Over ons, de Edelsteenbuurt en de Noordhoekpolder.

De site “www.driehoeknoordpolder.nl” is ontstaan naar aanleiding van de recente ontwikkelingen vanuit de gemeente Lansingerland ten aanzien van voorgenomen bouwplannen in de driehoek Noordpolder. De site is opgezet door en namens bewoners van de Edelsteenwijk vanuit hun betrokkendheid en bezorgdheid. Betrokkenheid omdat zij zich verantwoordelijk voelen voor hun directe leefomgeving waar zij door de jaren heen bewust voor hebben gekozen. Bezorgdheid omdat het voornemen van de gemeente Lansingerland hun direct treft in hun leefomgeving en woongenot.

De Edelsteenbuurt is aan de uiterste noordrand van Berkel en Rodenrijs gesitueerd, omzoomd door agrarische gronden voor veeteelt en tuinbouw aan de ene zijde en andere zijde aan het begin van het Annie M.G. Schmidt-park en de HSL. Op de kruising van deze twee stroken in de uiterste noordpunt ligt de driehoek, een gedeelte van de Noordpolder. De driehoek Noordpolder is direct gelegen aan de Edelsteenbuurt.

De Edelsteenbuurt is één van de mooiste woonwijken van Berkel en Rodenrijs, die ontstaan is in de jaren tachtig. Gezinnen met opgroeiende en schoolgaande kinderen vertegenwoordigen het grootste gedeelte van de bewoners van deze wijk. Daarnaast woont er als tweede groep van de buurtpopulatie de zogenaamde “empty nest” gezinnen. Gezinnen waarvan de kinderen buitenshuis zijn gaan wonen.   De laatste groep voorziet hoofdzakelijk in een goede doorstroom van de wijk en verhuisd in veel voorkomende gevallen naar gelijkvloerse woningen dichterbij het dorpscentrum van Berkel en Rodenrijs, zodat winkelvoorzieningen en openbaar vervoer makkelijker bereikbaar zijn.

Het karakter van de wijk is een voor die tijd typische woonervenconstructie. De wijk is ruim en groen van opzet en kenmerkend voorzien van een homogeen type particuliere ééngezinswoningen.  Door de wijk heen slingert de Edelsteenweg als verbinding voor de verschillende woonerven en voorziet in de functie van aan- en afvoerroute van het in- en uitgaande bestemmingsverkeer.

De Edelsteenweg sluit aan op twee verschillende punten op de Oostersingel. Voor de Edelsteenweg geldt het 30km-regime en voor de verschillende woonerven de bekende 15km-zonering.

In de jaren tachtig toen de Edelsteenbuurt door Eurowoningen (rechtsvoorganger van het huidige Blauwhoed) werd gerealiseerd, is de huidige driehoek Noordpolder ongebouwd gebleven en voorzien van een agrarische bestemming. Tot op de dag van vandaag is die agrarische functie actief benut. Dit maakt voor veel mensen een belangrijk deel uit van hun woongenot in de wijk. Door de hele week heen maken vele mensen gebruik van het wandelpad aan de uiterste rand van de Edelsteenwijk dat leidt langs de weilanden met koeien en aansluitend op de doorgang naar het Annie M.G. Schmidt-park of doorgaand langs de wijk tot aan het fietspad tussen Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs. Daarnaast zijn er veel mensen die bewust ervoor kiezen om hun kinderen op te laten groeien in deze wijk. Door de woonerven is er weinig doorgaand verkeer en wordt daarmee een belangrijke randvoorwaarde voor een veilige leef- en speelomgeving geboden voor opgroeiende en spelende kinderen.

Het voorgenomen plan van de gemeente in samenwerking met Blauwhoed, komt neer op de bouw van ongeveer 100 wooneenheden op de driehoek Noordpolder. De voorziene wijk zal bestaan uit verschillende woningtypen voor alleenstaanden, starters, éénoudergezinnen, emptynesters en ouderen. De voorziene woningconstructies lopen uiteen van ruggelings geschakelde ééngezinswoningen tot aan hoogbouw (3 a 4 etages) voor appartementen en van ruime herenhuizen tot aan 2-onder-1-kap woningen. Verder zal er een gemêleerd aanbod komen van sociale woningbouw tot aan vrije sector, huur en koop.

Voor de noodzakelijke ontsluiting van deze wijk zal een aanpassing getroffen worden door het ombouwen van een gedeeltelijk woonerf naar 30km-weg. Deze aanpassing zal dan aangesloten worden op de Edelsteenweg.

Waar zit de betrokkenheid en bezorgdheid van de buurtbewoners:

 • Al decennialang is de bewoners door de gemeente belooft en toegezegd dat de driehoek voorbehouden zou blijven als agrarische functie. Hierdoor het uitzicht en groengezicht behouden blijven.
 • Huidige kopers aan de rand van de wijk aan de zijde van de driehoek, hebben in hun koopcontracten verwijzingen staan naar het blijvend groen- en vrij-uitzicht.
 • Door het plannen van woningbouw in de driehoek zal het bestemmingsverkeer fors toenemen over de Edelsteenweg en aanpalende woonerven.
 • De voorziene doorsteek van de nieuwe wijk naar de Edelsteenbuurt maakt dat een fors deel van een woonerf omgezet moet gaan worden van 15km-zone naar 30km-zone. Van origine is de opzet van het woonerf daar niet op ingericht, maar blijkbaar wel noodzakelijk. Bij een woonerf gaat men uit van maximaal 1.000 verkeersbewegingen per dag. De achterliggende en nieuw te voorziene woonwijk zal tot meer dan 1.000 verkeersbewegingen per dag gaan leiden. Een 30km-zone mag dit hogere aantal verkeersbewegingen wel dragen. De direct aanpalende woningen zullen dus veel meer verkeersbewegingen voor hun voordeur of tuin krijgen. De verkeersveiligheid voor spelende kinderen zal dus afnemen, laat staan het woongenot van de bewoners. En zal de doorgang tot vlak langs de voordeur of tuin gesitueerd zijn.
 • De voorgestelde combinatie van woningconstructies op de driehoek ligt niet in lijn met de woningsamenstelling zoals reeds aanwezig in de Edelsteenbuurt. Dit geldt zowel voor type woningen als wel voor het particulier eigendom.

Alternatieven voor de voorgenomen bouwplannen op de driehoek Noordpolder:

 • Laat de huidige agrarische bestemming, zoals vastgesteld in bestemmingsplan van 28 januari 2016, voor wat hij is en maak deze definitief.
 • Zet de huidige agrarische bestemming om in groenzone en trek deze definitief bij het Annie M.G. Schmidt-park.
 • Leg de ontsluitingsweg van de nieuw te bouwen wijk aan via een nieuw aan te leggen weg parallel aan de ZoRo-lijn.
 • Leg de ontsluitingsweg voor de nieuwe wijk aan richting de Anthuriumweg (Bergschenhoek).
 • Zorg voor een gelijksoortige afspiegeling van de woningconstructies in de Edelsteenbuurt met alleen particulier eigendom, mogelijk aangevuld met herenhuizen of 2/1 kap woningen.

Wat willen wij als buurtbewoners bereiken:

 • Het bundelen van de betrokkenheid en bezorgdheid van de buurtbewoners van de Edelsteenwijk.
 • In gesprek komen met de gemeente Lansingerland over de voorgenomen plannen. Nu wordt stellig door gemeentelijke functionarissen aangegeven dat het plan – linksom of rechtsom – doorgang zal hebben. Deze opstelling getuigt van een ongehoorde arrogantie en ouderwets bestuurlijk gedrag. De bewoners moeten gehoord en serieus genomen worden en niet afgescheept met een inloopavond.
 • Actief de politiek in de volle breedte benaderen om onze zienswijze onder de aandacht te brengen en daarmee het besluitvormingsproces te beïnvloeden.
 • Via deze site de belangrijkste informatie kenbaar maken aan de buurtbewoners en hun te mobiliseren voor een gezamenlijk en eenduidig platform naar de politiek en bestuur.