinar hebben wij ervaren als een regelrechte belediging en doet absoluut geen recht aan alle moeite die de bewoners van de Edelsteenbuurt hebben geïnvesteerd in het uitdragen van alle zorgen en bezwaren. Waarom alleen de verkeerskundige uit de werkgroep Verkeer aan het woord laten, die een oordeel over de ontsluiting uitspreekt op grond van slechts één enkel criterium en alle andere criteria voor het gemak maar even vergeet. De gemeente kan niet een participatietraject starten en er alleen datgene uithalen dat past in het eigen belang.

In deze mindset kan men niet van ons verwachten dat wij serieus opmerkingen gaan maken bij de concepttekst van de Nota van Uitgangspunten. Wij zullen op een geschikt moment onze visie op de ontwikkelingsplannen voor de Driehoek en op het proces dat daarbij is gevolgd door de gemeente, onder de aandacht van de raadsleden brengen.

Vriendelijke groet,

Bewonerscommissie Edelsteenbuurt

Donderdag 8 april 2021

Vandaag in de Heraut: De druk op bouwontwikkeling in Driehoek Noordpolder neemt toe

Druk op link naar de Heraut voor het volledige stuk.

Dinsdag 6 april 2021

Afgelopen dagen hebben de buurtbewoners de flyer mogen ontvangen waarin wij jullie aandacht vragen voor het aanstaande webinar inzake de Driehoek Noordpolder. Aan de buurtbewoners wordt uitdrukkelijk gevraagd om zich aan te melden voor het webinar van aanstaande donderdag 8 april 2021 om 19:00. Ook kunt u op voorhand vragen stellen aan de gemeente via de gemeentelijk projectleider: dnp@lansingerland.nl

Inmiddels krijgen wij ook reacties van buurtbewoners toegezonden. Eén daarvan willen wij u niet onthouden:

Beste projectleider DNP,

Bedankt voor de stukken. Ik heb de nota met grote verbazing gelezen. De gemeente heeft geluk dat de invoer van de Omgevingswet is uitgesteld, want als deze volgens planning per 1 januari 2021 in was gegaan, had de gemeente Lansingerland deze meteen overtreden. Hoewel de meeste gemeenten al werken in de geest van de Omgevingswet, geldt dat helaas niet voor Lansingerland. Er is nauwelijks sprake geweest van (serieuze) participatie, de bewoners van de Edelsteenbuurt worden totaal niet serieus genomen en de informatie is niet transparant

In de Nota van Uitgangspunten worden meningen gepresenteerd als feiten, ik hoop dat de gemeenteraad er kritisch naar zal kijken. 

Zo lees ik op pagina 6:

De uitdaging is om een aantrekkelijke buurtje te realiseren waarbij de woonerfkwaliteiten (groen karakter, autoluwe structuur, kindvriendelijke buitenruimte) van dit type wijken optimaal worden benut. 

Dat is precies de omschrijving van de Edelsteenbuurt, maarde  kwaliteiten die verdwijnen als gevolg van bebouwing van de driehoek. In alle scenario’s van de Verkeerswerkgroep ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties. Weg autoluwe wijk, weg kindvriendelijke buitenruimte!

Kunt u mij vertellen hoe 125 woningen in een gebied zonder woonbestemming het rechtvaardigen dat de veiligheid en leefkwaliteit van een bestaande wijk te niet worden gedaan? En dat terwijl er voldoende, veel grotere grondgebieden bebouwd kunnen zijn die al een bouwbestemming hebben?

Overigens ben ik het eens met de wens om een schakel te maken tussen de Edelsteenbuurt en het Annie MG Smidt park, maar ik vind het een hele gekke conclusie dat je daar een woonwijk voor nodig hebt. Dit kan toch ook gewoon met groen en een fiets/voetpad zoals ook op het Offenbackplantsoen?  

Op pagina 12 lees ik:

Alle varianten zijn beoordeeld op hun effect op: verkeersveiligheid, groen, parkeren, logica verkeersstructuur/samenhang in de wijk, geluid, financieel-technische haalbaarheid, woongenot Edelsteenbuurt. Er zijn geen conclusies of voor één of meerdere mogelijke ontsluitingsvariant(en)uitgesproken in de werkgroep Verkeer. De voordelen en nadelen bij elke variant zijn verkend.

Is een adviesnotitie zonder advies niet gewoon een verkapte manier om te zeggen dat er geen goede oplossing is? Als er een optie was die voldeed aan alle Randvoorwaarden voor verkeersontsluiting (p12), was die toch als advies gekomen uit de Werkgroep verkeer? Wat nog raarder is, is dat er op pagina 10 van de NvU wel degelijk wordt gesuggereerd dat er toch een beste of slechtste optie is. Als je iets onderzoekt op basis van 7 criteria, is het niet netjes om in de Nota een uitspraak te doen op basis van slechts één daar van. Dit vind ik misleidend.

De zin dat in een volgende fase door de ontwikkelaars wordt verder gewerkt aan een participatief verkeersplan, vind ik zeer verwonderlijk. Hoe kan de gemeente beloven dat de projectontwikkelaar er samen met de buurt uit komt, als het de gemeente zelf niet is gelukt, zeker als die ontwikkelaar tegen die tijd niet meer kan worden gestopt?

Wat betreft Bijlage A, hier staat op de tweede pagina:

Representativiteit: de dialoog met de buurt focust zich op leden van de bewonerscommissie. Er is geen beeld bij de mening van de overige huishoudens. Bij benadering vanuit de gemeente (brief 20 november 2020) komt er weinig respons vanuit de buurt behalve van de bewoners die we al kennen.

Jullie tellen de opkomst van de bijeenkomst in september 2019 voor het gemak niet mee of dat ruim 90% van de huishoudens de petitie heeft ondertekend! Kennelijk is deze informatie niet overgekomen bij de overdracht aan de neiuwe gemeentelijke projectleider.

Ik hoop per mail of tijdens de webinar antwoorden te krijgen op mijn vragen. Ik snap trouwens niet dat het een Webinar heet, terwijl het een digitale bewonersavond zou moeten zijn. 

vriendelijke groet.

Noot: de naam van de steller is bekend bij de buurtcommissie.

Maandag 5 april 2021

Recente publicatie en vooraankondiging op de website van de gemeente Lansingerland:

Driehoek Noordpolder: wel of geen woningbouw?

Zaterdag 3 april 2021

DRIEHOEK NOORDPOLDER GROEN EN ONBEBOUWD!

Aan alle bewoners van de Edelsteenbuurt, 

Na een periode van stilte is er weer beweging in de discussie over de plannen van ontwikkelaars voor de Driehoek Noordpolder. Afgelopen week is er een brief van de gemeente bij u op de mat gevallen. Wij willen u ook graag informeren over de ontwikkelingen en gaan daarbij – vooral ten behoeve van diegenen die recent zijn komen wonen in deze mooie wijk – wat verder terug in de tijd. Wilt u zich uitgebreider informeren dan verwijzen we u ook graag naar onze website www.driehoeknoordpolder.nl. Onder het tabblad “laatste ontwikkelingen” staan o.a. de brieven en teksten waarmee wij naar buiten zijn getreden. 

Overzicht van gebeurtenissen

In het bestemmingsplan van 2016 heeft de Driehoek Noordpolder een agrarische bestemming. In de toelichting staat dat dit gebied in de toekomst mogelijk in aanmerking komt voor woningbouw. Anno 2016 is dat nog niet aan de orde, aldus het bestemmingsplan. In september 2019 worden we overvallen door een presentatie van een plan tot woningbouw op de Driehoek door Blauwhoed, ontwikkelaar en (sinds circa 50 jaar) eigenaar van een groot deel van de Driehoek. Dit was de start van de Bewonerscommissie Edelsteenbuurt met als doel de gemeente ervan te overtuigen dat de locatie niet geschikt is voor woningbouw. Wij zijn van mening dat de Driehoek groen en onbebouwd moet blijven. We zijn daarin breed gesteund door de bewoners van de Edelsteenbuurt. Ruim 90% van het aantal huishoudens in de Edelsteenbuurt heeft onze petitie van die strekking ondertekend. 

Misschien vraagt u zich af of wij dan geen oog hebben voor de maatschappelijk breed ervaren woningbouwbehoefte. Zeker hebben wij daar oog voor. Wij zijn echter van mening dat het voor de Driehoek voorziene aantal woningen veel beter kan worden gebouwd op een andere locatie, een locatie die al is aangewezen als woningbouwlocatie, dichter bij de voorzieningen en beter te ontsluiten voor het eigen en openbaar vervoer.

Wat hebben we als commissie gedaan om ons doel te bereiken? We hebben brieven gestuurd naar het college en alle raadsleden, we hebben gesprekken gevoerd met de wethouder en de projectleider van de gemeente, we hebben een WOB-verzoek ingediend om informatie boven tafel te krijgen, we hebben diverse keren ingesproken in commissie- en raadsvergaderingen, we hebben de raadsfracties van alle politieke partijen uitgenodigd voor een bezoek aan de wijk en voor een gesprek met de mensen van de bewonerscommissie, we hebben geprotesteerd tegen het opnemen van de Driehoek in allerlei ambtelijke nota’s en brieven over de woningbouwprogrammering en we hebben ervoor gezorgd dat in de Heraut op de juiste momenten aandacht is besteed aan onze zaak. En we hebben ons daarbij steeds gesteund gevoeld door de bewoners van de Edelsteenbuurt. Denk maar aan de overvolle publieke tribune in het gemeentehuis.

Niet alleen wij, maar ook raadsleden hadden kritiek op het verloop van het proces Driehoek Noorpolder en met name op de manier waarop invulling werd gegeven aan participatie van omwonenden. De raad was ook van mening dat ze zelf niet tijdig was betrokken bij de plannen voor de Driehoek. Dit heeft ertoe geleid dat het college medio 2020 heeft besloten even pas op de plaats te maken en een Werkgroep Verkeer in te stellen die zich gaat buigen over de ontsluitingsmogelijkheden van de nieuwe woonwijk op de Driehoek. Een vertegenwoordiging van de bewonerscommissie heeft onder protest deelgenomen aan deze werkgroep. Waarom onder protest, zult u zich afvragen. De bewonerscommissie was en is van mening dat eerst onderzocht dient te worden of de Driehoek als locatie eigenlijk wel geschikt is voor woningbouw, mede tegen de achtergrond van de beleidsuitgangspunten die de gemeente hierover zelf heeft geformuleerd in diverse visiedocumenten. Pas als daar een positief antwoord op gegeven zou worden, is het in onze ogen opportuun om de ontsluiting te gaan bestuderen.

Tijdens de werkzaamheden voor de Werkgroep Verkeer is de eigendom van de noordelijke strook grond van de Driehoek overgegaan van een particulier naar een tweede ontwikkelaar, Kalliste. Zij hebben eind vorig jaar al de vrijheid genomen om zich per brief aan de inwoners van de Edelsteenbuurt te presenteren. 

Waar staan we nu?

De Werkgroep Verkeer heeft haar werkzaamheden afgerond en het rapport is aangeboden aan de wethouder. De rapportage is opgenomen als bijlage bij de Nota van Uitgangspunten. U kunt deze documenten aanvragen bij de gemeente (mail naar dnp@lansingerland.nl). Volgens de bewonersvertegenwoordiging in deze werkgroep is slechts één conclusie mogelijk: wij zijn van mening dat de Driehoek met geen van de bestudeerde varianten kan worden ontsloten. In de rapportage hebben we van alle varianten de negatieve consequenties voor de Edelsteenbuurt aangegeven. De ontwikkelaars en de ambtenaren van de gemeente wilden zich in de werkgroep nog niet uitspreken over de haalbaarheid van de verschillende ontsluitingsvarianten. In de afgelopen maanden is op ambtelijk niveau gewerkt aan het opstellen van een Nota van Uitgangspunten. Dat is een document op grond waarvan de raadsleden een principebesluit moeten nemen over het al dan niet bebouwen van de Driehoek en indien ja, binnen welke kaders en onder welke voorwaarden. Per brief bent u door de gemeente uitgenodigd om op 8 april deel te nemen aan een webinar, waarin door de projectleider van de gemeente uitleg wordt gegeven bij deze Nota van Uitgangspunten. U kunt uw betrokkenheid tonen door u aan te melden voor dit webinar. Wij willen u dan ook dringend vragen om dit te doen, zodat er geen enkele twijfel ontstaat over hoe groot de zorgen zijn in de wijk over de plannen voor de Driehoek. 

Hebt u opmerkingen of vragen over deze Nota van Uitgangspunten dan kunt u die van tevoren indienen op de manier zoals staat verwoord in de brief van de gemeente (mail naar dnp@lansingerland.nl). Indien u geen opmerkingen of vragen hebt, dan hebben wij nog wel suggesties voor u. In het volgende hoofdstuk hebben we een lijst van vragen opgenomen waar u uit kunt putten.

Hoe denken wij over deze Nota van Uitgangspunten?

De nota ademt naar onze mening de gedachte dat er wordt gebouwd op de Driehoek en dat het alleen nog de vraag is hoe dat wordt gerealiseerd. De motivatie daarvoor is dat daarmee het algemeen belang wordt gediend. Onze vraag is echter of het algemeen belang niet ook en wellicht zelfs beter kan worden gediend als de Driehoek groen blijft en een recreatieve bestemming krijgt en de hier geplande woningen elders worden gerealiseerd, op een locatie die al bestemd is als woningbouwlocatie, dichter bij de voorzieningen en beter te ontsluiten voor het eigen en openbaar vervoer. In de Nota van Uitgangspunten staat ook geschreven dat de gemeente van oordeel is dat verkeerstechnisch gezien de ontsluiting van de locatie Driehoek Noordpolder mogelijk is. Deze conclusie bevreemdt ons zeer en kan in onze ogen niet het resultaat zijn van de uitvoerige rapportage van de werkgroep Verkeer, waarin wij als omwonenden sterk de nadruk hebben gelegd op alle negatieve consequenties van alle bestudeerde ontsluitingsvarianten voor de wijk. Het lijkt alsof de gemeente geen rekening houdt met de gevolgen voor de bestaande Edelsteenwijk en zich alleen baseert op het verkeerstechnische oordeel. Alle bezwaren omtrent aantasting van de verkeersveiligheid, opoffering van groen, geluidhinder, aantasting van het woongenot worden genegeerd in deze Nota van Uitgangspunten. 

In september 2019 hebben we door een massale opkomst bij een vergadering in het gemeentehuis laten zien hoe groot het draagvlak is voor ons standpunt dat de Driehoek groen en onbebouwd moet blijven. Met de maatregelen om de verspreiding van Corona te voorkomen is dat nu niet mogelijk. Meld u aan voor het webinar en laten we massaal reageren op de Nota van Uitgangspunten en zoveel mogelijk vragen insturen om daarmee te laten zien dat we als bewoners van de Edelsteenbuurt nog steeds betrokken zijn en massaal achter dit standpunt staan. In de bijlage A bij de Nota van Uitgangspunten wordt getwijfeld aan de grote steun vanuit de wijk voor ons werk en het standpunt van de bewonerscommissie. Er wordt o.a. gerefereerd aan het beperkte aantal reacties dat uit de wijk is gekomen op de brief van de gemeente aan alle bewoners van de Edelsteenbuurt van 20 november 2020. Laten we zorgen dat de mailbox van de projectleider nu vol gaat lopen met reacties op de Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder. Helpt u ook mee. Meld u aan voor het webinar en laten we massaal reageren op de Nota van Uitgangspunten (mail naar dnp@lansingerland.nl).

De reacties uit de Edelsteenbuurt op de nota zullen worden verzameld door de projectleider. Het is aan het college om te beslissen wat zij hiervan meeneemt in een aangepaste versie van de Nota van Uitgangspunten. Als we niet reageren weten we zeker dat er niets wordt aangepast. Laten we in ieder geval een poging daartoe doen. De nieuwe versie wordt vervolgens ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ruimte en daarna ter besluitvorming in de Raad. Aan de Raad wordt dan gevraagd een principebesluit te nemen over al dan niet bouwen op de Driehoek. Dit is voorzien voor mei/juni 2021. Wij blijven ons als commissie inzetten om ons gezamenlijk doel te bereiken: houd de Driehoek groen en onbebouwd.

Suggesties voor vragen over de Nota van Uitgangspunten Driehoek Noordpolder.

Algemeen:

De nota ademt de gedachte dat er gebouwd gaat worden. De vraag is alleen hoe en wat. De gemeente concludeert dat verkeerstechnisch ontsluiting mogelijk is. Onze conclusie op basis van de rapportage van de werkgroep Verkeer kan alleen maar zijn dat ontsluiting van de Driehoek volgens geen van de varianten mogelijk is. Wordt er dan volledig voorbijgegaan aan de door ons naar voren gebrachte negatieve consequenties van alle ontsluitingsvarianten? Deze vragen zullen wij ook voorleggen aan de wethouder als de Nota van Uitgangspunten wordt besproken in de Commissie Ruimte. 

Nu ligt de aandacht vooral op een technische toelichting van de Nota door de projectleider en het stellen van vragen ter verheldering. Hieronder volgen suggesties voor vragen die u kunt overnemen en indienen bij de gemeente zoals staat vermeld in de brief van de gemeente. Uiteraard kunt u uw eigen vragen formuleren en indienen.

Vragen:

Blz. 3 Proces: eenzijdige beschrijving van de aanloop. Niets over gestrande plannen voor de Driehoek en niets over de veranderde ruimtelijke structuur door aanleg busbaan en HSL. Geen actief besluit daarna om plannen voor de Driehoek hierop aan te passen. Waarom is dat niet gebeurd c.q. gebeurt dit niet alsnog? 

Blz. 3 Faciliterend grondbeleid: is er al een Intentieovereenkomst (IOK) gesloten met de ontwikkelaars? En een anterieure overeenkomst (AOK)? Zijn er verplichtingen naar Blauwhoed, nog voortvloeiend uit de oorspronkelijke plannen voor de Edelsteenwijk? Is er een kans dat Blauwhoed een claim indient bij en negatief principebesluit?

Blz. 3 NvU: voor het beleidskader steunt men hier op de omgevingsvisie die nog in ontwikkeling is. Vreemd, terwijl elders wordt gesteld dat actuele beleidsnota’s worden gevolgd. Wat geldt nu concreet als uitgangspunt?

Blz. 4: Locatie: zeer suggestieve beschrijving van de ligging t.o.v. voorzieningen en recreatief groen. En men vergeet voor het gemak de HSL en ZoRo als harde grens van het gebied aan de oostzijde. Hoe kunnen reistijden naar voorzieningen worden vermeld als nog niet bekend is op welke manier de Driehoek eventueel zal worden ontsloten?

Blz. 5: Graag uitleg waarom ruimtelijk gezien het aantal van minimaal 125 woningen wenselijk is. 

Blz. 5 e.v.: Bij het ontwikkelperspectief wordt alleen maar gesproken over het woningbouwperspectief. Waarom vindt geen verkenning van andere perspectieven plaats? Waarom wordt niet verkend of de ruimtelijke structuur niet méér wordt gediend met het groen blijven van de locatie? Waarom wordt niet verkend of met een groen-blijven-perspectief de bevolking van Lansingerland (het algemeen belang) niet veel meer wordt gediend? Waar is onderbouwd dat met het realiseren van een duurzaam woon- en leefgebied het algemeen belang het meest wordt gediend?

Blz. 5 Kansen: School in de wijk is vol; schoolkeuze buiten de wijk is niet gunstig voor de kinderen. Er wordt te zwaar ingezet op de kleine buurtsuper. Voor empty-nesters is de afstand naar de meeste voorzieningen groot. Wederom suggestieve beschrijving die niet gebaseerd is op de realiteit en de beleving. Waarom deze verkoopreclame voor de ontwikkelaars?

Blz. 6 Inleiding: schakel tussen AMGS-park en bestaande woonwijk kan ook park/groen zijn; waarom wordt daar niet voor gekozen? Dat sluit veel beter aan bij de ook in de structuurvisie opgenomen doelstelling om een groene verbinding tot stand te brengen tussen de grotere groengebieden (Rottemeren en Groenzoom) en het realiseren van een groene buffer tussen de woonwijk en de uitbreiding van het hoogwaardig kassengebied aan de noordzijde van de wijk. Een verbinding met het park en de ZoRo is er nu ook al (via Offenbachplantsoen); daar is geen nieuwe woonwijk voor nodig. 

Blz. 6 Openbare ruimte: de al aanwezige watergangen zijn meegerekend in de norm voor de Edelsteenbuurt en mogen niet ook meegerekend worden in het voldoen aan de norm in de Driehoek. 

Blz. 7 Bebouwing en Beeldkwaliteit: waarom geen maximumhoogte bij appartementengebouwen?

Blz. 7 Werk met werk combineren: wat betekent dit voor de Edelsteenweg? (Zie ook opmerking hierover in de beoordelingstabellen van de werkgroep Verkeer.)

Blz. 10 Verkeer, Inleiding: De conclusies die daar al worden getrokken zijn tendentieus en niet ontleend aan de rapportage van de werkgroep Verkeer. “De verkende ontsluitingen zijn verkeerstechnisch mogelijk” en “De ontsluiting via de Smaragd lijkt de grootste impact te hebben”. Op blz. 12 onderaan wordt ook geconcludeerd dat in de werkgroep geen conclusies voor ontsluitingsvarianten zijn uitgesproken. Waarom hier dan toch onterecht deze conclusies trekken? Dat is misleiding en niet gebaseerd op de integrale inhoud van de rapportage van de werkgroep Verkeer. Waarom de raadsleden beïnvloeden door dit wensdenken van de opstellers van de NvU?

Blz. 11 Parkeren: qua afstand tot voorzieningen is eerder de norm voor buitengebied passend dan voor “rest bebouwde kom”. 

Blz. 12: Langzaam verkeer: Voor het realiseren van verbindingen tussen Edelsteenbuurt en Landscheiding is de nieuwe wijk niet nodig. Er is een goede verbinding via het Offenbachplantsoen. Dit is een onterecht argument.

Blz. 12: Openbaar vervoer: Idem vorige opmerking. Ook vanuit het noordelijk deel is de halte Offenbachplantsoen goed te bereiken en is de afstand nauwelijks langer dan naar de halte Anthuriumweg.

Blz. 12 Bewoners Edelsteenbuurt: verkeersonveiligheid is in de rapportage van de werkgroep Verkeer niet alleen benoemd voor de Smaragd maar ook voor andere delen van de wijk zoals het begin van de Spinel en de gehele Edelsteenweg (afhankelijk van de concrete ontsluitingsvariant). Waarom wordt daar niet aan gerefereerd?

Blz. 13 Randvoorwaarden verkeersontsluiting: Expliciet opnemen dat bij de uit te voeren onderzoeken naar de toekomstige verkeersstromen rekening wordt gehouden met de snelgroeiende werkgelegenheid in de distributiecentra rond BleiZo, waar veel parttime krachten gebruik van zullen maken. Dus veel extra verkeersstromen, die bij een doorgaande verbinding door de Edelsteenwijk, daar veel effecten zullen hebben op veiligheid en woongenot.

Blz. 13 Randvoorwaarden verkeersontsluiting: Waarom is hier geen randvoorwaarde opgenomen over het (maximale) effect dat de nieuwe wijk mag hebben op de huidige Edelsteenbuurtbewoners (in termen van het aantal extra motorvoertuigbewegingen, de verkeersveiligheid, het woongenot, de geluidhinder, etc.)? 

Blz. 17 Milieu en externe veiligheid: Voor de toekomst ook opnemen de lightrail (metro) die de ZoRo-buslijn zal gaan vervangen.

Blz. 18 Participatie Inleiding: Zoals hier omschreven is participatie te laat voor echte invloed aan de voorkant. Het is gereduceerd tot meepraten over speeltoestellen en bloembakken. Dit kan toch niet de echte intentie van de Omgevingswet zijn! Is de gemeente voornemens om participatie wel serieus te nemen? 

Blz. 18 Participatie t/m nu & werkgroep Verkeer: Kan de gemeente uitleggen waarop zij haar conclusie baseert dat het verkeerstechnisch mogelijk is om het gebied te ontsluiten? En waarom deze conclusie wordt gebaseerd op slechts één van de criteria, waarmee in de rapportage van de werkgroep Verkeer de ontsluitingsvarianten zijn beoordeeld? En meer in het algemeen: de bewoners uit de werkgroep Verkeer zijn van mening dat in de werkgroep een zeer summiere invulling is gegeven aan het begrip participatie. We hebben sterk de indruk dat we zijn aangehoord en dat er vervolgens niets wordt gedaan met de uitkomsten. De NvU zoals die er nu ligt, is daar een uiting van. In de opdracht van de onafhankelijk voorzitter van de werkgroep hebben wij geen inzage gehad en een wens om een extra vergadering te houden omdat het proces niet goed was afgerond is niet gehonoreerd, zonder enige uitleg. Is dit wat de gemeente verstaat onder serieuze participatie en is dat ook hoe gewerkt zal gaan worden in de voorgestelde klankbordgroep? 

Blz. 18 Klankbordgroep: Waarop is de keuze gebaseerd om het initiatief voor participatie bij de ontwikkelaars te leggen? Bij de discussie over de beleidsnota participatie was dit nog een discussiepunt en m.i. is deze discussie nog niet verder gevoerd. Dus waarom het initiatief niet bij de gemeente houden?

Bijlage A Introductie: Daarin staat: “De gemeente staat open voor suggesties die de kwaliteit van het gebied kunnen verbeteren.” Als de gemeente dit serieus meent zou in de NvU ook de principevraag moeten worden gesteld of andere functies dan woningbouw niet méér bijdragen aan het algemeen belang. Dat is niet gebeurd. Wederom de vraag: waarom niet? Waarom is de vraag vanuit de wijk om de Driehoek groen en onbebouwd te houden niet onderzocht?

Bijlage A Opmerkingen na webinar: De projectleider schrijft hier: “Er is geen beeld bij de mening van de overige huishoudens.” Zij vergeet dat er een petitie is overhandigd met handtekeningen van 90% van het aantal huishoudens. En ze vergeet dat de meeste bewoners van de wijk ervan uitgaan dat hun belangen worden behartigd door de bewonerscommissie. Ze is zelf pas later ingestroomd en heeft de volle tribunes in het gemeentehuis niet gezien. Als op een brief van de gemeente, die is bedoeld om informatie te verschaffen, slechts een paar reacties uit de wijk komen is dat niet vreemd. Er is immers geen concrete vraag gesteld aan de bewoners. Graag een verklaring voor de conclusie dat er geen beeld is bij de mening van de overig huishoudens.

En waarom is ervoor gekozen om het webinar om 19.00 uur te laten beginnen? Voor jonge gezinnen met kinderen – en daar zijn er veel van in de Edelesteenbuurt – is dat een onmogelijk tijdstip. Of is dit bewust gekozen om straks weer te kunnen melden dat er weinig belangstelling was uit de wijk voor het webinar?

Woensdag 24 februari 2021

Na de inspreekbeurt tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad, is er door Heraut een mooi stuk geschreven over ons verzet als bewoners van de Edelsteenbuurt (klik op onderstaande link).

Bewoners Edelsteenbuurt blijven in verzet tegen bouwen in Driehoek Noordpolder

Donderdag 18 februari 2021

Beste buurtbewoners,

Het agendapunt over de aanscherping van de woningbouwprogrammering komt voor vanavond te vervallen. Dit i.v.m. het niet toekennen van een eerder aangevraagde subsidie bij het Rijk voor de Woningbouwimpuls in Lansingerland.

Besloten is na een rondgang langs de aanwezige raadsleden, om het agendapunt (8b) te schrappen en naar een nog nader te bepalen datum te verplaatsen. Hierbij zal een mogelijkheid zijn dat de bespreking eerst in de Commissie Ruimte zal plaatsvinden alvorens er behandeling zal plaatsvinden in de gemeenteraad.

Echter is wel doorgang gegeven aan de inspreekbeurt. Deze luidde als volgt:

Voorzitter, raadsleden en duo-raadsleden en overige toehoorders,

Vanavond staat de aanscherping woningbouwprogrammering op de agenda. Lansingerland voelt de dringende maatschappelijke behoefte om haar bijdrage te leveren aan de bouwopgave van Nederland. Hierin liggen veel discussiepunten verborgen. Bijvoorbeeld ook de vraag of wij als gemeente wel zo groot willen worden. Offeren wij het landelijke, dorpse, groene karakter niet te veel op aan woningbouw? Realiseren we ons dat we daarmee voornamelijk bouwen voor een vraag naar woningen die grotendeels van buiten de eigen gemeente komt? Is deze principiële discussie al wel gevoerd? 

Dat is een belangrijk punt, maar waar ik hier vanavond vooral uw aandacht voor wil vragen is het volgende. In de memo aan de raad staat ook al aangegeven op welke locaties die woningen mogelijk gebouwd kunnen worden. En wat schetst onze verbazing: terwijl wij als bewoners van de Edelsteenbuurt nog midden in een moeilijk participatietraject zitten over de mogelijke ontsluiting van de Driehoek Noordpolder, worden we links en rechts ingehaald door nota’s zoals deze. Nota’s zoals de woningbouwprogrammering en de nota over de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersverenigingen, waarin de Driehoek dus al genoemd staat als woningbouwlocatie. In de nota woningbouwprogrammering staat de Driehoek zelfs als grote ontwikkellocatie. Hoe is dit mogelijk? Een postzegellocatie als de Driehoek opvoeren als een grote ontwikkellocatie. In hetzelfde rijtje als Wilderszijde en BleiZo, waar het gaat om duizenden woningen. 

Neemt u participatie eigenlijk wel serieus? Vorige week was er een beeldvormende avond over participatiebeleid. Lansingerland staat nog aan het begin van een mooi proces waarin er ruimte komt voor de inbreng vanuit de bewoners. Tenminste als ik alle mooie woorden mag geloven die daar uitgesproken zijn. Maar als u zo omgaat met participatie zoals in ons voorbeeld van de Driehoek Noordpolder, dan denk ik dat de Ombudsman over niet al te lange tijd komt met een nieuw rapport over het achterblijven van de gemeente Lansingerland op dit punt. 

De discussie over geschikte locaties voor woningbouw dient in onze ogen los te worden gezien van de gevoelde noodzaak tot het bouwen van bepaalde aantallen woningen. Er dient een afzonderlijke discussie te worden gevoerd over de criteria waar woningbouwlocaties aan dienen te voldoen. Vervolgens dient van iedere locatie te worden beoordeeld of en in welke mate deze locatie voldoet aan die criteria. En daarna komt in onze ogen nog de afweging tussen bijvoorbeeld de beleidsterreinen woningbouw en behoud van groen, van natuur op tafel. Waar heeft deze afweging met betrekking tot de Driehoek Noordpolder plaatsgevonden? In ieder geval nog niet in deze raad. 

In welk verband vindt de discussie over de criteria waar woningbouwlocaties aan dienen te voldoen eigenlijk plaats? Op dit moment wordt er gewerkt aan een omgevingsvisie voor Lansingerland. Daarin staat alleen maar dat woningbouwlocaties moeten liggen nabij knooppunten van (openbaar) vervoer en nabij voorzieningen. Over het laatste kunnen we kort zijn: de Driehoek ligt niet nabij de voorzieningen, het is een perifere locatie die te klein is voor eigen voorzieningen. De ligging nabij knooppunten van (openbaar) vervoer kan ik nog begrijpen als het om lege gebieden gaat, waar de ontsluiting onderdeel is van de ontwikkeling. Hoe anders is het in de Driehoek Noordpolder, een bestaand gebied met een bestaande infrastructuur. 

En nog steeds wordt in de omgevingsvisie niet gesproken over de concrete afweging tussen verschillende beleidsterreinen. U hebt als raad hierin dus de enige en laatste stem. Laat u die stem niet afnemen door vanavond in te stemmen met een aanscherping woningbouwprogrammering, waarin de locaties voor de te bouwen woningen al worden genoemd. Neem uw kans om een eigen, integraal oordeel te vormen over de mogelijkheid voor woningbouw op de locatie Driehoek Noorpolder. Wat doen we met de afweging tussen de verschillende aspecten? Hoe gaan we de hoeveelheid op te offeren groen afwegen tegen de aantallen te bouwen woningen? Hoe vindt de afweging plaats tussen woongenot van toekomstige bewoners en woongenot van de huidige bewoners? We gaan hierover graag een keer met u in discussie. 

En tot die discussie kan plaats vinden, vragen we u echte participatie een kans te geven en voor dit moment de locatie Driehoek Noordpolder te schrappen uit de brieven, memo’s en nota’s en zeker uit de brief die u gaat sturen naar de provincie over de aanscherping van de woningbouwprogrammering in Lansingerland. Want ik zie het al gebeuren als later dit jaar de Driehoek Noordpolder op de agenda van de commissie Ruimte en de raad komt te staan. Dan wordt er gezegd: maar beste bewoners, u kon toch weten dat er gebouwd gaat worden, het stond toch al in de brief aan de provincie over de aangescherpte woningbouwprogrammering. En dan weet niemand meer waarom het daar eigenlijk nog niet in had mogen staan. Het politieke geheugen is soms heel kort hebben wij gemerkt. 

Maandag 15 februari 2021

Beste buurtbewoners,

de definitieve uitkomsten van het participatietraject voor de ontsluitingsmogelijkheden van de Driehoek Noordhoek nog het daglicht moeten zien, staat de Driehoek alweer genoemd in de door de Raad te behandelen brief aan de provincie over de aanscherping van de woningbouwprammering. Aanstaande donderdagavond om 19:00 (18 februari 2021) staat deze brief op de agenda van de gemeenteraad (agendapunt 8.b). U zult begrijpen dat wij hier wederom de aandacht gaan vragen voor onze zaak d.m.v. een inspreekbeurt.

Graag nodigen wij u uit om via de onderstaande stream deelgenoot te zijn van onze inspreekbeurt (agendapunt 4). 

https://channel.royalcast.com/lansingerland/#!/gemeentelansingerland/20210218_1

Zaterdag 5 december 2020

Zoals in voorgaande berichtgeving via deze website aan u gemeld, heeft zich een tweede projectontwikkelaar (Kalliste) aangemeld met bouwplannen voor de Driehoek Noordpolder. Kalliste heeft naar alle waarschijnlijkheid de tweede strook grond in de Driehoek verworven. 

Inmiddels heeft Kalliste zich ook kenbaar gemaakt in de Edelsteenbuurt met de verspreiding van onderstaande brief. Zij hebben, gelijk aan Blauwhoed, ook hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de gemeente Lansingerland om toestemming te verkrijgen voor woningbouw in de Driehoek Noordpolder. 

Wij hebben inmiddels gemerkt uit diverse reacties dat de brief van Kalliste tot vragen en verbazing leidt. Ons standpunt als buurtcommissie is in deze helder en eenduidig; het staat eenieder vrij om een aanvraag voor woningbouw te doen bij de gemeente Lansingerland. Het is aan de gemeente om een deugdelijk onderzoek uit te voeren naar de (on)mogelijkheden voor ontsluiting van de Driehoek Noordpolder. 

Een afvaardiging van de buurtcommissie is hierbij betrokken door deelname aan de Werkgroep Verkeer. Samen met de uitkomsten van deze werkgroep, is het uiteindelijk aan de gemeenteraad al dan niet toestemming te verlenen voor het bebouwen van onze Driehoek Noordpolder. 

Intussen gaat de buurtcommissie onverstoord verder met de inzet aan de Werkgroep Verkeer en u als buurtbewoner adequaat te informeren.

Als buurtcommissie zijn wij onverminderd doende om de raadsleden te overtuigen van onze visie op de Driehoek Noordpolder; GROEN en ONBEBOUWD houden!

Voor de buurtbewoners die hun vragen of verbazing kwijt willen; neem contact met ons op via info@driehoeknoordpolder.nl

De brief van Kalliste zoals ontvangen door de buurtbewoners Edelsteenbuurt:

Maandag 30 november 2020

Door de gemeente is de afgelopen dagen een brief rondgestuurd aan alle bewoners van de Edelsteenbuurt aan de zijde van de Driehoek Noordpolder. De gemeente heeft gemeend een stand van zaken af te moeten geven aan de bewoners ten aanzien van de ontwikkelingen rondom de Driehoek Noordpolder. Dat is begrijpelijk omdat het voornemen van de projectontwikkelaars (inderdaad; het zijn inmiddels twee projectontwikkelaars) een enorme impact heeft op onze directe leefomgeving.

Bij het opstellen van de brief heeft de gemeente ruimte geboden aan de bewonerscommissie om deze voorafgaand van commentaar te voorzien. Niet alle commentaren zijn door de gemeente overgenomen. Enkele nuances op de gemeentelijke brief zijn naar ons inzicht noodzakelijk en op zijn plaats.

Gesproken wordt door de gemeente over een groep bewoners die zich overvallen voelt door de ideeën, boos zijn en het vertrouwen in de gemeente is kwijtgeraakt. Het is niet een groep bewoners volgens de bewonerscommissie, maar de overgrote meerderheid van de bewoners. Niet minder dan 90% van de huishoudens heeft de petitie getekend tegen het bebouwen en voor het groen houden van de Driehoek Noordpolder.

De gemeente geeft aan dat de verkeerssituatie aandacht verdient. Hiermee bedoelt de gemeente dat als er gebouwd gaat worden er twee zaken gebeuren:

 1. De Edelsteenbuurt krijgt er 20% (circa 100 stuks volgens de gepresenteerde plannen van Blauwhoed) aan woningen bij en het groen is weg. 
 2. Dit aantal wordt nog hoger nu ook de strook die gekocht is door Kalliste wordt meegenomen in de plannen. Qua oppervlak komt er circa een derde deel bij; dus mag aangenomen worden dat er circa 30 % woningen in totaal bijkomen (circa 130 stuks).

Niet alleen in 2018 heeft Blauwhoed de gemeente benaderd, maar in 2001 en 2016 zijn er al verkenningen geweest vanuit de zijde van Blauwhoed. Maar deze pogingen zijn voortijds gestrand.

Een afvaardiging van de bewonerscommissie neemt actief deel aan de door de gemeente ingestelde Werkgroep Verkeer. Zij nemen niet deel omdat zij graag willen dat er gebouwd gaat worden, maar om nauw betrokken te zijn bij het proces ten aanzien van de variantenafweging voor verkeersontsluiting.

Daarnaast heeft de gemeente aangegeven dat zij de bewoners deze winter zal benaderen via een extra brief met instructies voor een enquête om hun mening te geven over de ideeën t.a.v. voorgenomen bebouwing en de ontsluitingsvariant(-en). 

Dit is een toe te juichen actie van de gemeente waarbij het van belang is de overgrote meerderheid van de buurtbewoners vast te houden in hun stelling tegen het bebouwen van de Driehoek Noordpolder en het behoud van groen! 

Mocht u vragen en/of suggesties hebben dan horen wij dat graag van u!

Maandag 14 september 2020

Beste buurtbewoners Edelsteenbuurt,

Sinds de laatste berichtgeving op deze website hebben de ontwikkelingen rondom de Driehoek Noordpolder niet stilgestaan.

Blauwhoed (de projectontwikkelaar) is één van de twee eigenaren van de Driehoek Noordpolder. Blauwhoed heeft de gemeente gevraagd mee te werken aan de woningbouwontwikkeling aldaar. Of de gemeente meewerkt, is onder andere afhankelijk van de vraag of de Driehoek Noordpolder te ontsluiten is voor autoverkeer. Het college van burgemeester en wethouders wil dat samen met de bewoners en Blauwhoed in een werkgroep verkeer laten onderzoeken.

Verschillende deelnemers van de buurtcommissie Edelsteenbuurt zullen gaan deelnemen aan deze werkgroep. Daarnaast zal er ook een vertegenwoordiging vanuit Blauwhoed en de gemeente deelnemen en een onafhankelijk verkeerskundige. De werkgroep wordt voorgezeten door een externe voorzitter (dhr. E. Bavelaar). 

Er is een zeker aantal ontsluitingsvarianten voor de Driehoek Noordpolder, waarbij het doel van de werkgroep is gericht op het aangeven van plussen en minnen per variant. Er wordt dus geen keuze gemaakt door de werkgroep. 

De planning voor de werkgroep is te starten met de 1e bijeenkomst op woensdag 16 september 2020. In de periode van september t/m november 2020 zal gedurende een vijftal sessies de afweging en overweging plaatsvinden t.a.v. de verschillende varianten. Daarna zal een terugkoppelmoment plaatsvinden naar de bewonerscommissie. 

Zoals u gewend bent van ons zullen wij u tijdig op de hoogte brengen van verdere ontwikkelingen. 

Dinsdag 30 juni 2020

Wat een mooie avond had moeten worden met een vlammend betoog tegen het bebouwen van de Driehoek Noordpolder, doofde als een kaars in de nacht. Vanwege technische problemen kon de Commissie Ruimte geen doorgang hebben. Wij hopen voor de volgende keer dat ruimschoots van tevoren de technische verbindingen uitvoerig getest zijn.

Maandag 29 juni 2020

De ontwikkelingen rondom de Driehoek Noordpolder staan niet stil! Morgenavond, 30 juni, zal er een “reguliere” digitale bijeenkomst zijn van de Commissie Ruimte, waarbij de voorgenomen bouwplannen de Drie ruimschoots aan bod komen.

Voor de agenda en bijbehorende stukken van deze bijeenkomst kunt u terecht via de volgende link: agenda + stukken

U kunt de Commissie Ruimte ook digitaal volgen met de volgende link: livestream

De bijeenkomst start om 20:00.

Voor het gemak treft u onderstaand de volledige inspreektekst :

Inspreektekst t.b.v. de vergadering van de commissie Ruimte d.d. 30 juni 2020, door de Bewonerscommissie Edelsteenbuurt

Vanavond staat het proces Driehoek Noordpolder op de agenda van uw commissie. Wij, buurtbewoners van de Edelsteenbuurt, hebben het gevoel dat er over ons i.p.v. met ons gesproken wordt gedurende dit proces. Daarom hebben wij gemeend weer van ons te laten horen en u deelgenoot te maken van onze gedachten over het proces en de vermeende participatie daarin.

Wij willen nog even heel kort schetsen hoe wij het proces tot nu toe hebben ervaren. Nadat wij in september vorig jaar zijn overvallen door vrij ver uitgewerkte plannen van Blauwhoed voor woningbouw in een deel van de Driehoek Noordpolder, hebben wij er van alles aan gedaan om actief deel te kunnen nemen aan dit proces. We voelden ons als trouwe klanten van een energiebedrijf: nieuwe klanten worden in de watten gelegd met hoge kortingen, maar oude, trouwe klanten worden vergeten. Er was alle aandacht voor aantrekkelijk “sub-urbaan” wonen op de Driehoek en de bestaande Edelsteenwijk werd daarbij over het hoofd gezien, terwijl juist bij ons de negatieve gevolgen van het plan voelbaar zouden worden.

Inmiddels zijn wij in gesprek met de wethouder – althans, zij hoort ons aan en gaat ondertussen zonder rekenschap te geven gewoon verder met de voorbereidingen – en hebben wij contact gehad met de raadsfracties. Maar nog steeds voelen wij ons niet gehoord en niet serieus genomen. Informatie waar wij om hebben gevraagd wordt ons onthouden omdat deze niet WOB-plichtig zou zijn naar inzicht van uw gemeente; één enkele vraag van een raadslid brengt deze informatie wel boven tafel. Toch vreemd in tijden waarin zelfs de WhatsApp-berichten van de minister van Justitie en Veiligheid WOB-baar zijn en de gemeente denkt weg te komen met een drogreden.

De informatie die wij niet kregen, maar u wel, betreft de variantenstudie die u afgelopen week allemaal hebt aangetroffen in uw mailbox. Het heeft de titel ‘beknopte afweging’ en dat maakt ons nieuwsgierig naar de ‘uitgebreide afweging’. Is die er ook? De beknopte afweging bevat een caleidoscoop aan opties om de Driehoek te ontsluiten en vrijwel alle opties hebben zwaarwegende bezwaren. Er is eigenlijk maar één optie die in de ogen van de opstellers overblijft, namelijk ontsluiting via de Smaragd. En juist die optie is schier onmogelijk vanwege alleen al de fysieke omstandigheden.

En dan is er de schimmigheid rond de noordelijke strook van de Driehoek, die geen deel uitmaakte van het plan dat in september 2019 werd gepresenteerd en er nu opeens wel bij hoort. Het oorspronkelijke plan zou al leiden tot een uitbreiding van 20% van het woningbestand in de Edelsteenbuurt. Maar daar komt kennelijk nog meer grond bij – circa een derde meer – en dus nog meer woningen. Moet u zich voorstellen dat deze meer dan 20% aan extra woningen ontsloten wordt via een woonerf (de Smaragd) dat totaal niet geschikt is en ook niet geschikt te maken is voor een dergelijke ontsluiting.

En dan ligt er nu het voorstel – of was het toch een besluit? – van de wethouder om een werkgroep verkeer in te stellen als extra stap in het proces. Wij hebben er niet om gevraagd. U toch ook niet? En toch staat deze vanavond op de agenda. Wat vinden wij van deze werkgroep verkeer als extra stap in het proces? Er zijn twee belangrijke standpunten van de bewonerscommissie die wij graag onder uw aandacht willen brengen.

Het eerste punt betreft het onderwerp van deze werkgroep. Wij hebben als bewonerscommissie er steeds op aangedrongen dat eerst globaal wordt onderzocht of de Driehoek überhaupt nog wel geschikt is voor woningbouw en past binnen uw woonvisie respectievelijk omgevingsvisie. Hier willen wij graag over meepraten in een werkgroep. De projectleider refereerde tijdens de beeldvormende avond in haar presentatie aan het structuurplan uit 2010 en de bestemmingsplannen uit 2005 en 2016. Zonder daarbij aan te geven dat er op politiek niveau niet meer inhoudelijk is gediscussieerd over de bestemming van de Driehoek sinds het oorspronkelijke plan voor de gehele Noordpolder van 50 jaar geleden. Wij vinden dat het nu tijd is om deze discussie te gaan voeren en wel om de volgende reden. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een woonvisie en aan een omgevingsvisie voor Lansingerland. Van vrijwel alle criteria die daarin worden geformuleerd voor nieuwe woningbouwlocaties kunnen we stellen dat die niet opgaan voor de Driehoek Noordpolder. Waarom het eigen beleid voor de toekomst negeren naar het heden? Dat begrijpen wij niet. Gaat het bewaarheid worden dat, wanneer de eerste nieuwe bewoners hun huizen betrekken, we gezamenlijk moeten constateren dat een dergelijke realisatie in de Driehoek Noordpolder onder de nieuwe woonvisie niet meer zou kunnen? Regeren is vooruitzien! Ons advies is: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Stop de plannen voor woningbouw in de Driehoek, richt de energie op het bouwen van woningen op locaties die daar wel geschikt voor zijn en trek de Driehoek Noordpolder bij de groenstructuur die het Rottemerengebied moet gaan verbinden met de Groen-Blauwe Slinger en die aan kan takken op het AMGS-park.

Het tweede punt betreft het niveau van de participatie van de bewonerscommissie, niet alleen in de werkgroep maar in het gehele proces. Hiervoor hebben wij geschetst hoe wij de participatie tot nu toe hebben ervaren. Wij vinden dat wij laat en onvolledig worden geïnformeerd en dat wij – soms gevraagd maar meestal ongevraagd – ons verhaal mogen doen, maar niet worden gehoord. Dat is geen goede basis voor deelname aan een werkgroep, waarbij een invulling wordt gegeven aan participatie die beperkt is tot raadplegen. En wat denkt u dat de projectleider bedoelt als ze zegt dat het hierbij allemaal draait om verwachtingsmanagement? Wij denken dat ze bedoelt dat ze ons uit gaat leggen dat we niet méér moeten verwachten. Het was ook de projectleider, die op de inloopavond in 2019 de uitspraak deed: “linksom of rechtsom, er gaat gebouwd worden”. Met dergelijke uitspraken wordt inderdaad aan verwachtingsmanagement gedaan in het kader van de burgerparticipatie; wij zijn de kalkoen die mag meepraten over het menu van het Kerstdiner. Wij willen u als commissie c.q. raadsleden dan ook vragen of er van uw kant bereidheid is om op dit punt in het proces de kaders voor burgerparticipatie bij te stellen naar een hogere trede van de participatieladder. Een trede waarbij volgens de bedenkster van de participatieladder (Sherry Arnstein) geen sprake meer is van nepparticipatie maar van meebeslissen. Gaat u deze uitdaging aan?

Tenslotte, geachte raadsleden, u bent gekozen door de bevolking van de gemeente Lansingerland en daarmee volksvertegenwoordigers. U bent niet gekozen door projectontwikkelaars. Mogen wij u aan enkele verkiezingsbeloften herinneren en wij beperken ons daarbij omwille van de tijd tot de coalitiepartijen:

Leefbaar 3B: “De schaarse open ruimtes die een bijdrage geven aan een landelijke uitstraling dienen behouden te blijven.”

VVD: “Wat groen is moet groen blijven!”

CDA: “Het CDA koestert en ontwikkelt de groene ruimte in onze gemeente. Zowel de weilanden die we hier en daar nog hebben als de groen- en recreatiegebieden. Het CDA ziet erop toe dat deze gebieden groen blijven en gaat bebouwing in deze gebieden dus tegen.”

CU: “Lansingerland is een groene gemeente in een sterk verstedelijkte regio. Dat groene karakter willen we vasthouden en promoten door: Parken aan te leggen als verblijfsgebieden voor onze inwoners.”

Op dit moment in dit proces krijgen wij als bewoners het gevoel dat de belangen van de projectontwikkelaar prevaleren boven de belangen van de bewoners van de Edelsteenbuurt. In het kader van dualisme doen wij een dringende oproep aan u om in de volle raadsbreedte uw verantwoordelijkheid te nemen en oog te hebben voor de belangen van de bewoners van de Edelsteenbuurt. Niet minder dan 90% van deze huishoudens heeft middels een petitie aan u laten weten mordicus tegen het voornemen van bebouwing in de Driehoek Noordpolder te zijn. Laat u allen zien dat het dualisme werkt en dat u als raad in de volle breedte zich keert tegen het voornemen van uw college. U kunt dit en u heeft deze bevoegdheid. Op grond van art. 147a van de Gemeentewet beschikt u over het recht van initiatief om met eigen voorstellen te komen. U hoeft niet af te wachten tot u van het college de vraag krijgt om kaders te stellen voor woningbouw op de Driehoek. U kunt er ook voor kiezen om nu met een initiatief te komen om de Driehoek Noordpolder Groen en onbebouwd te houden. Of gooit u met het grootste gemak uw verkiezingsbeloften overboord en schoffeert u het vertrouwen van uw burgers?

Rest mij nog één zin aan te halen uit de raadsbrief over de omgevingsvisie die later vanavond op de agenda staat:

“Integrale afweging van initiatieven en het geven van vertrouwen zijn sleutelbegrippen.”

Bij voorbaat dank! 

Bewonerscommissie Edelsteenbuurt

Dinsdag 23 juni 2020

LIVE: Beeldvormende bijeenkomst

Vanavond om 20:00 begint de beeldvormende commissiebijeenkomst waarbij het Proces Driehoek Noordpolder besproken gaat worden. De huidige Corona-omstandigheden beletten ons om fysiek aanwezig te zijn op het gemeentehuis. Maar via de onderstaande link kunt u toch meekijken en luisteren naar hetgeen wordt voorgesteld door de wethouder en haar projectleider.

https://channel.royalcast.com/gemeentelansingerland/#!/gemeentelansingerland/20200623_1

Veel kijk plezier toegewenst!

Dinsdag 16 juni 2020

Werkgroep: op zoek naar verkeersdeskundige

Na een lange periode van stilte i.v.m. de Coronacrisis begint ook langzaam het proces Driehoek Noorpolder weer op gang te komen. Zo heeft een uitgebreide delegatie van de bewonerscommissie op maandag 8 juni jl. een gesprek gehad met de wethouder. Dit mede naar aanleiding van de commotie die ontstond in de laatste vergadering van de commissie Ruimte van 10 maart jl., waarin de wethouder aangaf dat alles koek en ei was tussen haar en de bewoners van de Edelsteenbuurt. In dit gesprek met de wethouder hebben wij nog eens heel duidelijk aangegeven dat wij vinden dat de Driehoek groen en onbebouwd moet blijven en dat wij zeer verontwaardigd zijn dat de wethouder geen gehoor geeft aan ons verzoek om het bouwen op de Driehoek ter discussie te stellen.

Wat heeft de wethouder wel gedaan? Zij heeft in al haar wijsheid besloten dat er een Werkgroep Ontsluiting komt. Die werkgroep moet – onder de hypothetische veronderstelling dat er gebouwd wordt – gaan onderzoeken op welke manieren de locatie dan ontsloten kan worden en wat de voor- en nadelen van die verschillende ontsluitingen zijn. Aan ons is gevraagd om deel te nemen aan deze Werkgroep Ontsluiting. Wij hebben deze vraag nog in beraad. Als wij zouden besluiten om hier gehoor aan te geven, dan is dat onder strikte voorwaarden. 

In onze afweging om al dan niet deel te nemen aan de Werkgroep doet zich o.a. de vraag voor of er in de Edelsteenbuurt verborgen talenten zijn. Is er iemand die deskundig is op dit gebied (een verkeersdeskundige) en ons als commissie zou kunnen en willen ondersteunen? Wij zouden graag met zo iemand in gesprek komen. Voelt u zich aangesproken, laat dit dan even weten via info@driehoeknoordpolder.nl . Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Woensdag 18 maart 2020

Vandaag in de Heraut een terugblik op de bijeenkomst van de Commissie Ruimte op dinsdag 10 maart jl. De krant kopt in met:

Commissie Ruimte praat over bouwplannen maar hakt geen knopen door

(klik op bovenstaande link voor volledige artikel in de Heraut)

Maandag 16 maart 2020

Beste buurtbewoners Edelsteenbuurt,

Afgelopen week is per nieuwsbrief en de website aangekondigd dat er op 18 maart aanstaande op het gemeentehuis een beeldvormende bijeenkomst gehouden zou worden. Vanwege de huidige Corona-crisis wordt deze bijeenkomst verplaatst naar voorlopig een maand later.

Omdat de huidige ontwikkelingen omtrent de Corona-crisis onvoorspelbaar zijn, zullen wij u langs deze weg en via de website, op de hoogte houden wanneer er een nieuwe definitieve datum en tijdstip zijn vastgesteld.

Woensdag 11 maart 2020

Het is “the day after”. In grote getale waren gisteravond de buurtbewoners van de Edelsteenbuurt aanwezig bij de Commissie Ruimte. Zij waren getuige van een wethouder die naar nu blijkt een geheel ander beeld heeft van burgerparticipatie dan dat de bewoners voor ogen hebben. Ook bleek dat zij aan vele keukentafels heeft gezeten, maar niet aan onze keukentafel. Standvastig gaf zij aan dat de gemeenteraad aan zet is; zij gaan bepalen of er wel of niet gebouwd gaat worden in de Driehoek Noordpolder. We zullen gaan zien wat haar woord waard is in deze. Daarnaast heeft de wethouder veel staan praten, maar tot antwoorden komen blijkt toch moeilijk; ook voor een wethouder. Het is haar in ieder geval niet gelukt om duidelijk te maken met wat voor een voorstel zij gaat komen op de komende beeldvormende commissiebijeenkomst. Wordt het een procedureel voorstel of een concreet inhoudelijk voorstel? In gewone mensen taal; komt ze met een voorstel waarin ze voorstelt hoe en met wie ze gaat bepalen of je überhaupt wel kan bouwen in de Driehoek Noordpolder (wij zeggen van niet en dat blijkt ook uit de gemeentelijke kaders) of komt ze al gelijk met een bouwplan (zoals op de eerste beeldvormende biieenkomst ergens vorig jaar). Het was voor ons bewoners niet duidelijk, maar gelukkig ook niet voor de aanwezige raadsleden.

Op woensdagavond 18 maart aanstaande vindt er weer een beeldvormende commissiebijeenkomst plaats (klik hier voor agenda).

Wij roepen alle buurtbewoners van de Edelsteenbuurt op om deel te nemen aan deze beeldvormende commissiebijeenkomst.

Dinsdag 10 maart 2020

Vanavond op het gemeentehuis heeft de Commissie Ruimte plaatsgevonden. Bij monde van de D’66 zijn er een aantal belangrijke procesvragen gesteld aan het college. omtrent de voorgenomen bouwplannen op de Driehoek Noordpolder. Tevens hebben wij als buurtcommissie gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Voorafgaand zijn de bewoners van de Edelsteenbuurt opgeroepen om in grote getale aanwezig te zijn; en deze waren in zeer ruime zin vertegenwoordigd. Dank daarvoor! Onderstaand volgt de integrale inspreektekst van de bewonerscommissie:

Geachte voorzitter, commissieleden en andere aanwezigen,

In de raadsvergadering van 28 november 2019 hebben wij, als bewoners van de Edelsteenbuurt, ingesproken om uw aandacht te vragen voor het plan dat de firma Blauwhoed, in nauwe samenspraak met de gemeente, ontwikkelt voor woningbouw op de Driehoek Noordpolder. Vanavond staat het proces rond deze planvorming op initiatief van D66 opnieuw op de agenda en met name de wijze waarop de bewoners van de Edelsteenbuurt daarin worden betrokken. Wij waarderen het dat deze partij de Driehoek vandaag op de agenda heeft gezet en het is ook een goed moment om onze stem weer te laten horen.

Wat is er allemaal gebeurd sindsdien? 

Op 18 december vorig jaar hebben wij een petitie aangeboden aan de wethouder, mevrouw Arends, met de boodschap: Houd de Driehoek groen en onbebouwd. Deze petitie is ondertekend door bijna 600 bewoners van de Edelsteenbuurt. Dat is ongeveer 90% van alle adressen. Wat is er gebeurd met deze handtekeningen? Wij hebben er nog niets over vernomen. Is de petitie met de handtekeningen verdwenen in de spreekwoordelijke onderste bureaula? Deze boodschap kan de wethouder toch niet terzijde leggen! Hebt u, commissieleden, er al iets over gehoord? Ik wil een kleine vergelijking maken om aan te geven hoe breed de boodschap van de petitie wordt gedragen. Later op de avond komt de peiling over de toekomstvisie Lansingerland ter sprake. Deze peiling is ingevuld door bijna 800 respondenten. En op een inwoneraantal van ruim 61.000 noemt het college dit een goede respons. Wat vindt u dan wel niet van een respons van bijna 600 op onze petitie, alleen uit de Edelsteenbuurt? Die is dan toch zo overweldigend dat u daar niet omheen kunt en iets mee moet. 

In de laatste weken van 2019 hebben wij ook alle raadsfracties uitgenodigd om de locatie Driehoek Noordpolder te komen bekijken en met ons nader in gesprek te gaan. Bijna alle partijen zijn ingegaan op onze uitnodiging en we zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Alleen de partij, die ‘groen’ in haar naam heeft staan, is nog niet op de uitnodiging ingegaan. Partijgenote en Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Laura Bromet, zegt in een dubbelinterview in de NRC van 22 februari jongstleden en ik citeer: “Een weiland dat bebouwd wordt, is voor altijd verloren als open ruimte.” En: “Oerhollandse weilanden moeten we beschermen, voor de grutto, en voor de recreërende stedeling. Als we economie leidend laten zijn en ecologie negeren, zijn we op de lange termijn verder van huis.” Einde citaat.

Deze boodschap hebben wij ook geprobeerd over te brengen in onze gesprekken met de vertegenwoordigers van de politieke partijen toen zij bij ons op bezoek waren. We begrijpen dat raadsleden nadien ook nieuwsgierig zijn geworden en vragen hebben gesteld over het plan voor de Driehoek. Wij Lansingerland heeft vragen gesteld aan het college en D66 stelt vanavond ook vragen in deze commissie. Belangrijk voor ons is de vraag of er in de praktijk iets wordt gedaan met onze boodschap. Wij hebben van de wethouder nog geen signalen ontvangen dat het college ingaat op onze wens om de bebouwing van de Driehoek ter discussie te stellen. 

Wij hebben dus op eigen initiatief van alles gedaan om gehoord te worden. Maar worden wij wel gehoord? En hoe zat het ook alweer met burgerparticipatie? Vooral tegen de achtergrond van de nieuwe Omgevingswet? Die wet voorziet toch in meer inbreng van omwonenden als hun woongenot wordt aangetast? Een inbreng aan de voorkant van het traject, wanneer alle opties nog open zijn. Dus ook de optie om de Driehoek Noordpolder niet te bebouwen en groen te houden. Onze wens om hierover mee te praten wordt in de wind geslagen. Zijn wij niet duidelijk genoeg? Spreken wij een andere taal? Of is men horende doof en ziende blind? Enige troost, zij het een schrale troost, putten wij uit berichtgeving in de Heraut van 26 februari jongstleden; de raadsfracties van D66 en GroenLinks voelen zich gepasseerd in het proces rond een bouwplan voor een deel van Wilderszijde. Wij staan dus kennelijk niet alleen in onze opvatting ten aanzien van participatie. 

Er leek een klein lichtpuntje aan de horizon te gloren. In het gesprek dat een delegatie van de bewonerscommissie Edelsteenbuurt op 19 februari jongstleden heeft gehad met de wethouder, heeft zij aangegeven dat ze het vanaf nu helemaal anders gaat doen. Ze zal een voorstel doen aan de raad om eerst een werkgroep in te stellen die zich gaat buigen over een ingewikkeld onderdeel van het hele plan en dat is de ontsluiting voor het verkeer van de Driehoek. In deze werkgroep mogen bewoners van de Edelsteenbuurt ook meepraten. Pas nadat deze werkgroep met bevindingen komt, zal zij de normale procedure van een beeldvormende avond, bespreking in de commissie Ruimte en vervolgens in de raad in gang zetten. Nog voordat het verslag van deze bijeenkomst met ons is gedeeld en wij gelegenheid hebben gehad om hierop te reageren, komt de wethouder met een procesvoorstel waarin niet meer wordt gesproken over een werkgroep ontsluitingen en waaruit een grote haast blijkt om het plan voor de Driehoek er in hoog tempo doorheen te jagen. Kunt u zich voorstellen dat wij ons dan helemaal niet meer serieus genomen voelen. De wethouder zet een vinkje in de kolom burgerparticipatie – zij heeft een gesprek gehad met omwonenden – en legt vervolgens alles dat daar is besproken naast zich neer. Zijn we met wat een lichtpuntje aan de horizon leek dan toch het moeras in gelokt?

Ik zou ook nog graag op een andere manier de link willen leggen naar het hiervoor al genoemde agendapunt over de toekomstvisie Lansingerland. In de door het college op de agenda gezette Nota Uitgangspunten en Ontwikkelstrategie Omgevingsvisie Lansingerland zijn uitgangspunten in hoofdlijnen aangegeven: 

 • Toekomstige nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen vragen om duidelijke kaders en uitgangspunten om verlies van ruimtelijke kwaliteit te voorkomen. 
 • Bij ontwikkelen van nieuwe gebieden dient de afweging te worden gemaakt tussen de functies wonen, groen, sport, klimaatadaptatie en energietransitie. Om kwaliteit te behouden hebben andere zaken dan wonen ook ruimte nodig.
 • Er is een grote bouwopgave in de bredere Randstad. Vanuit eigen ambities en doelen moeten we kijken of en hoe een deel hiervan past binnen ons unieke karakter en koers.

In deze uitgangspunten staat dus dat de gemeente zich niet alleen laat leiden door de druk vanuit de bredere Randstad, maar een eigen koers vaart en daarbij een afweging maakt tussen wonen, groen, sport, klimaatadaptie en energietransitie. Voor de locatie Driehoek Noordpolder zouden wij graag deze afweging ook gemaakt zien worden. En wel vóórdat wordt gesproken over ontsluitingsmogelijkheden van de locatie. 

Tijdens de informatieavond Omgevingsvisie werd het als volgt geformuleerd en ik citeer de panelen die daar gepresenteerd werden: ”Eventuele uitbreiding en verdichting gebeurt bij knooppunten, sterke OV- en autoverbindingen en rondom voorzieningencentra”. Einde citaat. De locatie Driehoek Noordpolder voldoet aan geen van deze criteria. Waarom dan toch woningbouw op deze locatie? Waarom energie stoppen in het bestuderen van ontsluitingsvarianten? Heeft u de afweging tussen groen houden en bebouwen al gemaakt?

Iedere keer als wij vragen of ons kan worden uitgelegd waarom er nu weer een plan gemaakt wordt voor woningbouw op de Driehoek, wordt ons geduldig uitgelegd dat Blauwhoed, de projectontwikkelaar, met een vraag bij de gemeente komt en dat men daar verplicht op in moet gaan. Maar niemand die ons kan uitleggen wat er is veranderd waardoor woningbouw nu wel mogelijk zou zijn. De gemeente doet dit al minstens vanaf 2016, zo blijkt uit mailwisselingen tussen de gemeente en de firma Blauwhoed, die wij hebben verkregen na een WOB-verzoek hiervoor. Maar ook in 2001 en 2002 hebben er al uitgebreide activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van een plan van de firma Blauwhoed. Wij, als bewoners van de Edelsteenbuurt, komen ook met een vraag bij de gemeente. Waar vinden wij gehoor? Kan onze vraag om de Driehoek groen en onbebouwd te houden dan zo maar genegeerd worden? Wie vertegenwoordigt ons belang? Dat zijn vragen die volop leven in de Edelsteenbuurt en waarop wij graag een antwoord willen. Weet u dat de firma Blauwhoed straks weg is en wij hier dan nog steeds wonen en leven?

Wij begrijpen dat er een tekort is aan woningen. Wilt u de firma Blauwhoed toch tegemoetkomen om te bouwen in Lansingerland, dan hebben wij wel een voorstel daarvoor. Op de agenda van vanavond staat ook het onderwerp (woningbouw)plannen voor Bleiswijk. Wij begrijpen uit de stukken dat daar nog wel een taak ligt voor een projectontwikkelaar. Waarom wordt niet onderzocht of er een mogelijkheid is om tot kavelruil te komen tussen de gemeente en de firma Blauwhoed. Op die manier zou in Bleiswijk sneller kunnen worden voorzien in nieuwe woningen waar zo’n grote behoefte aan is. En de Driehoek zou in handen kunnen komen van de gemeente en definitief een groenbestemming kunnen verkrijgen. Daarmee zou tevens een stukje kunnen worden gerealiseerd van de in de structuurvisie voorziene verbinding tussen groengebieden. Want “Een weiland dat bebouwd wordt, is voor altijd verloren als open ruimte.” Ik hoop dat u allen deze boodschap goed tot u wilt laten doordringen. 

Dank u wel voor uw aandacht. Mochten er vragen zijn, dan ben ik graag bereid deze te beantwoorden.

Donderdag 20 februari 2020

OPROEP AAN ALLE BUURTBEWONERS EDELSTEENBUURT

Kom allen op dinsdag 10 maart aanstaande naar de bijeenkomst van de Commissie Ruimte op het gemeentehuis. Op initiatief van de D’66 zullen er een aantal procesvragen rondom de Driehoek Noordpolder behandeld worden. De bijeenkomst vangt aan om 19:30. De behandeling staat als punt 5c op de agenda.

De volgende inleidende tekst en vraagstelling zullen aan bod komen:

Reden om onderwerp op agenda te plaatsen: Afgelopen september 2019 werd er een informatieavond georganiseerd m.b.t. een woningbouwontwikkeling op de locatie Driehoek Noordpolder. Die avond ontstond er veel commotie onder de aanwezige omwonenden. In november 2019 werd door omwonenden ingesproken bij de raad met de boodschap: houd de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd. Ook gaven zij aan verbaasd te zijn dat dat de Driehoek bestemd zou zijn voor woningbouw. In het verleden is altijd door gemeente en projectontwikkelaar gecommuniceerd dat de Driehoek een onbebouwde polder zou blijven. Dit is ook terug te vinden in krantenartikelen (Havenloods) uit de tijd van het slaan van de eerste paal in de wijk. Daarnaast gaf men aan in zijn geheel niet te zijn meegenomen in het proces om te komen tot een mogelijke ontwikkeling op deze locatie. Op de gepresenteerde plannen volgden dan ook diverse bezwaren, met name met betrekking de ontsluiting. De vraag is wat hierover al ambtelijk is geadviseerd. Alle afwegingen om te komen tot een besluit door de raad worden niet of onvoldoende met omwonenden gedeeld. Ook op dit moment ervaren omwonenden nog onvoldoende mogelijkheid tot participatie. De vraag is waarom de omwonenden, als direct belanghebbenden, niet als volwaardige partij worden geraadpleegd en geïnformeerd aan de voorkant van dit proces. Door de tijd heen zijn er verschillende momenten geweest waarop de Driehoek Noordpolder wel en niet beoogd was voor woningbouw. Zo ontleent de huidige beoogde ontwikkeling zijn status aan een enkele zin, opgenomen in de structuurvisie uit 2011. De échte discussie over het wel of niet bebouwen heeft echter sinds de jaren 70 niet meer plaatsgevonden. 
– Te bespreken in commissie: Vindt de commissie dat er een discussie aan de voorkant dient plaats te vinden over het wel of niet ontwikkelen van bebouwing op de Noordpolder Driehoek cq wijzigen van de huidige bestemming? Zo ja, onder welke randvoorwaarden wil de commissie hier een richtinggevende uitspraak over doen? 

– Is de commissie van mening dat die discussie onvoldoende heeft plaatsgevonden in de commissie/raad de afgelopen jaren? 

– Is de commissie van mening dat bij plannen rond de Driehoek Noorpolder omwonenden via een participatietraject aan de voorkant direct betrokken hadden moeten worden? 

– En zo ja, op welke wijze wil de commissie omwonenden alsnog betrekken bij het maken van beslissingen over hun eigen omgeving? 

– Hoe ervaart de commissie de ontsluitingsmogelijkheden van de Driehoek Noordpolder? Alle fracties hebben de situatie ter plekke bekeken en besproken met omwonenden. Ziet de commissie praktisch, goede oplossingen voor de ontsluiting? Zo ja, welke zijn dat? 

Donderdag 9 januari 2020

Vandaag is door ons een brief toegezonden aan alle (duo)raadsleden en wethouder Arends waarin een tussenstand wordt gegeven ter gedachtenvorming in relatie tot de Driehoek Noordpolder. De brief wordt onderstaand integraal weergegeven:

Tussenstand gedachtenvorming Driehoek Noordpolder dec 2019/jan 2020 door de bewonerscommissie Edelsteenbuurt

Aan alle (duo)raadsleden en de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Kathy Arends.

1          Introductie

In de raadsvergadering van 28 november 2019 hebben wij u toegesproken over de voorgenomen bouwplannen in de Driehoek Noordpolder. Wij hebben u daarbij uitgenodigd de locatie te komen bezoeken en met ons in gesprek te gaan. In groten getale hebt u gehoor gegeven aan onze oproep. In constructieve gesprekken hebben wij elkaars standpunten besproken en vaak samen geconcludeerd dat een weloverwogen afweging nog niet mogelijk was omdat essentiële informatie ontbreekt. Op 18 december hebben wij een eerste gesprek gehad met wethouder Kathy Arends. Een vervolggesprek met haar is gepland voor 19 februari 2020. Deze notitie geeft een tussenstand weer van onze kant en geeft aan welke essentiële informatie nog ontbreekt voor het nemen van een onderbouwd en weloverwogen besluit. Het geeft u een handvat om expliciet te vragen naar deze informatie alvorens u zelf een weloverwogen beslissing kunt nemen over de kaders en voorwaarden voor bouwplannen in de Driehoek Noordpolder.

2          Historie

Wij vinden het van belang eerst kort in te gaan op de historie van de Driehoek Noordpolder. In de gesprekken met raadsleden kwam namelijk steeds naar voren dat men de historie van dit gebied niet kende en kregen wij de repliek: maar u wist toch dat er gebouwd zou gaan worden? En ons antwoord daarop: Nee, we hadden uit de loop van de historie afgeleid dat er niet gebouwd zou gaan worden. We kunnen onze gevolgtrekking ook onderbouwen. 

In de jaren 70 heeft de toenmalige projectontwikkelaar Eurowoningen de grond in eigendom gekregen. Bij het realiseren van de Edelsteenbuurt is de Driehoek buiten de feitelijke bouwplannen gehouden. Reden hiervoor was de mogelijke aanleg van een snelweg/Rijksweg. Bij de bouw van de woningen in de jaren 80 is men te werk gegaan vanaf de huidige buitenrand naar de Edelsteenweg toe. De Driehoek bleef over als een voor woningbouw onbruikbaar stukje grond toen de plannen voor de rijksweg niet werden gerealiseerd. Het was echter onderdeel van de totale gronddeal voor dit deel van de Edelsteenbuurt dat Eurowoningen dit stukje grond erbij moest kopen van de toenmalige eigenaren. 

De verkeersinfrastructuur in de wijk is in die periode (jaren 80) aangelegd op basis van het toen geplande en gerealiseerde aantal woningen, waarbij geen rekening is gehouden met woningen op de Driehoek. Daarbij moet nog worden aangetekend dat het aantal parkeerplaatsen in de Edelsteenbuurt al vanaf het begin te laag is geweest omdat bij de berekeningen parkeerplaatsen op eigen erf zijn meegenomen, die, zoals later bleek, op grond van een gerechtelijke uitspraak niet als zodanig hoeven te worden gebruikt door de bewoners. Het feitelijk aantal parkeerplaatsen is daardoor lager dan de norm die is voorzien bij de bouw van de Edelsteenbuurt. De praktijk is dat moet worden uitgeweken naar parkeren op de openbare weg en buiten de parkeervakken, waardoor de doorstroming van het verkeer op de woonerven en de Edelsteenweg als centrale ontsluitingsweg van de wijk nu al ernstig wordt belemmerd. 

Sindsdien is er verschillende keren sprake geweest van woningbouwplannen in de Driehoek. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een informatieavond in 2001 waarin omwonenden heftige bezwaren hebben geuit tegen zo’n plan omdat ook toen de ontsluiting was voorzien via het woonerf van de Smaragd. Uit het verslag van die avond blijkt dat het toen ging om een dertigtal woningen in een parkachtige omgeving. Steeds is besloten de bouwplannen niet uit te voeren. De boodschap die hiervan uit is gegaan: de locatie is niet geschikt en niet geschikt te maken voor woningbouw omdat een goede ontsluiting van de wijk niet meer mogelijk is. Er is veel veranderd sinds de jaren 70. De HSL en de Zoro-lijn zijn aangelegd en de Zoro-buslijn staat in de planning om te worden vervangen door een lightrailverbinding. De locatie is ingeklemd komen te liggen tussen de railverbindingen en de bestaande Edelsteenbuurt. Ontsluiting van deze locatie is daardoor vrijwel onmogelijk geworden.

In de structuurvisie van de provincie uit 2010 is toch de optie tot woningbouw in de Driehoek opgenomen. Het gaat dan over een aantal van 75 woningen (25 woningen per hectare). In de bestemmingsplannen is de bestemming van de Driehoek echter steeds “agrarisch” gebleven, zelfs in het vigerende plan uit 2016 (Berkel I). In de toelichting is wel een vrijblijvend zinnetje opgenomen over mogelijke woningbouw. Op onze vraag waarom de bestemming in 2016 nog steeds agrarisch is gehouden, krijgen we bij herhaling het volgende antwoord – en dit is een zuiver procedureel antwoord – dat er in 2015/2016 voor de komende 10 jaar geen plannen zijn voorzien. Echter, uit verkeersonderzoeken van de bureau’s GraaffTraffic en Goudappel en Coffeng uit 2016 blijkt dat Blauwhoed in 2016 ook al een plan had voor de bouw van 100 woningen op de Driehoek. Blijkbaar is ook dit plan niet verder gekomen dan het stadium van ambtelijke bestudering. Wat is nu het inhoudelijke antwoord op de vraag waarom alle plannen voor woningbouw in de Driehoek niet zijn gerealiseerd? Waarom is er geen opvolging gegeven aan het plan uit 2016 voor de Driehoek? Moet worden geconcludeerd dat woningbouw op deze locatie niet haalbaar of wenselijk is? Waarom nu dan wel weer een nieuw plan? 

Het is bijzonder lastig, eigenlijk tot op heden vrijwel onmogelijk gebleken, om de feitelijke documentatie over het verloop van de plannen boven tafel te krijgen. Het antwoord op onze vraag waarom de gemaakte plannen steeds niet zijn uitgevoerd, hebben wij derhalve moeten formuleren op basis van “circumstantial evidence”. Datzelfde moeten ook de raadsleden doen. Dat is ons inziens geen basis voor besluitvorming met verstrekkende gevolgen voor de omwonenden. Wij zouden u mee willen geven om expliciet te vragen naar de gewijzigde omstandigheden waaronder thans woningbouw op de locatie Driehoek Noordpolder wel mogelijk zou zijn. En wat zijn de overwegingen om het aantal te realiseren woningen met een derde te verhogen ten opzichte van de structuurvisie? En hoe daarbij de afweging wordt gemaakt tussen enerzijds voldoen aan de woningbouwopdracht en anderzijds een forse aantasting van het leefklimaat in de bestaande Edelsteenbuurt en het opofferen van een groengebied aan woningbouw?

Bij toeval is ons in september 2019 gebleken dat er wederom een nieuw plan is voor de Driehoek Noordpolder. We zijn daarvan als omwonenden niet actief op de hoogte gebracht. Op 11 september 2019 volgde een informatieavond in het gemeentehuis en nog één op 7 november 2019 in gebouw Rehoboth. Er wordt informatie uitgezonden door een combinatie van de gemeente en de projectontwikkelaar en de uitspraak wordt gedaan dat de kans dat de bouwplannen niet doorgaan “nihil” is. Op 9 december 2019 – nadat wij al verschillende keren van ons hebben laten horen – verschijnt er plots een bericht op de website van de gemeente: er wordt gewerkt aan een plan voor woningbouw in de Driehoek. En dat terwijl in datzelfde bericht staat vermeld dat men al sinds 2018 – dus minimaal een jaar lang – in gesprek is met de huidige projectontwikkelaar Blauwhoed (ontstaan uit een fusie met Eurowoningen) over woningbouw in de Driehoek Noordpolder. 

Wat heeft gezorgd voor deze “revival” van de plannen? Zijn er toezeggingen gedaan aan Blauwhoed en met welke condities? Is de gemeente nog in staat om als onafhankelijke partij de plannen van de projectontwikkelaar te toetsen?

Na het nodige speurwerk blijkt er een brief te liggen van het college aan de raad van 19 juli 2019, waarin melding wordt gemaakt van planontwikkeling voor de Driehoek. In de memo bij deze brief wordt gesproken over de driehoek Bergschenhoek (blz. 4). Men weet kennelijk dus niet waar men het over heeft, waar de bewuste locatie is gelegen. Toch worden op grond van dit soort memo’s beslissingen genomen met verstrekkende gevolgen. Verderop in de memo (de tabel op blz. 5: opleveringen in de periode 2019-2030) verschijnt opeens de Driehoek Noordpolder met een gepland woningaantal van 100 stuks, w.v. 25-30 stuks in het sociale segment. Verderop (blz.6): “Daarnaast kijken we naar kansen voor starterswoningen in toekomstige particuliere ontwikkelingen zoals in Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs.”  De 75 woningen uit de Structuurvisie van 2010 zijn er nu opeens 100 geworden.

In de brief zelf van het college aan de raad van 19 juli 2019 staat: Alleen plannen zoals Wilderszijde, Driehoek Noordpolder en studies woningbouw in Bleiswijk en in Bergschenhoek kunnen we qua programma nog in meer of mindere mate beïnvloeden. Het gaat dus wel al om plannen en niet om schetsen of eerste verkenningen, zoals men ons zo graag wil doen geloven. En niet de basisbeslissing om er te gaan bouwen kan worden beïnvloed, maar slechts de programmering van de verschillende types woningen. Men schrijft geruststellend richting de raad (en hier volgt een citaat uit de brief van het college aan de Raad): “Scenario’s, ruimtelijke en financiële consequenties stellen gemeenten en ontwikkelaars per project goed afgewogen op. Dat kost tijd. Dat doen we voor Wilderszijde en ook voor Driehoek Noordpolder, de mogelijke woningbouwontwikkeling in Bleiswijk, locatie Treurniet en alle andere lopende en mogelijke plannen. U heeft daar zoals altijd een stem in. De gesprekken met de provincie over het bod en het Regioakkoord ontnemen u deze positie niet. Over elk nieuw bestemmingsplan beslist u.” 

Wij leiden hieruit af dat de raad nog steeds geen stem heeft aan de voorzijde van de planvorming maar pas bij een bestemmingsplanwijziging. Dit is toch in strijd met de aangenomen motie van D66: “In de raad van 29 november 2018 is de motie van D66 ‘De raad stelt de kaders’ aangenomen. Doel van de motie is om de raad beter en eerder in staat te stellen de belangrijkste uitgangspunten voor bestemmingsplannen mee te geven aan het college om verder uit te werken. Ook voor inwoners – en andere belanghebbenden bij bestemmingsplannen – moet de uitwerking van de motie ruimte bieden om eerder in te spreken en meer duidelijkheid te krijgen over het te volgen participatieproces.” Laat u als raad dit gebeuren, dat u wordt gevraagd: graag tekenen bij het kruisje? En wanneer zouden wij als omwonenden erbij zijn betrokken als we niet al zelf aan de bel hadden getrokken? 

Het voorliggende plan van de firma Blauwhoed betreft een deel van het grondgebied van de Driehoek Noordpolder. Een resterende strook aan de noordzijde van de Driehoek is echter ook op de markt voor verkoop. Wij achten de kans reëel dat Blauwhoed belangstelling heeft voor deze strook en dat dit gaat leiden tot een additioneel plan voor nog eens enkele tientallen extra te realiseren woningen op de Driehoek. Laten we dit in ons achterhoofd houden als we spreken over effecten van woningbouw op de Driehoek voor de bestaande Edelsteenbuurt.

3          Integraal beleid bij locatiekeuze of ad hoc beslissingen over woningbouw?

Aansluitend op het voorgaande vragen wij ons af of er in Lansingerland niet veel geschiktere locaties zijn om de 100 woningen, die nu gepland staan op de Driehoek, te realiseren. Indien wij deze vraag stellen, wordt ons veelvuldig gewezen op de hiervoor genoemde brief van het college aan de raad van 19 juli 2019. In die brief staat echter niet meer dan een summiere opsomming van locaties en aantallen te realiseren woningen. De enige verantwoording is die van een urgent gevoelde behoefte om woningen te bouwen conform verschillende akkoorden die daarover zijn afgesloten. Nergens wordt melding gemaakt van een afweging die heeft plaatsgevonden tussen de verschillende, beschikbare locaties binnen het gehele grondgebied van Lansingerland. En nergens wordt de vraag gesteld of er eigenlijk wel moet worden gebouwd op de Driehoek Noordpolder. 

Wij vragen ons dan ook af of deze afweging tussen locaties wel is gemaakt en wat daarvan de uitkomst is? En hoe is daarbij rekening gehouden met de consequenties voor de verkeersinfrastructuur, inclusief de verkeersveiligheid, de druk op voorzieningen (winkels, scholen, enz.), het realiseren van de groendoelstellingen uit het coalitieakkoord, het leefbaar houden van bestaande wijken, enz. 

Hierna proberen wij de geconstateerde omissie in te vullen en voor de verschillende criteria aan te geven waarom in onze ogen bouwen in de Driehoek niet optimaal is.

Criterium verkeersinfrastructuur

Wij hebben sterk de indruk dat bij het maken van het woningbouwplan voor de Driehoek Noordpolder de consequenties voor de verkeersafwikkeling niet (voldoende) zijn doordacht gezien de voorgestelde ontsluiting van de geplande wijk door de flessenhals van het woonerf van de Smaragd. Dat is toch niet mogelijk zonder een grove inbreuk te maken op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van dit woongebied. In 2016 is voor een toenmalig plan van Blauwhoed voor 100 woningen een verkeersonderzoek uitgevoerd (de hiervoor genoemde onderzoeken van de bureau’s GraaffTraffic en Goudappel en Coffeng). De conclusie van deze studies was dat de ontsluiting van de nieuwe wijk via de Smaragd technisch gezien mogelijk was maar dat dit wel een forse inbreuk zou betekenen op het leefklimaat van de omwonenden. Is een dergelijk onderzoek opnieuw uitgevoerd voor het nieuwe plan of wordt dit voorzien? Verder is nu de geplande ontsluiting voor het calamiteitenverkeer en het langzaam verkeer voorzien via de andere tak van het woonerf van de Smaragd, een mogelijk nog smallere weg met een aantal zeer krappe, haakse bochten erin. Hoe kan daar een brandweerauto doorheen? 

Bovendien is in de plannen voor de Driehoek voorzien in een zeer lage parkeernorm, gebaseerd op futuristische gedachten over deelauto’s. De excentrische ligging van de Driehoek nodigt echter eerder uit tot een hoger autobezit en -gebruik dan in centrumwijken. Dit zal aanleiding geven tot een nog hogere parkeerdruk op de bestaande Edelsteenbuurt. 

Nadat wij bovenstaande bezwaren in globale vorm al in een vroeg stadium kenbaar hebben gemaakt, zijn in het plan voor de Driehoek al de nodige aanpassingen getekend door de projectontwikkelaar, al dan niet in samenspraak met de verantwoordelijke ambtenaren. Het woonerf van de Smaragd wordt op het plaatje veranderd in een 30 km toegangsweg voor de nieuwe wijk, stukjes groen en parkeerplaatsen verdwijnen er, en op stukjes groen worden vervangende parkeerplaatsen getekend. Papier is geduldig: “technisch gezien kunnen we de ontsluiting realiseren”, lijkt de boodschap die wordt uitgedragen. Maar is er recent daadwerkelijk onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie, met en zonder de nieuwe wijk? Van welke kengetallen ten aanzien van het verwachte aantal verkeersbewegingen is men daarbij uitgegaan? En wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek? Als deze er al zijn houdt men ze angstvallig voor ons verborgen. Wellicht bent u als raadslid net zo nieuwsgierig als wij naar deze onderzoeken en de resultaten ervan.

Het belang van dergelijk onderzoek wordt nog eens versterkt omdat er een reële kans bestaat dat een strook grond, aansluitend aan de Driehoek binnenkort wordt verkocht en aangekocht door Blauwhoed waarmee deze strook eveneens benut kan gaan worden voor woningbouw. Als hier nog eens enkele tientallen extra woningen gerealiseerd gaan worden, zal het aantal autobewegingen via de Smaragd en Edelsteenweg nog verder toenemen, waarbij de kans groot is dat bepaalde verkeerstechnische waarden – als dat met de eerste 100 woningen al niet het geval zou zijn – nu wel overschreden gaan worden. We kunnen toch niet toelaten dat er wordt uitgegaan van de gedachte “Wie dan leeft, wie dan zorgt”. 

Criterium groendoelstellingen

Bouwen in de Driehoek staat haaks op de doelstelling uit het coalitieakkoord:

“We bouwen de groene ruimtes niet verder vol. Naast nader aan te wijzen groene gebieden behouden we de open ruimtes die een werkelijke bijdrage leveren aan een landelijke uitstraling van de dorpen. In deze groene ruimtes streven we naar een versterking van de inheemse biodiversiteit.” En ook de provincie kiest ervoor om als doelstelling te formuleren: niet bouwen in het groen. 

Waarom dan toch plannen om in de Driehoek te bouwen? Kunt u dat uitleggen aan uw kiezers? Waarom dit stukje niet groen houden? In de structuurvisie van de provincie uit 2010 wordt niet alleen gesproken over woningbouw maar ook over een plan om bestaande recreatiegebieden met elkaar te verbinden. Een groenstrook aan de noord en oostzijde van de Edelsteenbuurt speelt een belangrijke rol in het verbinden van het Rottemerengebied en het Annie M.G. Schmidtpark met het gebied tussen de Noordeindseweg in Berkel en Pijnacker. Wordt de Driehoek volgebouwd dan zijn er aanzienlijk minder vrijheidsgraden om dit alsnog te realiseren. 

Bebouwing van de Driehoek betekent ook dat vogelsoorten er worden verdreven en de educatieve functie van koeien en schapen in de wei verloren gaat. Het huidige groene karakter van de Driehoek speelt bovendien een belangrijke rol bij de opvang van overtollig regenwater. Deze functie gaat verloren indien verstening plaats gaat vinden.

Criterium leefbaarheid omwonenden

Als gevolg van de verwachte verkeersbewegingen via het woonerf van de Smaragd, de hogere parkeerdruk vanuit de nieuwe wijk, parkeerplaatsen en groen die worden opgeofferd aan het realiseren van een ontsluitingsweg en vervangende parkeerplaatsen, wordt de leefbaarheid van de bestaande Edelsteenbuurt in belangrijke mate aangetast. En dit komt allemaal bovenop de geluidshinder die wordt ondervonden van de HSL (nog versterkt door de nachtelijke testritten die de komende tijd gaan plaatsvinden) en het voortdurend uitstel van het realiseren van geluidsschermen aan de zijde van de Edelsteenbuurt langs de HSL. Daarnaast zou een groot deel van de nieuw te realiseren woningen in de Driehoek in een rode zone van geluidsbelasting terechtkomen van de HSL. Tegenover deze aantasting van het leefklimaat staat in de plannen niets om hier dan ook maar enigszins aan tegemoet te komen. Alles is gericht op de nieuw te realiseren wijk op de Driehoek Noordpolder.

Criterium (druk op) voorzieningen

In de bestaande Edelsteenbuurt is er nu al een tekort aan schoolcapaciteit. De enige overgebleven school is overvol en nieuwe gezinnen worden doorverwezen naar schoollocaties in het centrum. Ook voor de overige voorzieningen (winkels) is men grotendeels aangewezen op het centrum van Berkel, dat vanuit deze kant van de gemeente geen goede bereikbaarheid heeft. Als gevolg van onlogische wegafsluitingen en gebrekkige verbindingen moeten de nodige extra kilometers worden gereden om vanuit de nieuw te bouwen wijk het centrum te bereiken. In een tijd van klimaatdoelstellingen, CO2-reductie is dit geen wenselijke situatie.

Conclusie

Uit het voorgaande mag het duidelijk zijn dat de locatie Driehoek Noordpolder om verschillende redenen niet geschikt is als woningbouwlocatie. We willen u derhalve vragen om actief onderzoek te (laten) doen naar alternatieven. 

Is bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzocht om via kavelruil met de firma Blauwhoed te komen tot een effectievere en efficiëntere manier om elders de 100 geplande woningen te realiseren? En is samenhangend hiermee nagedacht over en onderzoek gedaan naar een alternatieve bestemming van de Driehoek? Bijvoorbeeld in beheer geven/nemen als natuurgebied. Nu is er namelijk nog de mogelijkheid om de hiervoor genoemde verbinding tot stand te brengen tussen bestaande groengebieden (vanuit de Rottemeren en het AMGS-park naar het natuurgebied tussen Berkel en Pijnacker). Wordt de Driehoek volgebouwd dan is die mogelijkheid definitief uitgesloten. 

3          Burgerparticipatie

Hiervoor hebben we al een aantal keren aangegeven dat we als omwonenden, die de pijn van het plan moeten ondergaan, gehoord willen worden. Ook de fracties van de partijen in de raad hebben die wens. We zijn met u in gesprek geweest en we hebben unaniem de wens geuit om te kunnen meepraten aan het begin van de overwegingen en planvorming. 

Wij, als bewonerscommissie Edelsteenbuurt, zijn ook in gesprek met de wethouder, mevrouw Arends. We hebben een eerste, vooral oriënterend en procedureel gesprek gehad, waarbij we haar de petitie hebben overhandigd om de Driehoek groen en onbebouwd te houden, voorzien van handtekeningen van circa 90% van de Edelsteenbuurt. Een vervolggesprek is in de planning. We hopen dan vooral van haar te horen wat de overwegingen achter dit plan zijn en hoe zij de afweging heeft gemaakt c.q. zal maken tussen bouwen, bouwen, bouwen en de andere beleidsdoelstellingen zoals leefbaarheid van de bestaande Edelsteenbuurt en behoud van groen.

Wij ervaren de communicatie tot nu toe als eenzijdig; je moet ongeveer dagelijks zelf de website van de gemeente bestuderen om informatie te vergaren. Een plan voor woningen in de Driehoek Noordpolder verschijnt niet in de nieuwsbrief, maar staat op 9 december 2019 wel plotsklaps op de website van de gemeente. Van een actieve informatievoorziening is zeker geen sprake. En met de nieuwe Omgevingswet op komst, waarbij juist een grotere rol wordt beoogd voor de burger, is dat op zijn minst vreemd te noemen. De nieuwe Omgevingswet beoogt toch juist ook om te voorkomen dat er zovele kostbare juridische procedures moeten worden gevoerd om het bezwaar van de burger te horen. En enig speurwerk leert ons dat het geen onwetendheid van de kant van de gemeentelijke organisatie is dat omwonenden een stem willen hebben. Ook bij het project de Maalderij zijn omwonenden niet vanaf het begin serieus genomen. Dezelfde signalen komen naar voren in verband met de plannen voor Centrum-West in Berkel. Moet de Driehoek Noordpolder worden toegevoegd aan dit rijtje? We kunnen het tij nu nog keren. Laten we pas op de plaats maken en tijd inruimen voor grondige reflectie op de relatie tussen het plan voor woningbouw in de Driehoek Noordpolder en de verschillende beleidsdoelstellingen die in dit plan samenkomen. En die reflectie is pas goed mogelijk als we beschikken over meer informatie dan nu beschikbaar is.

Resumerend

Wij willen u vragen om aan het college de vraag voor te leggen om het plan voor de Driehoek te heroverwegen en eerst aanvullend onderzoek te verrichten. Dat onderzoek dient in ieder geval antwoorden te geven op de vragen die wij u in het voorgaande hebben gesteld, te weten:

 • Wat zijn in de loop der jaren de motieven geweest om de plannen voor woningbouw in de Driehoek niet te realiseren? Wat waren de belemmerende factoren? En zijn deze nu weggenomen, rekening houdend met het steeds grotere aantal woningen dat is voorzien in de plannen? Of zijn er nieuwe verplichtingen voortvloeiend uit toezeggingen aan de projectontwikkelaar?
 • Is er een afweging gemaakt met alternatieve locaties en hoe is daarbij een afweging gemaakt tussen de verschillende beleidsterreinen woningbouw, verkeer, veiligheid, voorzieningen, groen en wat zijn de concrete resultaten van deze afweging?
 • Welk nieuw verkeersonderzoek is in dit verband al gedaan en wat zijn daarvan de uitkomsten? Welk aanvullend verkeersonderzoek is nog nodig om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen, zonder en met woningen op de locatie Driehoek Noordpolder? Kan er daarbij ook al rekening worden gehouden met een mogelijk groter aantal woningen indien Blauwhoed de resterende grond in de Driehoek ook in eigendom verwerft? En hoe leiden de uitkomsten van dergelijk verkeersonderzoek tot een goede afweging met de aantasting van de kwaliteit van het leefklimaat van de huidige Edelsteenbuurt?
 • Is er een afweging gemaakt tussen alternatieve bestemmingen voor de Driehoek en wat zijn de concrete resultaten van deze afweging? Is daarbij de mogelijkheid van kavelruil met de firma Blauwhoed in overweging genomen? Zo nee, waarom niet? Onder welke voorwaarden zou dit wel mogelijk zijn?

Omdat wij sterk de indruk hebben dat wij als burgers onwetend worden gehouden in dit traject hebben wij inmiddels een WOB-verzoek ingediend om onze achterstand in informatie weg te werken. We hebben in dat verband een bericht van uitstel ontvangen. Pas als wij antwoorden hebben op al onze vragen kunnen wij een onderbouwde en weloverwogen inbreng hebben in het participatieproces.

Woensdag 18 december 2019

Bewoners bieden wethouder petitie Driehoek Noordpolder aan

Vandaag heeft het gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Arends en een delegatie van buurtbewoners uit de Edelsteenbuurt. Bij dit gesprek is door de delegatie ook de belofte ingelost om een forse handtekeningenlijst te overhandigen. Die handtekeningen zijn opgehaald in de Edelsteenbuurt en de noordzijde van de Planetenweg. En fors is de lijst inderdaad geworden; 579 handtekeningen in totaal. Meer dan 90% van de huishoudens uit de Edelsteenbuurt steunt daarmee het standpunt: Laat de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd. Buurtbewoners, dank voor jullie steun!

Onderstaand een foto van de overhandiging van de handtekeningenlijst door de bewonersdelegatie en de persverklaring.

Vlnr: mevr. Verhoeff, dhr. van der Lubbe, mevr. de Bruin, dhr. Akveld, dhr. Van den Oever, wethouder Arend, dhr. Hansink.

Persbericht

Een delegatie van bewoners van de Edelsteenwijk heeft woensdag 18 december een petitie aangeboden aan wethouder Kathy Arends. Met deze petitie vragen zij aan de wethouder om de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd te laten.

De verontruste bewoners reageren hiermee op een plan dat door de firma Blauwhoed is opgesteld in nauw overleg met de gemeente Lansingerland. Het plan voorziet in een honderdtal woningen op een deel van de weilanden in de Driehoek Noordpolder. Bewoners van de bestaande Edelsteenwijk voelen zich overvallen door dit tot in detail uitgewerkte plan en hebben dit duidelijk kenbaar gemaakt in de raadsvergadering van 28 november jl. 

De grond in de Driehoek Noordpolder waar het hier over gaat, is al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw in handen van de projectontwikkelaar. Het was onderdeel van een veel grotere grondaankoop ten behoeve van de woningen in de huidige Edelsteenwijk. Door de gekozen structuur van woonerven voor de Edelsteenbuurt was dit stukje grond feitelijk onbruikbaar geworden voor verdere bebouwing. En nu wordt het al jaren gebruikt als speel- en recreatiegebied en vindt er jaarlijks het jeugdfestival plaats.

Door de jaren heen zijn er op gezette tijden plannen gemaakt voor dit stukje weiland. Deze plannen verdwenen echter steeds weer in de prullenbak omdat deze locatie niet geschikt bleek om er woningen te bouwen. Inmiddels is de HSL aangelegd en de Zoro-lijn. Het stukje grond is ingeklemd komen te liggen en daarmee is een goede ontsluiting niet meer mogelijk.

Nu is er recent toch weer een ambitieplan gemaakt waarmee nog meer woningen gebouwd zouden gaan worden, dan waar in eerdere plannen sprake van was. De Edelsteenbuurt wordt hiermee met 20% uitgebreid. En dit terwijl er niets is veranderd aan de mogelijkheden om dit gebied te ontsluiten. De projectontwikkelaar heeft samen met de gemeente bedacht dat alle verkeer uit de nieuw te bouwen wijk dan maar over het woonerf van de Smaragd moet. Los van de vraag of dit verkeerstechnisch wel mogelijk is maken de bewoners van de Edelsteenbuurt zich vooral zorgen over de verkeersveiligheid en de kwaliteit van leven in hun wijk.

De delegatie van bewoners uit de Edelsteenbuurt benadrukt dat zij begrip hebben voor de grote bouwbehoefte in de gemeente. Er zijn naar hun mening in Lansingerland voldoende locaties waar de verkeersinfrastructuur geschikt is of geschikt is te maken voor het extra verkeer dat een nieuwe wijk van deze omvang met zich meebrengt. En waarbij de nieuwe bewoners ook nog eens veel dichter bij de voorzieningen komen te wonen. 

Dit aanbod gaan zij de wethouder doen nadat zij een kleine 600 handtekeningen van alle verontruste medebewoners hebben aangeboden aan de wethouder. Handtekeningen van mensen die allemaal vinden dat de buitenrand van de wijk groen moet blijven en geen muur van bebouwing moet worden.

Woensdag 4 december 2019

Deze woensdag weer in de Heraut:

“Laat de Driehoek Noordpolder groen!”

De publieke tribune zat vol met verontruste bewoners van de Edelsteenbuurt die met hun aanwezigheid en inspraak een duidelijk signaal aan de gemeenteraad afgaven.

Vrijdag 29 november 2019

Gisteravond is van de gelegenheid gebruik gemaakt om als bewonerscollectief Edelsteenbuurt in te spreken bij de gemeenteraad van Lansingerland. In grote getale was door de buurtbewoners gehoor gegeven aan de oproep om aanwezig te zijn bij het inspreken. Heel veel dank voor uw opkomst, aandacht en steun!!

Onderstaand volgt de tekst van de toespraak aan de gemeenteraad:

Geachte voorzitter, raadsleden van Lansingerland en andere aanwezigen,

Ik spreek u vanavond toe namens een grote, georganiseerde groep van verontruste bewoners van de Edelsteenbuurt. Ik wil graag beginnen met kort iets voor te lezen uit eigen werk. Niet mijn eigen werk, maar uw eigen werk. In de toelichting op het bestemmingsplan Berkel I, vastgesteld door de raad op 28 januari 2016, schrijft u en ik citeer:

De oostelijke plangrens wordt gevormd door de groenzone tussen het woongebied en de HSL”. En een stukje verderop in uw tekst staat: “De agrarische gronden aan de noord-oostzijde van het plangebied zijn voorzien van de bestemming ‘agrarisch’. De gronden mogen niet bebouwd worden.

Volgens de plankaart gaat het hier over het stukje grond dat ook bekend staat als de Driehoek Noordpolder. 

En wat zien wij nu in de praktijk terechtkomen van dit goede voornemen? Bent u een betrouwbare overheid of een ontwikkelaar waar wij de woningen van gekocht hebben? 

Een deel van de omwonenden krijgt een uitnodiging van de gemeente voor een beeldvormende bijeenkomst van de raad op 11 september. Op deze avond werden door de firma Blauwhoed bijna tot in detail uitgewerkte schetsen gepresenteerd van een nieuwe woonwijk op de locatie Driehoek Noordpolder. 

Lang niet alle aanwezigen kwamen aan de beurt voor het stellen van een vraag en er was geen afdoende antwoord op de dringend geuite zorg van omwonenden over de verkeersontsluiting van de nieuwe wijk via het woonerf van de Smaragd. Bij de uitgang kreeg je een formuliertje waarmee je al kunt inschrijven als belangstellende voor een woning op deze locatie. 

Een tweede informatieavond volgt op 7 november. En voor wie ook deze avond niet kon bijwonen is er nog een website waarop je voor 21 november een vraag kon achterlaten. En wat schetst onze verbazing: deze website is een gezamenlijk initiatief van de firma Blauwhoed en de gemeente Lansingerland. 

Dat laatste roept vragen bij ons op. Is het dan toch al geen schets meer, maar een concreet plan dat in gezamenlijkheid is opgesteld door de gemeente Lansingerland en de firma Blauwhoed? Maar hoe zit het dan met de burgerparticipatie? We hebben de kans gehad ons te laten informeren. Is dat wat de gemeente Lansingerland onder participatie van haar burgers verstaat? Informatie zenden en als het uitkomt ‘kleuren binnen de lijntjes’ in plaats van mee laten participeren aan de voorkant? Wij willen meebeslissen over de toekomst van onze leefomgeving!

En als er op de informatieavond door aanwezigen wordt gevraagd naar het verdere verloop van de plannen, krijgen we als antwoord: de nieuwe woonwijk komt er. De kans dat die er niet komt is nihil

Dan begrijp ik waarom de Rekenkamer van de gemeente ook moeite heeft met de manier waarop beste bedoelingen worden omgezet in daadwerkelijke betrokkenheid van de burger. Daarom ben ik vanavond hier, namens een grote groep bewoners van de Edelsteenbuurt, als een soort wake-up-call aan u allen: neem ons serieus als u echt werk wilt maken van burgerparticipatie. Wij willen meepraten aan de voorzijde van de plannen en niet voor een voldongen feit worden gesteld. 

En ik zal u alvast een stukje op weg helpen, zodat u zich kunt voorbereiden op de participatiegesprekken met ons, die naar wij hopen en verwachten, ongetwijfeld zullen volgen. Ik zal u alvast verklappen hoe wij denken over de plannen van de firma Blauwhoed: 

Laat de Driehoek Noordpolder groen!

Dat is ook wat de provincie voorstaat. De provincie is ervan overtuigd dat nieuwe locaties in Zuid-Holland “juist niet” gezocht moeten worden in de polder en het weiland rond de stad. “Omdat het niet nodig is en er veel betere alternatieven zijn. En omdat we zuinig willen omspringen met ons schaarse groen.

Ik hoor uw reactie ook al: ja dat wil iedereen wel, maar wij hebben ook een woningbouwopdracht. En ja, dat begrijpen wij ook. Maar waarom op deze postzegel aan de rand van de bebouwing en ver weg van alle voorzieningen? Ik ga even met u terug in de tijd, naar het begin van de jaren 80 toen de Edelsteenbuurt is ontwikkeld. De wijk is ruim en groen opgezet met alleen ééngezins koopwoningen. Qua structuur is gekozen voor woonerven die allemaal uitkomen op de Edelsteenweg. De infrastructuur is aangelegd op de toen gerealiseerde wijk. Die werd als afgerond beschouwd. Er bleef een klein stukje grond over aan de rand van de wijk. Pech voor de projectontwikkelaar. Niet iedere investering is winstgevend. You win some, you loose some. Dat is nu eenmaal een bedrijfsrisico. 

[Hier begint de tweede inspreker.]

En nu liggen er dan opeens plannen om deze Driehoek Noordpolder, gelegen tussen de bestaande Edelsteenwijk en de inmiddels aangelegde HSL en de Zoro-buslijn, te bebouwen met een honderdtal woningen in alle soorten en maten. En hoe moeten de bewoners van deze nieuw te bouwen wijk dan van en naar hun woning komen? Ze kunnen met de bus snel naar Rotterdam en Zoetermeer. Als simpele burger denk ik: waarom bouw je voor deze mensen dan geen woningen in Rotterdam en Zoetermeer? Dat zal de projectontwikkelaar ook bedacht hebben, want achter het bureau tekenen ze een ontsluitingsweg over het woonerf van de Smaragd. In een latere versie van de tekeningen, die op de informatieavond van 7 november wordt gepresenteerd, is het woonerf er al vast op aangepast. Het wordt een 30km weg want daar mogen meer verkeersbewegingen per etmaal plaatsvinden. 

Parkeerplaatsen zijn verdwenen. Groen – dat een tijdje geleden in het kader van de aankoopregeling snippergroen niet kon worden aangekocht omdat het groen moest blijven – is nu opgeofferd aan parkeerplaatsen en datzelfde lot is ook een speelveldje voor kinderen beschoren. Ook daar parkeerplaatsen die elders moeten wijken om de weg van het woonerf te verbreden tot een toegangsweg voor de nieuwe wijk. U begrijpt zeker wel dat onze verontrusting hiermee een hoogtepunt bereikte. Ziet u het al voor zich: de ontsluiting van een hele nieuwe wijk door de flessenhals van een woonerf waar mensen wandelen, fietsen en kinderen spelen. Een kwaliteitsimpuls voor de bestaande wijk is er in uw plan niet bij. Dit kan toch niet waar zijn.

En mag ik u er nog even aan herinneren, we hebben het nog steeds over het stukje agrarische grond waarvan u nog in 2016 hebt gezegd dat het niet bebouwd mag worden. En waarvan wij als bewoners van de aangrenzende Edelsteenbuurt vinden dat het groen moet blijven. Ik zal het ook eens omdraaien. Kunt u ons uitleggen waarom u vindt dat er juist op deze mooie, groene locatie aan de buitenrand van de bebouwing moet worden gebouwd en niet op veel meer voor de hand liggende plekken dichter bij de centrale voorzieningen en waar nog volop ruimte is om passende ontsluitingswegen aan te leggen? Die vraag hoeft u niet nu staande de vergadering te beantwoorden. Wij willen alle fracties uitnodigen om de situatie met eigen ogen te aanschouwen en met ons in gesprek te gaan. Dan komt ook u goed beslagen ten ijs indien de plannen van de firma Blauwhoed voor de Driehoek Noordpolder op de agenda van een volgende vergadering van de commissie Ruimte en daaropvolgende Raadsvergadering komen te staan. 

Maar, geachte voorzitter en raadsleden van Lansingerland, het kan allemaal nog erger!

De inkt van mijn vorige woorden was nog nat toen mij het volgende bericht bereikte. Het voornemen bestaat om de Driehoek Noordpolder op de agenda van de commissie Ruimte van 14 januari 2020 te plaatsen. En wel in de vorm van een ambitiedocument waarin een uitgewerkt plan is opgenomen voor de bebouwing van de Driehoek Noordpolder. Gaat dit betekenen dat wij als burgers van de Edelsteenbuurt buiten spel staan? Wij worden overigens graag actief door de gemeente geïnformeerd over mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen op plannen, maar ook op ambitiedocumenten.

De tijd dringt dus. Op zeer korte termijn zullen wij de fracties dan ook benaderen voor het maken van een afspraak voor een bezoek aan onze wijk. Iets om naar uit te kijken. 

Voor 18 december staat een gesprek gepland met de wethouder. Wij zijn benieuwd wat dit gesprek ons gaat opleveren aan nieuwe inzichten. Wij zullen er in ieder geval niet met lege handen komen maar met een forse handtekeningenlijst van bewoners van de Edelsteenbuurt. Wij zijn niet alleen maar verontrust maar inmiddels wanhopig en boos. 

Dank u wel voor uw aandacht.

Dinsdag 26 november 2019

Beste buurtbewoners van de Edelsteenbuurt,

De afgelopen weken bent u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de voorgenomen bouwplannen in de Driehoek Noordpolder.

Aanstaande donderdag, 28 november 2019, zal door een tweetal betrokken Edelsteen buurtbewoners ingesproken gaan worden tijdens de raadsvergadering. De centrale boodschap is: houd de Driehoek Noordpolder groen en onbebouwd!

We willen hiermee aan de voorkant van het gehele besluitvormingsproces, de politiek in beweging krijgen om van standpunt te veranderen en ons standpunt over te nemen. Daarnaast willen wij de raadsleden helder voor het voetlicht brengen wat de gevolgen zijn als zij het ambitiedocument achteloos laten passeren.

Wij roepen jullie als buurtbewoners op om in grote getale aanstaande donderdag, 28 november 2019, om 20:00aanwezig te zijn bij de raadsvergadering op het gemeentehuis (Tobias Asserlaan 1, Bergschenhoek). 

Deel dit bericht a.u.b. met zoveel als mogelijk buurtbewoners!! 

Met vastberaden groet!

Dinsdag 19 november 2019

Wethouder Kathy Arends heeft een afvaardiging van de buurtbewoners van de Edelsteenbuurt uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 18 december aanstaande. Wij gaan graag het gesprek mer haar aan! U hoort van ons hoe het gesprek is verlopen.

Vandaag staan we ook met een publicatie in Hart van Lansingerland

Maandag 18 november 2019

Onderstaande brief is door ons verzonden alle college- en raadsleden:

Aan:

College van B&W Lansingerland

Fractievoorzitters en raadsleden

Onderwerp: 

Voorgenomen bestemmingswijziging en bouwplannen Driehoek Noordpolder.

Lansingerland, Edelsteenbuurt, 18 november 2019.

Geachte leden van het college van B&W, fractievoorzitters en raadsleden,

Op 10 november jl. hebben wij als collectief van betrokken en bezorgde buurtbewoners van de Edelsteenbuurt, een brandbrief verzonden aan alle collegeleden van B&W en fractievoorzitters. De brief betrof een roep om dringende aandacht voor de voorgenomen bestemmingswijziging en bouwplannen in de Driehoek Noordpolder.

De laatste ontwikkelingen

Door de gemeente Lansingerland wordt aangegeven dat zij met ontwikkelaar Blauwhoed een gezamenlijke visie heeft ontwikkeld voor de Driehoek Noordpolder. Deze visie wordt door beide partijen als volgt omschreven:

“Een toekomstbestendige woonbuurt met huizen voor een brede doelgroep, passend bij de locale behoefte van Lansingerland als woongemeente. Uiteraard gasloos en met veel aandacht voor openbaar groen, water en nieuwe wandel- en fietsroutes”.

Tijdens de informatiemarkt op 11 september 2019 zijn de plannen gepresenteerd aan de raadsleden. Hierbij waren de inwoners van de Edelsteenbuurt in groten getale aanwezig. Gedurende de opvolgende vragenronde werd al gauw duidelijk dat de voorgenomen bouwplannen tot groot ongeloof en weerstand leidden onder de aanwezige buurtbewoners. 

Op 7 november 2019 is door de gemeente een inloopavond georganiseerd in zalencentrum Rehoboth. Deze bijeenkomst, die dit keer niet centraal werd geleid, gaf één nieuw aspect ten opzichte van de bijeenkomst op 11 september 2019; in een schets was de ontsluiting van de Driehoek Noordpolder nader uitgewerkt. Hierbij werd duidelijk dat een groot gedeelte van het woonerf Smaragd omgebouwd zou worden van 15km zone naar 30km zone, zodat een ontsluiting ontstaat van de nieuw voorziene bebouwing op de Edelsteenweg. Hierbij werd toegelicht dat de ombouw van het gedeelte van het woonerf noodzakelijk is omdat 15km-zones maximaal 1.000 verkeersbewegingen per dag toestaan. Bij een 30km-zonering mogen meer verkeersbewegingen per dag plaatsvinden.

Daarnaast werd op de vraag hoe groot de kans was dat de bouwplannen geen doorgang zouden hebben, geantwoord: “Nihil”. Deze opmerking gaf veel weerstand bij de aanwezigen en verschafte een onwaarachtige blijk van een op zijn minst bijzondere kijk op burgerparticipatie.

Als bewonerscollectief hebben wij op 10 november 2019 de voornoemde brandbrief aan de leden van het college van B&W en alle fractievoorzitters toegezonden, met het dringende verzoek om aandacht voor de bezorgdheid van de buurtbewoners van de Edelsteenbuurt omtrent de voorgenomen bouwplannen.

De verantwoordelijk wethouder, mevrouw Arends, reageerde kordaat op 11 november 2019 op onze brandbrief en gaf aan dat zij met ons in gesprek wilde. Het bestuurssecretariaat zou een afspraak met ons inplannen. Tot op heden hebben wij nog geen uitnodiging mogen ontvangen. Wij zien als betrokken en bezorgde buurtbewoners ook dat de wethouder het druk heeft met vele andere zaken. Dus te goeder trouw gaan wij ervan uit dat de uitnodiging nog onderweg is en kijken wij in het kader van burgerparticipatie uit naar dit gesprek.

Waarom nu dan deze opvolgende brandbrief? 

De reden hiertoe is simpel; wij als betrokken en bezorgde buurtbewoners van de Edelsteenbuurt willen uw politieke en bestuurlijke aandacht voor onze bedenkingen tegen de voorgenomen bouwplannen. Zeker gezien het feit dat er voor 28 november 2019 weer een vergadering van de gemeenteraad gepland staat en voor 3 december 2019 een vergadering van de commissie Ruimte. 

Gebleken is dat wij in onze brandbrief onvoldoende scherp zijn geweest in onze bedenkingen en bezorgdheid. In een twitterbericht van één van de raadsleden werd aangegeven: “De aangedragen alternatieven voor wegontsluitingen en woningtypes lijken aan te geven dat de bewoners van de Edelstenenbuurt open staan voor het plan als zodanig in de Driehoek Noordpolder”. De politieke wens is in deze kennelijk de vader van de gedachte die hier tot uiting komt.

Wij kunnen u als bewonerscollectief melden; 

Wij zijn tegen de voorgenomen bouwplannen en willen de Driehoek Noordpolder graag behouden zoals deze nu is. Groen en onbebouwd.

U moet begrijpen dat het proces van ruimtelijk ordening, anders dan voor u, voor ons als gewone burgers geen dagelijkse kost is. Het woud aan juridische, bestuurlijke en ambtelijke documenten zoals structuurvisies, bestemmingsplannen, inspraakprocedures, wet- en regelgeving, plaatselijke verordeningen, commissievergaderingen, ambitieplannen en wat nog meer aan exotische instrumenten er zijn, waarachter u zich kunt verschuilen en de besluitvorming ondoorzichtig en onbeïnvloedbaar kunt maken, zijn voor ons gewone burgers bijna schier onmogelijk te nemen hordes.

Wij wonen, slapen, werken, spelen, eten, lopen, fietsen, doen boodschappen, praten met elkaar, houden buurtfeesten, kortom, wij leven in deze wijk, dag in dag uit, jaar in jaar uit. De Edelsteenbuurt is ons thuis! Wij willen als buurtbewoners betrokken worden en meedenken over plannen die ons direct raken. 

Betrokkenheid = burgerparticipatie?

Omtrent het betrekken van burgers bij vergelijkbare processen wordt een mooi voorbeeld gegeven waar deze betrokkenheid uit bestaat. In de voorgenomen besluitvorming omtrent het raadsvoorstel “Vaststellen beleidsuitgangspunten Masterplan & Bestemmingsplan Wilderszijde”, ter behandeling in de gemeenteraad van 28 november 2019, onder het kopje “Extern draagvlak/burgerparticipatie”, staat als laatste punt een verwijzing naar de voorgenomen inspraak/burgerparticipatie;

“Bij nadere uitwerking van het Masterplan en Bestemmingsplan wordt de omgeving (bewoners en ondernemers) betrokken. In Q1 2020 wordt in dat kader een informatiemarkt gehouden, waarbij geïnteresseerden nader worden geïnformeerd en worden geïnspireerd om mee te denken over de verdere planuitwerking. Een voorstel hiervoor volgt in januari 2020. Tijdens de bestemmingsplanprocedure (vanaf ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan) gelden verder de gebruikelijke momenten waarbij bewoners zienswijzen kunnen indienen en eventueel in beroep kunnen gaan.”

Hieruit mogen wij als bewoners van de Edelsteenbuurt gemakshalve afleiden dat wij middels de door de gemeente gehouden bijeenkomsten van 11 september 2019 en 7 november 2019, de ruimte gehad hebben om geïnformeerd te worden en geïnspireerd te raken om verder mee te denken over de verdere planuitwerking. Wat dus kennelijk rest om onze inspiratie kwijt te kunnen, zijn de gebruikelijke momenten om in beroep te gaan. 

Op verzoek van de gemeenteraad heeft de Rekenkamer Lansingerland onlangs nog een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop aan burgerparticipatie vorm en inhoud wordt gegeven door de gemeente. Het rapport met de titel ‘Met de beste bedoelingen’, geeft aan “dat maatregelen die met de beste bedoelingen zijn getroffen, maar in beperkte mate werken.” En verder, ”De oorzaken daarvan zijn het ontbreken van een onderliggende visie, het ontbreken van een goede terugkoppeling en communicatie en het invloed hebben op de eigen leefomgeving onvoldoende uit handen geven aan inwoners”.

Wij kunnen u zeggen; wij hebben inderdaad inspiratie gekregen, maar waarschijnlijk niet de inspiratie waar u op had gerekend.

Standpunt & alternatieven

Zoals eerder aangegeven is ons standpunt als bewonerscollectief:

Wij zijn tegen de voorgenomen bouwplannen en willen de Driehoek Noordpolder graag behouden zoals deze nu is. Groen en onbebouwd.

In de jaren ’80 werd de Edelsteenwijk als afgerond beschouwd. De infrastructuur is aangelegd voor het huidige aantal woningen en de buitenrand van de wijk is daarop vormgegeven (zie ook het recentere besluit om het groenonderhoud van de buitenrand daarop aan te passen).

Daarnaast staat in de structuurvisie van de gemeente Lansingerland het volgende aangegeven: “Bij inbreiding wordt gewaakt voor te veel verdichting, om het landelijke groene (suburbane) karakter van de gemeente te behouden.” 

Wij buurtbewoners hebben begrip voor de woningbouwopdracht van de gemeente Lansingerland. Maar wij zijn van mening dat deze effectiever en efficiënter bereikt kan worden op klaarliggende grootschalige woningbouwlocaties. Daarnaast kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de in het kader van de nieuwe omgevingswet door de Rijksoverheid genoemde innovatieve voorbeeldprojecten (nu al uitgevoerd in de geest van de nieuwe wet) zoals kavelruil. De gemeente kan middels kavelruil bereiken dat Blauwhoed elders in de gemeente woningen mag bouwen en dat de Driehoek in handen van de gemeente komt en groenvoorziening wordt.

Dus laat de huidige agrarische bestemming van de Driehoek Noordpolder, zoals vastgesteld in het bestemmingsplan van 28 januari 2016, voor wat hij is en maak deze definitief.

Maar mocht u als lid van de commissie Ruimte en/of als raadslid niet gevoelig zijn voor onze noodkreet en geen gehoor willen geven aan ons standpunt, dan vragen wij u, voordat u tot een besluit komt, om de volgende alternatieven, in aflopende voorkeursvolgorde, nader te onderzoeken en in overweging te nemen; 

 • Zet de huidige agrarische bestemming om in groenzone en trek deze definitief bij het Annie M.G. Schmidt-park.
 • Plaats bomen op de Driehoek Noordpolder. Twee voordelen. Beter voor het milieu en ook nog een natuurlijke geluidswal voor de herrie van de HSL.

En mocht u als lid van de commissie Ruimte en/of als raadslid onverhoopt toch neigen naar instemming met de bestemmingswijziging en bouwplannen, dan vragen wij u, voordat u tot een besluit komt, om de navolgende alternatieven en aandachtspunten, nader te onderzoeken en in overweging te nemen:

De op 7 november gepresenteerde schets van de ontsluitingsweg naar de Edelsteenweg, zal onherroepelijk leiden tot veel geluids- en verkeersoverlast voor de bewoners aan de Smaragd. Daarnaast zal de voorgestelde ontsluitingsweg leiden tot onveilige verkeerssituaties in combinatie met de direct aanpalende woonerven. Een gebied dat al circa 40 jaar heeft gefunctioneerd als één woonerf en waarin door de jaren heen natuurlijke fiets-, wandel- en speelroutes zijn ontstaan wordt nu op een onnatuurlijke manier doorsneden door een ontsluitingsweg voor de nieuwe wijk. Dat gaat gevaarlijke situaties opleveren.

Bij het ontwerp van de wijk is destijds voor een structuurtype gekozen dat gebaseerd is op het zogenaamde ‘limited access-model’.  Dit betekent o.a. dat de Edelsteenweg ontworpen is om te voorzien in het aan- en afvoeren van alle verkeersbewegingen dat is gebaseerd op het aantal aanwezige wooneenheden. Voorts is het ontwerp van de huidige Edelsteenweg niet geschikt voor een zij-aftakking van een vergelijkbare 30km-weg. Daarnaast is er in fysieke zin geen ruimte tussen de aanliggende woningen van de Smaragd om een straat met twee rijrichtingen (zoals de huidige Edelsteenweg is) te realiseren.  Een dergelijke weg moet ten minste 4,8 meter breed zijn. Daarbij komen dan ook nog breedtes van de langsparkeerplaatsen, groenstrook en trottoirs. Dit is onmogelijk te realiseren.

Wij wijzen ook op de afspraak in het coalitie-akkoord waarbij aan de burgemeester gevraagd wordt om de prioriteit van handhaving binnen 30km-zones (ter verhoging van de verkeersveiligheid) te agenderen in de veiligheidsdriehoek en een op realistische resultaten gerichte aanpak af te spreken. Tot op heden hebben wij hier nog niets van mogen merken.

 • Leg de ontsluitingsweg voor de nieuwe wijk aan richting de Anthuriumweg (Bergschenhoek), in plaats van naar de Edelsteenweg.
 • Leg de ontsluitingsweg van de nieuw te bouwen wijk aan via een nieuw aan te leggen weg parallel aan de ZoRo-lijn. 

D.w.z. de uitgang van de wijk komt dan rechtstreeks uit op de Berkelseweg. Dit is op zeer korte afstand van de daar aanwezige randweg die aansluiting heeft op de grotere ontsluitingswegen van de gemeente (Boterdorpseweg en Jacob Marislaan die allebei aansluiten op de N209). Hierdoor creëer je geen directe sluiproute door de nieuwe wijk heen vanuit Bleiswijk, ontlast je het verkeer in de Edelsteenbuurt en kun je voor de toekomstige bewoners een sneller alternatief bieden om de wijk in te komen (dan eerst de Edelsteenbuurt door te rijden, vanuit Dorp en Rotterdam gezien). Nadeel is dat je dan een stukje groen moet opofferen naast de ZoRo-lijn, maar dit stukje zou je rondom de Edelsteenbuurt/Driehoek Noordpolder weer in ere kunnen herstellen.

Het bewonerscollectief heeft na interne afweging besloten het alternatief voor ontsluiting via de noordzijde van de Edelsteenbuurt, zoals aangegeven in de brief van 10 november, niet meer op te voeren. De aanleg van deze nieuwe weg zou ten koste gaan van de nu geplande groenstrook in dit gebied waarmee wordt beoogd een verbinding tot stand te brengen tussen de recreatiegebieden Rottemeren en de Groen-Blauwe Slinger.

 • Zorg voor een gelijksoortige afspiegeling van de woningconstructies in de Edelsteenbuurt met alleen particulier eigendom, mogelijk aangevuld met herenhuizen of 2/1 kap woningen. 

De Edelsteenbuurt heeft 1370 bewoners en bestaat uit 553 woningen (peildatum ultimo 2018). Dit zijn allemaal eengezinswoningen en voor 100% koop.

De voorgestelde mix aan bebouwing komt voort uit het door de gemeente overeengekomen convenant. Dat de mix geldt voor het totaal te realiseren bouwplannen, maakt niet dat dit leidend moet zijn voor het voorgestelde bouwplan in het bijzonder. Gezien de huidige homogene opbouw van Edelsteenbuurt is de inpasbaarheid van de voorgestelde woningbouwmix niet verenigbaar.

Hoe kun je nu woningen bouwen in de uiterste hoek van Berkel voor oudere alleenstaanden? Hoe ga je dan naar de supermarkt? Het openbaar vervoer stopt niet bij de winkels? Of voor éénoudergezinnen. De dichtstbijzijnde scholen zitten vol, dus waar ga je dan heen met de kinderen? Of voor empty-nesters; deze vertrekken op dit moment juist naar de dorpskern van Berkel om dichter bij de winkels en overige voorzieningen te wonen.

Voorts is het opvallend dat ergens in 2001 er al een plan lag voor huizenbouw in de Driehoek Noordpolder. Dit zouden er ongeveer 30 worden. Later, in de structuurvisie is sprake van 75 woningen. En nu heeft de gemeente het over 100 woningen. Als we nog even wachten, dan wil de gemeente torenflats gaan bouwen. 

Mocht, ondanks al het verweer en aangedragen alternatieven, toch besloten worden over te gaan tot bebouwing van onze prachtige Noordpolder dan dient toch rekening gehouden te worden met eigen gemeentelijke opvatting, “Bij inbreiding wordt gewaakt voor te veel verdichting, om het landelijke groene (sub urbane) karakter van de gemeente te behouden.” Hiermee ligt het voor de hand om het aantal te realiseren wooneenheden terug te brengen tot een maximum van 30 wooneenheden in de vorm van eengezinswoningen, herenhuizen of bungalows. Alle woningen moeten dan koopwoningen zijn.   

In het huidige coalitieakkoord van de gemeente Lansingerland staat opgenomen:

“Lansingerland koestert het dorps karakter van zijn oorspronkelijke kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk . Ingepast in de parkachtige omgeving van de polders, landscheiding en Rottemeren. Waar natuurwaarden een gezond tegen- wicht bieden aan verstedelijking rondom de gemeente.”

Geachte collegeleden, fractievoorzitters en raadsleden, wij doen een dringend beroep op u om woord te houden en invulling te geven aan onze oproep.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.driehoeknoordpolder.nl

Verder zijn wij bereikbaar per email: info@driehoeknoordpolder.nl

Graag vernemen wij uw reactie!

Met bezorgde groet,

Collectief van buurtbewoners Edelsteenbuurt

Woensdag 13 november 2019

In de Heraut: Edelsteenbuurt heeft bezwaar tegen woningbouw in driehoek Noordpolder

Noordpolder: omdat een foto meer zegt dan 1000 woorden

Vandaag gepubliceerd in de Heraut bij de ingekomen brieven. “Nihil”, zo luidde het onthutsende antwoord van de projectmanager, toen haar werd gevraagd naar de kansen dat er NIET gebouwd gaat worden in de Driehoek Noordpolder. Waarmee het begrip ‘inspraak’ direct bij het grof vuil gezet werd en gedegradeerd tot ‘wassen neus’: je mag blij zijn als je nog mag meepraten over een paar bloembakken links of rechts. Waarmee de gemeente Lansingerland die zich zo graag afficheert als een ‘groene gemeente’, laat blijken wéér liever te kiezen voor het volplempen van stukjes grond in plaats van het behouden van de weinige snippers groen die we nog hebben. Waarmee economisch gewin dus wederom de voorkeur krijgt boven natuurbehoud.
En omdat een foto meer zegt dan 1000 woorden, bij deze!

Leo de Rooij
Berkel en Rodenrijs

Dinsdag 12 november 2019

Vandaag weer veel aanmeldingen, berichten en complimenten voor het initiatief mogen ontvangen. Dank daarvoor! Ook voorstellen en kennismaking met andere buurtcomités die zich met gelijksoortige onderwerpen bezig houden. Mooie ontwikkelingen dus!

Gebleken is dat in de lokale politiek onze actie ook wordt opgepakt. Oud-wethouder Eric Kampinga (VVD) twittert; “De aangedragen alternatieven voor wegontsluitingen en woningtypes lijken aan te geven dat de bewoners van de Edelstenenbuurt open staan voor het plan als zodanig in de driehoek Noordpolder”. 

De heer Kampinga is ook oud-bewoner van de Edelsteenbuurt en geeft op zijn politieke website het volgende aan; “Ik woon vanaf 1991 in wat later Lansingerland ging heten. We hebben een mooie gemeente met voorzieningen van een hoog niveau. In de toekomst zullen er nog veel woningen bijgebouwd gaan worden, waardoor onze gemeente verder zal groeien. Dat is een mooie ontwikkeling, maar daarbij mag het dorpse karakter en ons groen niet verloren gaan.

Het is goed te lezen dat heer Kampinga  net als de Edelsteen-bewoners betrokken is bij de ontwikkelingen en dat hij ook een goede balans zoekt tussen de bouwambities en het niet verloren laten gaan van het dorpse karakter en ons groen. We gaan zien hoe de gemeente en de heer Kampinga (hij is immers raadslid en stemt dus over de plannen) de balans meent te vinden!

Eén van de andere berichten willen wij u ook niet onthouden en publiceren met instemming – en natuurlijk – anoniem (vanwege alle huidige privacyvoorschriften).

“Beste Irene, Cor en Bianca,         Wat een goed initiatief! Toen we in 2007 hier kwamen wonen was de rustige ligging en de verkeersluwte een van de belangrijke redenen. Het idee dat om aan de rand van het dorp te wonen met veel groen om je heen gaf de doorslag. Beide argumenten wordt    steeds verder onderuit gehaald. Eerste de overlast van de HSL en nu de 100    woningen. Ik heb reeds een WOB verzoek ingediend om te zien waar het zwalkend beleid van de gemeente vandaan komt. Tevens krijg ik de indruk dat gemeente vaak    met twee maten meet. Ook dat probeer ik boven tafel te krijgen. Zie bijlage.        Daarnaast een geluidskaartje van de HSL (ook een doorn in het oog) waaruit blijkt dat de wijk in het overlastgebied van 55 tot 59 db ligt. Het maximum aanvaardbaar ligt op 57 db (bron secretaris Algemeen Bestuur Schadevergoedingschap HSL Zuid).  Gaat de gemeente wel zorgen dat dit geluidsniveau naar beneden gaat en laat ze de rest van het dorp stikken?  Wederom twee maten.  Tot slot is er mogelijk sprake van recht van overpad door het weiland. Daar kunnen jullie wellicht beter inzicht in geven. Er lopen twee paden door de Driehoek Noordpolder. Één naar de busbaan en fietspas. Die zijn nog erg nieuw. Er moet immers sprake zijn van verjaring van 20 jaar. Het andere pad    loopt om het water heen. Dit is de wandel- en hondenuitlaatroute. Er is zelfs een officieel hondenlosloop bord (geweest). In de plannen van Blauwhoed wordt totaal niet voorzien in een alternatief voor deze route. Dagelijks lopen hier toch veel mensen overheen.         Met vriendelijke groet”

Maandag 11 november 2019

Vandaag is ook gestart met flyeren en zijn er vanuit de bewoners nog enkele suggesties en vragen aangedragen;

 • Waarom geeft de Gemeente geen prioriteit aan de nu nog braakliggende bouwgronden.
 • Al 3 keer heeft het grasland inclusief de dam onder water gestaan, de waterberging is dus al een knelpunt in de bestaande situatie. Toename van verharding vergroot het overstromingsrisico.
 • De berijders van scooters, e-bikes en fietsen zullen nu geen gebruik meer maken van het fietspad Offenbachplantsoen maar zullen direct over de Smaragd komen om op de Anthuriumweg richting Bleiswijk te rijden.
 • 3 jaar geleden is geconstateerd dat de riolering in de wijk in  slechte staat is. Bij verkeerstoename zal hij vervangen moeten worden.
 • Vandaag in de media: planbureau voor de leefomgeving is gekomen met een advies voor betere bescherming van het landschap onder anderen omdat burgers zich zorgen maken over het verdwijnen van vergezichten en bomen en versnippering van het landschap.
 • In de structuurvisie 2010 wordt uitgegaan van de bouw van ca. 75 woningen. Nu worden er ca. 100 gepland. Dus ook meer verkeersbelasting!

Ook heeft vandaag wethouder Arends per email contact gelegd:

Beste bewoners,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Uw betrokkenheid is groot en het initiatief om u te verzamelen vind ik belangrijk en nuttig. Graag maak ik nader kennis met u. Het bestuurssecretariaat benadert u om een afspraak te maken.


Met vriendelijke groet,
Kathy Arends

Wethouder”

Zondag 10 november

Vandaag – 10 november 2019 – is bijgaande brief uitgegaan aan het college B&W en de fractievoorzitters:

Aan:

College B&W Lansingerland

Fractievoorzitters gemeenteraad

Onderwerp: 

Voorgenomen bestemmingswijziging en bouwplannen driehoek Noordpolder.

Lansingerland, Edelsteenbuurt, 10 november 2019.

Geacht leden van het college B&W en fractievoorzitters,

Met deze brief vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende.

In de afgelopen periode zijn wij als buurtbewoners van de Edelsteenbuurt via een tweetal bijeenkomsten op de hoogte gebracht van de voorgenomen bestemmingswijziging en bouwplannen in de driehoek Noordpolder.

 Het voorgenomen plan, in samenwerking met Blauwhoed, komt neer op de bouw van ongeveer 100 wooneenheden op de driehoek Noordpolder. De voorziene wijk zal bestaan uit verschillende woningtypen voor alleenstaanden, starters, éénoudergezinnen, emptynesters en ouderen. De voorziene woningconstructies lopen uiteen van ruggelings geschakelde ééngezinswoningen tot aan hoogbouw (3 a 4 etages) voor appartementen en van ruime herenhuizen tot aan 2-onder-1-kap woningen. Verder zal er een gemêleerd aanbod komen van sociale woningbouw tot aan vrije sector, huur en koop.

Voor de noodzakelijke ontsluiting van deze wijk zal een aanpassing getroffen worden door het ombouwen van een gedeeltelijk woonerf naar 30km-weg. Deze aanpassing zal dan aangesloten worden op de Edelsteenweg.

Waar zit de betrokkenheid en bezorgdheid van de buurtbewoners:

 • Al decennialang is de bewoners door de gemeente belooft en toegezegd dat de driehoek voorbehouden zou blijven als agrarische functie. Hierdoor het uitzicht en groengezicht behouden blijven.
 • Huidige kopers aan de rand van de wijk aan de zijde van de driehoek, hebben in hun koopcontracten verwijzingen staan naar het blijvend groen- en vrij-uitzicht.
 • Door het plannen van woningbouw in de driehoek zal het bestemmingsverkeer fors toenemen over de Edelsteenweg en aanpalende woonerven.
 • De voorziene doorsteek van de nieuwe wijk naar de Edelsteenbuurt maakt dat een fors deel van een woonerf omgezet moet gaan worden van 15km-zone naar 30km-zone. Van origine is de opzet van het woonerf daar niet op ingericht, maar blijkbaar wel noodzakelijk. Bij een woonerf gaat men uit van maximaal 1.000 verkeersbewegingen per dag. De achterliggende en nieuw te voorziene woonwijk zal tot meer dan 1.000 verkeersbewegingen per dag gaan leiden. Een 30km-zone mag dit hogere aantal verkeersbewegingen wel dragen. De direct aanpalende woningen zullen dus veel meer verkeersbewegingen voor hun voordeur of tuin krijgen. De verkeersveiligheid voor spelende kinderen zal dus afnemen, laat staan het woongenot van de bewoners. En zal de doorgang tot vlak langs de voordeur of tuin gesitueerd zijn.
 • De voorgestelde combinatie van woningconstructies op de driehoek ligt niet in lijn met de woningsamenstelling zoals reeds aanwezig in de Edelsteenbuurt. Dit geldt zowel voor type woningen als wel voor het particulier eigendom.

Alternatieven voor de voorgenomen bouwplannen op de driehoek Noordpolder:

 • Laat de huidige agrarische bestemming, zoals vastgesteld in bestemmingsplan van 28 januari 2016, voor wat hij is en maak deze definitief.
 • Zet de huidige agrarische bestemming om in groenzone en trek deze definitief bij het Annie M.G. Schmidt-park.
 • Leg de ontsluitingsweg voor de nieuwe wijk aan richting de Anthuriumweg (Bergschenhoek).
 • Zorg voor een gelijksoortige afspiegeling van de woningconstructies in de Edelsteenbuurt met alleen particulier eigendom, mogelijk aangevuld met herenhuizen of 2/1 kap woningen. 

Wat willen wij als buurtbewoners bereiken:

 • Het bundelen van de betrokkenheid en bezorgdheid van de buurtbewoners van de Edelsteenwijk.
 • In gesprek komen met de gemeente Lansingerland over de voorgenomen plannen. Nu wordt stellig door gemeentelijke functionarissen aangegeven dat het plan – linksom of rechtsom – doorgang zal hebben. Deze opstelling getuigt van een ongehoorde arrogantie en ouderwets bestuurlijk gedrag. De bewoners moeten gehoord en serieus genomen worden en niet afgescheept met een inloopavond.
 •  Actief de politiek in de volle breedte benaderen om onze zienswijze onder de aandacht te brengen en daarmee het besluitvormingsproces te beïnvloeden.
 • Via deze site de belangrijkste informatie kenbaar maken aan de buurtbewoners en hun te mobiliseren voor een gezamenlijk en eenduidig platform naar de politiek en bestuur.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.driehoeknoordpolder.nl

Verder zijn wij bereikbaar per email: info@driehoeknoordpolder.nl

Graag vernemen wij uw reactie!

Met bezorgde groet,

Buurtbewoners Edelsteenbuurt

18 september 2019

Berichtgeving in de Heraut:

Bedenkingen over toekomstige woonwijk ‘Driehoek Noordpolder’

28 januari 2016

In het bestemmingsplan “Berkel I” dat is vastgesteld d.d. 28 januari 2016, staat het volgende:

Edelsteenwijk

Deze wijk, in het noordoostelijke deel van het plangebied, dateert uit de jaren ’70. De wijk wordt gekenmerkt door een stedenbouwkundige opzet, waarbij een groot aantal hofjes en woonerven in het groen aansluiten op een centrale ontsluitingsroute, die slingerend door de wijk loopt. De wijk wordt gekenmerkt door een ruim opgezette groenstructuur en een besloten karakter.

Ook de Edelsteenwijk grenst aan de groene overgangszone naar het kassengebied Noordpolder. Ten zuiden van deze groene buffer en ten oosten van de Edelsteenwijk, ligt een driehoekig gebied zonder bebouwing. Voorlopig houdt dit gebied nog een agrarische functie. Mogelijk komt dit gebied in de toekomst in aanmerking voor woningbouw. Vooralsnog is dit niet aan de orde. Voor eventuele toekomstige ontwikkelingen dient een afzonderlijk bestemmingsplan te worden opgesteld.

Einde citaat.

18 februari 2010

In de structuurvisie 2010 is sprake van nieuw stedelijk gebied Driehoek Noordpolder. Hierbij wordt uitgegaan van ca. 75 woningen.

Over ons, de Edelsteenbuurt en de Noordhoekpolder.

De site “www.driehoeknoordpolder.nl” is ontstaan naar aanleiding van de recente ontwikkelingen vanuit de gemeente Lansingerland ten aanzien van voorgenomen bouwplannen in de driehoek Noordpolder. De site is opgezet door en namens bewoners van de Edelsteenwijk vanuit hun betrokkendheid en bezorgdheid. Betrokkenheid omdat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving waar zij door de jaren heen bewust voor hebben gekozen. Bezorgdheid omdat het voornemen van de gemeente Lansingerland hun direct treft in hun leefomgeving en woongenot.

De Edelsteenbuurt is aan de uiterste noordrand van Berkel en Rodenrijs gesitueerd, omzoomd door agrarische gronden voor veeteelt en tuinbouw aan de ene zijde en andere zijde aan het begin van het Annie M.G. Schmidt-park en de HSL. Op de kruising van deze twee stroken in de uiterste noordpunt ligt de driehoek, een gedeelte van de Noordpolder. De driehoek Noordpolder is direct gelegen aan de Edelsteenbuurt.

De Edelsteenbuurt is één van de mooiste woonwijken van Berkel en Rodenrijs, die ontstaan is in de jaren tachtig. Gezinnen met opgroeiende en schoolgaande kinderen vertegenwoordigen het grootste gedeelte van de bewoners van deze wijk. Daarnaast woont er als tweede groep van de buurtpopulatie de zogenaamde “empty nest” gezinnen. Gezinnen waarvan de kinderen buitenshuis zijn gaan wonen.   De laatste groep voorziet hoofdzakelijk in een goede doorstroom van de wijk en verhuisd in veel voorkomende gevallen naar gelijkvloerse woningen dichterbij het dorpscentrum van Berkel en Rodenrijs, zodat winkelvoorzieningen en openbaar vervoer makkelijker bereikbaar zijn.

Het karakter van de wijk is een voor die tijd typische woonervenconstructie. De wijk is ruim en groen van opzet en kenmerkend voorzien van een homogeen type particuliere ééngezinswoningen.  Door de wijk heen slingert de Edelsteenweg als verbinding voor de verschillende woonerven en voorziet in de functie van aan- en afvoerroute van het in- en uitgaande bestemmingsverkeer.

De Edelsteenweg sluit aan op twee verschillende punten op de Oostersingel. Voor de Edelsteenweg geldt het 30km-regime en voor de verschillende woonerven de bekende 15km-zonering.

In de jaren tachtig toen de Edelsteenbuurt door Eurowoningen (rechtsvoorganger van het huidige Blauwhoed) werd gerealiseerd, is de huidige driehoek Noordpolder ongebouwd gebleven en voorzien van een agrarische bestemming. Tot op de dag van vandaag is die agrarische functie actief benut. Dit maakt voor veel mensen een belangrijk deel uit van hun woongenot in de wijk. Door de hele week heen maken vele mensen gebruik van het wandelpad aan de uiterste rand van de Edelsteenwijk dat leidt langs de weilanden met koeien en aansluitend op de doorgang naar het Annie M.G. Schmidt-park of doorgaand langs de wijk tot aan het fietspad tussen Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Daarnaast zijn er veel mensen die bewust ervoor kiezen om hun kinderen op te laten groeien in deze wijk. Door de woonerven is er weinig doorgaand verkeer en wordt daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige leef- en speelomgeving geboden voor opgroeiende en spelende kinderen.

Het voorgenomen plan van de gemeente in samenwerking met Blauwhoed, komt neer op de bouw van ongeveer 100 wooneenheden op de driehoek Noordpolder. De voorziene wijk zal bestaan uit verschillende woningtypen voor alleenstaanden, starters, éénoudergezinnen, emptynesters en ouderen. De voorziene woningconstructies lopen uiteen van ruggelings geschakelde ééngezinswoningen tot aan hoogbouw (3 a 4 etages) voor appartementen en van ruime herenhuizen tot aan 2-onder-1-kap woningen. Verder zal er een gemêleerd aanbod komen van sociale woningbouw tot aan vrije sector, huur en koop.

Voor de noodzakelijke ontsluiting van deze wijk zal een aanpassing getroffen worden door het ombouwen van een gedeeltelijk woonerf naar 30km-weg. Deze aanpassing zal dan aangesloten worden op de Edelsteenweg.

Waar zit de betrokkenheid en bezorgdheid van de buurtbewoners:

 • Al decennialang is de bewoners door de gemeente belooft en toegezegd dat de driehoek voorbehouden zou blijven als agrarische functie. Hierdoor het uitzicht en groengezicht behouden blijven.
 • Huidige kopers aan de rand van de wijk aan de zijde van de driehoek, hebben in hun koopcontracten verwijzingen staan naar het blijvend groen- en vrij-uitzicht.
 • Door het plannen van woningbouw in de driehoek zal het bestemmingsverkeer fors toenemen over de Edelsteenweg en aanpalende woonerven.
 • De voorziene doorsteek van de nieuwe wijk naar de Edelsteenbuurt maakt dat een fors deel van een woonerf omgezet moet gaan worden van 15km-zone naar 30km-zone. Van origine is de opzet van het woonerf daar niet op ingericht, maar blijkbaar wel noodzakelijk. Bij een woonerf gaat men uit van maximaal 1.000 verkeersbewegingen per dag. De achterliggende en nieuw te voorziene woonwijk zal tot meer dan 1.000 verkeersbewegingen per dag gaan leiden. Een 30km-zone mag dit hogere aantal verkeersbewegingen wel dragen. De direct aanpalende woningen zullen dus veel meer verkeersbewegingen voor hun voordeur of tuin krijgen. De verkeersveiligheid voor spelende kinderen zal dus afnemen, laat staan het woongenot van de bewoners. En zal de doorgang tot vlak langs de voordeur of tuin gesitueerd zijn.
 • De voorgestelde combinatie van woningconstructies op de driehoek ligt niet in lijn met de woningsamenstelling zoals reeds aanwezig in de Edelsteenbuurt. Dit geldt zowel voor type woningen als wel voor het particulier eigendom.

Alternatieven voor de voorgenomen bouwplannen op de driehoek Noordpolder:

 • Laat de huidige agrarische bestemming, zoals vastgesteld in bestemmingsplan van 28 januari 2016, voor wat hij is en maak deze definitief.
 • Zet de huidige agrarische bestemming om in groenzone en trek deze definitief bij het Annie M.G. Schmidt-park.
 • Leg de ontsluitingsweg van de nieuw te bouwen wijk aan via een nieuw aan te leggen weg parallel aan de ZoRo-lijn.
 • Leg de ontsluitingsweg voor de nieuwe wijk aan richting de Anthuriumweg (Bergschenhoek).
 • Zorg voor een gelijksoortige afspiegeling van de woningconstructies in de Edelsteenbuurt met alleen particulier eigendom, mogelijk aangevuld met herenhuizen of 2/1 kap woningen.

Wat willen wij als buurtbewoners bereiken:

 • Het bundelen van de betrokkenheid en bezorgdheid van de buurtbewoners van de Edelsteenwijk.
 • In gesprek komen met de gemeente Lansingerland over de voorgenomen plannen. Nu wordt stellig door gemeentelijke functionarissen aangegeven dat het plan – linksom of rechtsom – doorgang zal hebben. Deze opstelling getuigt van een ongehoorde arrogantie en ouderwets bestuurlijk gedrag. De bewoners moeten gehoord en serieus genomen worden en niet afgescheept met een inloopavond.
 • Actief de politiek in de volle breedte benaderen om onze zienswijze onder de aandacht te brengen en daarmee het besluitvormingsproces te beïnvloeden.
 • Via deze site de belangrijkste informatie kenbaar maken aan de buurtbewoners en hun te mobiliseren voor een gezamenlijk en eenduidig platform naar de politiek en bestuur.

Contact

Graag vernemen wij uw mening, interesse of berichtgeving inzake de driehoek Noordpolder.

Laat van u horen via: info@driehoeknoordpolder.nl